HABER
Giriş Tarihi : 27-05-2022 14:30   Güncelleme : 27-05-2022 14:30

BU ACI­MA­SIZ­LI­ĞA DUR DİYİN!!!

Ba­lı­ke­sir’in me­si­re alan­la­rı içe­ri­sin­de olan ve Milli Park alanı ola­rak bi­li­nen De­ğir­men Bo­ğa­zı’nda geç­ti­ği­miz gün­ler­de pik­nik yapan va­tan­daş­la­rın bu­lun­du­ğu alana domuz gel­me­sin­den sonra gün­de­me gelen domuz ko­nu­su bazı ki­şi­le­rin ıs­ra­rı ve bi­linç­siz­li­ğin­den kay­nak­lı hafta sonu domuz sürek avı ger­çek­leş­ti­ri­lecek.

BU ACI­MA­SIZ­LI­ĞA DUR DİYİN!!!

Ba­lı­ke­sir ve il­çe­le­rin­de bu­lu­nan Avcı ve Atı­cı­lık Ku­lüp­le­ri or­tak­la­şa ver­dik­le­ri di­lek­çe ile Domuz Sürek Avı­nın dur­du­rul­ma­sı ko­nu­sun­da hem­fi­kir oldu. Bu ka­ra­ra iti­raz eden av­cı­lar, “Ba­lı­ke­sir De­ğir­men Bo­ğa­zı Milli Parkı Tarım Alanı ya da Avlak De­ğil­dir Alı­nan karar bazı çev­re­le­rin zarar gör­me­le­ri değil ra­hat­sız ol­ma­la­rı ya da bu ola­yın ken­di­le­ri­ni ön plana çı­kar­mak için ça­ba­la­rı ola­rak bi­lin­mek­te­dir. Bu ko­nu­da fikri ve zikri aynı olan başta ku­lüp­ler ve av­cı­lar ola­rak her­ke­sin sos­yal med­ya­da, si­ya­set ve kamu ku­rum­la­rı­na baş­vur­ma­la­rı­nı di­le­riz. Zaten adı­mız kö­tü­ye çık­tı­ğı aşi­kâr­dır. Top bizim eli­miz pat­lar” diye ko­nuş­tu­lar.


Ba­lı­ke­sir’in me­si­re alan­la­rı içe­ri­sin­de olan ve Milli Park alanı ola­rak bi­li­nen De­ğir­men Bo­ğa­zı’nda geç­ti­ği­miz gün­ler­de pik­nik yapan va­tan­daş­la­rın bu­lun­du­ğu alana domuz gel­me­sin­den sonra gün­de­me gelen domuz ko­nu­su bazı ki­şi­le­rin ıs­ra­rı ve bi­linç­siz­li­ğin­den kay­nak­lı hafta sonu domuz sürek avı ger­çek­leş­ti­ri­lecek.


27 Mayıs Cuma (bugün) Va­li­lik ma­ka­mı­na ko­nu­yu bir di­lek­çe ile an­la­tan du­yar­lı Avcı Ku­lüp­le­ri bu sü­re­cin yan­lış ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Bu hafta sonu domuz sürek avı için Milli Park­lar­dan alı­nan izin doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­la­cak olan domuz avı res­men bir kat­li­ama sahne ola­cak. Bu ay­lar­da hay­van­la­rın gebe ve yav­ru­lu ol­ma­la­rın­dan do­la­yı Avcı Ku­lüp­le­ri ola­rak bu avı uygun gör­mü­yo­ruz. Ba­lı­ke­sir Va­li­si Hasan Şıl­dak’ın bu ko­nu­ya acil bir şe­kil­de mü­da­ha­le et­me­si ge­re­ki­yor. Domuz av­la­yan­lar da ya­ra­lı ola­rak bı­rak­tık­la­rı do­muz­lar da ci­var­da bu­lu­nan va­tan­daş­la­ra, ço­cuk­la­ra ve ci­var­da bu­lu­nan hane hal­kı­na zarar ve­re­cek­tir” diye ko­nuş­tu.


Ba­lı­ke­sir Av­cı­lık ve Atı­cı­lık Ku­lü­bü Der­ne­ği Baş­kan­la­rı Turan Akça, Meh­met Daş­man, Dur­sun­bey’den Ra­ma­zan Duran, İvrin­di’den Ali Gökçe, Yunus Alp, Sın­dır­gı’dan Bü­lent Ata, Turan Buğa, Kep­sut’tan Ahmet İnce, Gök­köy’den Cemil Ay­de­mir ve Bi­ga­diç Av­cı­lar Ku­lü­bün­den Ser­kan Efe­türk Ba­lı­ke­sir Va­li­li­ği­ne ver­miş ol­duk­la­rı di­lek­çe ile Domuz Sürek Avına karşı gel­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler.


BA­LI­KESİR VE İLÇE­LERİNDE BU­LU­NAN AV­CI­LAR KU­LÜ­BÜ’NÜN BAŞ­KAN­LA­RI­NIN YA­ZI­LI OLA­RAK VERDİKLERİ DİLEKÇE ŞÖYLE:
Ba­lı­ke­sir İl De­ğir­men Bo­ğa­zı Milli Park Ala­nın­da 28-29 Mayıs Cu­mar­te­si/Pazar günü ya­pıl­ma­sı plan­la­nan domuz sürek avı­nın bu ta­rih­te, hay­van­la­rın gebe ve yav­ru­lu ol­ma­la­rın­dan do­la­yı ekte isim­le­ri ya­zı­lı Ba­lı­ke­sir ili ve il­çe­le­ri Avcı Ku­lüp­le­ri ola­rak uygun gör­me­di­ği­mi­zi; bu avın­da vic­da­nen etik ol­ma­ya­ca­ğı­nın bi­lin­cin­de­yiz.
Ava ka­tı­la­cak olan bi­linç­li av­cı­la­rın zaten gebe ve yav­ru­la­ra silah at­ma­ya­ca­ğın­dan do­la­yı; po­pü­las­yo­nun dü­şü­rül­me­si amaç­lı ya­pı­lan bu avın ger­çek ama­cı­na ulaş­ma­ya­ca­ğı ka­na­atin­de­yiz.

 


Gerek kamu gün­de­min­de, ge­rek­se hay­van sever der­nek­le­ri ve ba­sın­da; Hay­van­la­rın GEBE ve YAV­RU­LA­RIN öl­dü­rül­me­le­rin­den do­la­yı büyük tepki ya­ra­ta­cak­tır. De­ğir­men Bo­ğa­zı Milli Par­kın­da bun­dan sonra ya­pı­la­bi­lecek izin­li av­la­rın önün­de engel teş­kil ede­ce­ği apa­çık gö­rül­mek­te­dir.
Bu avın 13 Ağus­tos Cu­mar­te­si günü Tür­ki­ye’de av se­zo­nu açı­lış ta­ri­hin­de ve son­ra­sın­da ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da Ba­lı­ke­sir İli ve il­çe­le­ri Avcı Ku­lüp­le­ri ola­rak Sayın Va­li­miz­den bu avı er­te­le­ye­ce­ği ko­nu­sun­da du­yar­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.