HABER
Giriş Tarihi : 29-04-2022 13:57   Güncelleme : 29-04-2022 13:59

2. SAKARYA ŞILDAK AİLESİNİ AĞIRLADI

Ba­lı­ke­sir’de ko­ro­na virüs ted­bir­le­ri­nin kalk­tı­ğı gün­den bu­ya­na 2. Sa­kar­ya Ma­hal­le­si’nde ge­le­nek­sel hale gelen iftar or­ga­ni­zas­yo­nu Ra­ma­zan ayı­nın ilk günkü he­ye­ca­nıy­la devam edi­yor. Ge­le­nek­le­ri ve Ra­ma­zan ayın­da im­ka­nı olsun ol­ma­sın aynı ma­sa­da hep bir­lik­te iftar yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu ya­şan­dı.

2. SAKARYA ŞILDAK AİLESİNİ AĞIRLADI


2. Sa­kar­ya Ma­hal­le­si’nin iftar or­ga­ni­zas­yo­nu­na Ba­lı­ke­sir Va­li­si Hasan Şıl­dak ve eşi Fatma Nur Şıl­dak ka­tıl­dı. İftar ye­me­ği ön­ce­si va­tan­daş­lar­la soh­bet eden Vali Şıl­dak, “Siz­ler­le bir­lik­te iftar yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­rim” dedi.

Oru­cun ilk gü­nün­den iti­ba­ren her gün ma­hal­le­li­nin kendi im­kân­la­rıy­la ve işa­dam­la­rı­nın des­te­ğiy­le 2. Sa­kar­ya’da ve­ri­len iftar ye­me­ği­nin bu akşam ki mi­sa­fi­ri Vali Hasan Şıl­dak ve eşi Fatma Nur Şıl­dak oldu. İftar­da Baş­kan Din­çer Orkan ile MHP Ka­re­si İlçe Baş­ka­nı Burak Bo­du­roğ­lu ve Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Yusuf Ho­ca­oğ­lu da yer aldı.

VALİ ŞIL­DAK 2. SA­KAR­YA MA­HAL­LESİNİN DÜ­ZEN­LEMİŞ OL­DU­ĞU İFTARA KA­TIL­DI

Vali Hasan Şıl­dak ve eşi Fatma Nur Şıl­dak ge­le­nek­sel hale gelen 2. Sa­kar­ya Ma­hal­le­si­nin dü­zen­le­miş ol­du­ğu if­ta­ra ka­tıl­dı. İftar ön­ce­si va­tan­daş­lar­la se­lam­la­şan Şıl­dak çifti Sa­kar­ya­lı­lar ta­ra­fın­dan say­gıy­la kar­şı­lan­dı. 2. Sa­kar­ya Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri, “Vali beyle bir­lik­te iftar yap­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık. Bu sene be­re­ket­li bir iftar or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leş­ti­ril­di. Gecen sene ko­ro­na virüs ne­de­niy­le if­tar­la­rı­mı­zı dü­zen­le­ye­me­miş­tik. Bu sene Allah’ın iz­niy­le hep bir­lik­te güzel bir iftar ge­çir­dik. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­riz” dedi.

ŞIL­DAK: EMEĞİ GEÇEN HER­KESİ KUT­LU­YO­RUM

Fatma Nur Şıl­dak va­tan­daş­lar­la soh­bet ede­rek her­ke­se ha­yır­lı if­tar­lar di­le­di. Daha son­ra­sın­da Vali Hasan Şıl­dak’ta if­ta­ra ka­tı­lım sağ­la­yan va­tan­daş­lar­la soh­bet etti. Şıl­dak, “Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ka­tı­lım sağ­la­ya­cak­tık ama prog­ram­la­rı­mı­zın yo­ğun­lu­ğun­dan do­la­yı bu­gü­ne kıs­met­miş. İyi ki ka­tı­lım sağ­la­dık ve siz­ler­le bir­lik­te if­ta­rı­mı­zı açtık. 2. Sa­kar­ya Ma­hal­le­si’nde ge­le­nek­sel hale ge­ti­ri­len ve ge­le­nek­le­ri­mi­zin unu­tul­ma­ma­sı açı­sın­dan güzel bir or­ga­ni­zas­yon dü­zen­len­miş. Emeği geçen 2. Sa­kar­ya­lı ve iftar ye­mek­le­ri­ni ter­tip eden­le­ri kut­lu­yo­rum. Geç­ti­ği­miz se­ne­ler­de ko­ro­na virüs ne­de­niy­le ev­le­ri­miz­de iftar yap­mış­tık bu sene ya­sak­la­rın kal­ma­sıy­la bir­lik­te va­tan­daş­la­rı­mız­la ku­cak­laş­ma ve hoş soh­bet etme fır­sa­tı ya­ka­la­dık. Bu­gün­de siz­ler­le bir­lik­te ol­mak­tan gurur duy­duk. Tek­rar­dan emeği geçen her­ke­si kut­lu­yo­rum” diye ko­nuş­tu.