Haber Detayı
27 Mart 2020 - Cuma 13:29 Bu haber 5240 kez okundu
 
BAŞ­KAN ORKAN BASIN ÇA­LI­ŞAN­LA­RI­NIN YA­NIN­DA
Tür­ki­ye'de yeni tip ko­ro­na virüs sal­gı­nı kap­sa­mı içe­ri­sin­de be­le­di­ye­le­rin ön­lem­le­ri tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Ka­re­si Be­le­di­ye­si ise Ka­re­si Böl­ge­si­ni 125 ton de­zen­fek­tan kul­la­nır­ken, vi­rü­sün ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­mek adına ça­lış­ma­la­rı­nı tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor.
YAŞAM Haberi
BAŞ­KAN ORKAN BASIN ÇA­LI­ŞAN­LA­RI­NIN YA­NIN­DATür­ki­ye'de yeni tip ko­ro­na virüs sal­gı­nı kap­sa­mı içe­ri­sin­de be­le­di­ye­le­rin ön­lem­le­ri tüm hı­zıy­la devam edi­yor. Ka­re­si Be­le­di­ye­si ise Ka­re­si Böl­ge­si­ni 125 ton de­zen­fek­tan kul­la­nır­ken, vi­rü­sün ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­mek adına ça­lış­ma­la­rı­nı tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor.

Basın ça­lı­şan­la­rı­nın her zaman ya­nın­da ol­du­ğu­nu bil­di­ği­miz Ka­re­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı Din­çer Orkan, basın ca­mi­asın­da ça­lı­şan her­ke­sin ya­rar­lan­ma­sı için de­zen­fek­te ürünü ile maske da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­tir­di.

Baş­kan Din­çer Orkan ha­zır­lat­mış ol­du­ğu hij­yen ürün­le­ri­nin yanı sıra birde basın ça­lı­şan­la­rı­na im­za­lı mek­tu­buy­la her zaman ya­nı­mız­da ol­du­ğu­nu ifade ede­rek bu vi­rü­sü hep bir­lik­te ye­ne­ce­ğiz dedi.

Ka­re­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı Din­çer Orkan’ın basın men­sup­la­rı­na yaz­mış ol­du­ğu mek­tup şöyle: “Hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin her ko­şul­da ha­be­re ulaş­ma­sı için emek har­ca­yan kıy­met­li basın men­sup­la­rı;
Bu sü­reç­te büyük bir has­sa­si­yet­le gö­re­vi­ni ya­pa­rak hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin haber al­ma­sı­nı sağ­la­yan siz­ler, top­lu­mu­mu­zun için çok önem­li bir görev yap­mak­ta­sı­nız. Yeni tip Ko­ro­na virüs sal­gı­nı riski ne­de­niy­le bu gö­re­vi ya­par­ken ne kadar öz­ve­riy­le ça­lış­tı­ğı­nı­zı da ya­kın­dan takip edi­yo­ruz. Bu yüz­den basın men­sup­la­rı­mı­zın, yeni tip ko­ro­na virüs sal­gı­nın­dan ko­run­ma­sı için kul­la­nı­la­bi­le­cek­le­ri bir mik­tar sağ­lık ki­ti­ni siz­le­re ile­ti­yo­ruz.
Bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de bu sü­re­ci de at­la­ta­rak sağ­lık­lı gün­le­re ula­şa­bi­le­ce­ği­mi­ze olan inan­cım­la siz kıy­met­li basın men­sup­la­rı­mı­zı en kalbi duy­gu­la­rım­la se­lam­lı­yor, gö­rev­le­ri­niz­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.”

Kaynak: Editör:
Etiketler: BAŞ­KAN, ORKAN, BASIN, ÇA­LI­ŞAN­LA­RI­NIN, YA­NIN­DA,
Yorumlar
Haber Yazılımı