ASAYİŞ
Giriş Tarihi : 26-05-2022 10:36   Güncelleme : 26-05-2022 11:29

Mafya tipi organize suç örgütlerine operasyon

BALIKESİR BAŞTA OLMAK ÜZERE 15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mafya tipi organize suç örgütlerine operasyon

Ba­lı­ke­sir'de ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da Mer­kez' de ve Gömeç, Ed­re­mit, Ay­va­lık ve Su­sur­luk il­çe­le­rin­de 10 ki­şi  gö­zal­tına alınırken, 2 şüphelinin de yakalanması için operasyon devam ediyor.

Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Daire Baş­kan­lı­ğı ekip­le­rin­ce Ba­lı­ke­sir başta olmak üzere 15 ilde eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­len­di. Ba­lı­ke­sir mer­kez ve il­çe­le­ri Gömeç, Ed­re­mit, Ay­va­lık, Su­sur­luk'ta da eş za­man­lı ope­ras­yon dü­zen­len­di.Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le (KOM) Daire Baş­kan­lı­ğı ekip­le­rin­ce sahil şe­ri­din­de­ki il­ler­de baskı, cebir, teh­dit ve şid­det yön­tem­le­ri­ni kul­la­na­rak tu­riz­mi olum­suz yönde et­ki­le­yen mafya tipi or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­ri ve bu ör­güt­le­re silah te­mi­ni sağ­la­yan suç grup­la­rı­na yö­ne­lik 16 ilde eş za­man­lı 'Mü­si­laj' ope­ras­yo­nu baş­la­tıl­dı.

KOM ekip­le­ri tu­rizm se­zo­nu ön­ce­si sahil şe­ri­din­de­ki il­ler­de ope­ras­yon­la­rı­nı ar­tır­dı. Tu­rizm iş­let­me­le­ri­ni zor kul­la­na­rak ça­lış­tır­dık­la­rı, dev­let bü­yük­le­ri­nin adını kul­lan­mak su­re­tiy­le şa­hıs­la­rı do­lan­dır­dık­la­rı, karşı çı­kan­la­rı teh­dit et­tik­le­ri, suç ör­gü­tü­ne maddi men­fa­at sağ­la­dık­la­rı, sahte çağrı mer­kez­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la do­lan­dı­rı­cı­lık yapan or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­ri tes­pit edil­di.