Haber Detayı
07 Ağustos 2015 - Cuma 13:29 Bu haber 263 kez okundu
 
Önce Meclis te Güreştiler
Karesi Belediye Meclis toplantısında Kurtdereli Güreşleri için ayrılan bütçe için AKP ile CHP’li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. CHP ayrılan parayı yüksek bulurken Başkan Yılmaz ise tanıtım fonu ve hibelerle güreşler için giderlerin çok olmayacağını söyledi
DÜNYA Haberi
Önce Meclis te Güreştiler

Karesi Belediye Ba_kan1 Yücel Y1lmaz’1n ba_kanl11nda toplanan Austos Ay1 meclis toplant1s1 geçtiimiz Çar_amba günü Karesi Nikah Salonunda yap1ld1.
Gündemin ilk maddesi olan Çevre ve Sal1k Komisyonu’nun “Davutlar Göletinde Meydana Gelen Kirlilik ve Armutalan Mahallelerinde Bulunan Dere Yata1n1n Fiziksel Yap1s1n1n Bozulmas1” konulu raporu görü_üldü. Meclis Üyesi Sedat Aan kürsüye gelerek fotoraflarla göletteki kirlilik hakk1nda meclise bilgi vererek komisyonun süresinin baz1 resmi kurumlardan gelmesi beklenen cevap nedeni ile 1 ay uzat1lmas1na oy birlii ile karar verildi.
Meclisin 7’nci Maddesinde ise Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu’nun “Kurtdereli Güre_leri” konulu raporun görü_ülmesinde tart1_ma ç1kt1.
AKP Meclis Üyesi Hüseyin Ad1n konuyla ilgili söz alarak “400 bin lira Kurtdereli Güre_leri 400 bin lira belediye bütçesinden kar_1lanacak amma Spor Toto, Kültür Bakanl11, Gençlik ve Spor Bakanl11, 3 tane Ba_bakanl1k Tan1t1m Fonu olmak üzere 300 bin liraya yak1n destek, hibe gelecek güre_ler için belediye bütçesine. 150 bin lira aal1k gelirini de eklediiniz zaman 450 bin liraya yak1n bir para girecek güre_ler için belediye bütçesine. Bu y1l kafa kafaya olacak gibi ama tahminimi söylüyorum biz önümüzdeki y1l Kurtdereli Güre_lerinden 250 bin lira kar bile edeceiz diye dü_ünüyorum. Bu y1l güre_lere 1000’e yak1n pehlivan gelecek. 1000’e yak1n pehlivana verilecek yolluk ücretleri var. Bence bu rakamlar Bal1kesir’in tan1t1m1nda hiçbir_ey deildir. Yani bizim belediyenin bütçesinden 400 bin lira deil 50 bin lira ç1kaca1n1 tahmin ediyorum” diye konu_tu.

BA^KAN YILMAZ: “GÜRE^LER 0Ç0N FONLARDAN, H0BELERDEN YARARLANIYORUZ”
Karesi Belediye Ba_kan1 Yücel Y1lmaz da Ankara gibi Bursa gibi büyük_ehirlerin bile Ba_bakanl11n Tan1t1m Fonundan en fazla 100 bin lira alabildiklerini belirterek “Biz bu konuda geçen y1l çok güzel bir organizasyon ve çal1_ma yapt1k. Yar1n bu hibeler için Ankara’ya gidiyorum. Kataloumuzla, Suriyeli çocuklar1 güre_tirmemizle, ba_pehlivanlar1m1zla oradaki insanlar1n mutlu resimleri ile bir prezantasyon yapt1k. 250 bin lira hibe onayland1. Bu para güre_ler bittikten 1 hafta sonra Karesi Belediyesi’nin hesab1na geçecek. Spor Toto Ba_kanl11ndan da 150 bin lira onayland1. Bu ikisini toplad11n1zda zaten 400 bin lira para yap1yor. Kültür Bakanl11ndan da 50 bin lira geliyor bunlar1 toplad11m1zda biz 500 bin lira para al1yoruz. Strateji Geli_tirme ve Kültür Müdürlüümüzü bu yüzden kutluyorum. Milli Eitim’den transfer ettiimiz, Ba_bakanl1k ve AB Fonlar1n1 iyi kullanmam1z1 salayan arkada_lar1m1za te_ekkür ediyorum. Ne kadar çok pehlivan gelirse onlar1n masraflar1n1 biz kar_1l1yoruz. K1rkp1nar’dan daha fazla pehlivan geliyor. ^imdi sorduunuzda Bal1kesir’in en çok neyi me_hur diye hö_merim herkesin ho_una gitmiyor. Kültürel olarak bakt11m1zda nas1l 0spanya’da Boa Güre_leri me_hur edildi ise biz de Kurtdere’yi Bal1kesir’i bu anlamda Ege Bölgesi’nin güre_leri ile an1lan, bilinen ve pehlivanl11 er meydan1n1 anlatmak istiyoruz. Bununla ilgili de h1zl1 mesafe al1yoruz. K1rkp1nar’a gittik inan1n bizden bir t1k yukar1da deil. Bölgesel olarak kendimizi iyi tan1tt11m1zda ba_ar1l1 olaca1z. Bu parti gözetmeksizin hepimizin ortak bir kültürü. Herkesi orada görmek istiyoruz.
Kurtedereli’de protokolde bir s1k1nt1m1z olacak. Asl1nda oraya rütbesiz girmemiz gerekiyor. Protokol bölümü gelen insan1 kar_1layacak _eyde deil geçen y1l s1k1nt1 ya_ad1k. Kaymakam en önde oturmak istiyor, Vali önde oturmak istiyor biz Kurtdere güre_lerini düzenleyen insanlar olarak milleti a1rlamak istiyoruz. Milletvekili say1s1 fazla. Kurtdere’yi iyi sahiplenmek gerekiyor.
Kurtdere Güre_leri 35 y1ld1r devam ediyor. 1981 y1l1ndan beri say1l1yor asl1nda 1961 y1l1nda burada Kurtdereli güre_leri vard1 federasyona kabul ettirilemedi. 1981 y1l1ndan itibaren federasyon taraf1ndan resmi olarak ba_alt1 ba_ üstü güre_lerinin olduu organize bir güre_ oldu. Burada hiçbir masraf geçen sene de yapt11m1z masraf çok deildi. Yine fonlardan para alm1_t1k. Biz masraf yapmad1k bu i_e. Umutluyuz güre_ler güzel olacak, halk1m1z1n ilgisini bekliyoruz” diye konu_tu.

“BU DERECE YÜKSEK PARA HARCANMASINI DORU BULMUYORUZ”
CHP Meclis Üyesi Serkan Sar1 da konuyla ilgili söz alarak “Kurtdereli Güre_leri y1llard1r bu bölgede devam eden, devam etmesini arzulad11m1z güre_ler. Yaln1z Kurtdereli Güre_lerine ayr1lacak bütçe, yarat1lacak kaynak. Giderlerimiz aras1nda bakt11m1z zaman çok ciddi bir gider olarak gözüküyor bence önceliklerimizi doru s1ralamak durumunday1z. 35 y1ld1r süregelen bir etkinlik bu demek ki bundan önce de bu etkinlik daha küçük bütçelerle sürdürülebiliyormu_. Muhtarl1k bu bahsettiimiz rakamlar1 kullanm1yordu. 64 adet ba_pehlivan ile sözle_me imzalanm1_. Bu ba_pehlivanlara 400-450 bin lira para ödenecei tahmin ediliyor. Bunun d1_1nda 1000’e yak1n güre_çi geliyor, bunlara da büyük, küçük orta boy alt1n gibi mebla1n verilecei yine bu güre_çilerin yolluklar1, harc1rahlar1 var, baz1 güre_çilerin ekipleri ile beraber konaklamalar1 gibi giderleri üst üste koyduumuzda bu rakamlar 800-850 bin liray1 bulaca1 tahmin ediliyor. Ba_bakanl1k gibi tan1t1m fonlar1ndan para gelse de yine de belediyemize 300-400 bin liral1k bir yük olu_acak. Ba_bakanl1k tan1t1m fonlar1 bir kereye mahsus faydal1nabilecek fonlar. Biz bu güre_leri her sene yapacaksak ama belediye bütçesinden ama kamu kaynaklar1ndan para harcamam1z gerekiyor. Bu etkinliin süresi dü_ünüldüünde bir günde 800 bin liral1k bir kaynak yarat1lmas1 bu güre_lerin geçmi_i de dü_ünüldüünde bu kadar büyük paralar olmadan da yap1ld11 biliniyor. Bu derece yüksek paralar harcanmas1n1 doru bulmuyoruz. Önceliklerimiz daha farkl1 deerlendirilebilir dü_üncesindeyim

AKP Meclis Üyesi Ba_ar Atikbay: “ELLER0NE YÜZLER0NE BULA^TIRDILAR”
Sar1’n1n konu_mas1n1n ard1ndan söz alan Ba_ar Atikbay kayg1lanacak kadar yüksek para harcanmayaca1n1 belirterek “Biz bu organizasyonu 850 bin gibi bir parayla kapatmay1 dü_ünüyoruz ama daha da dü_ük olabilir. Bu harcama kalemi belediyenin önceliklerini bozacak bir harcama kalemi deil. Daha önce muhtarl1klar yap1yordu bunu ancak 3 y1ldan beri yap1lan organizasyonlarda ellerine yüzlerine bula_t1rd1klar1 için çou pehlivan art1k Kurtdere güre_lerine gelmiyordu. Biz belediye olarak bunu üstlendikten sonra bu kötü alg1y1 y1kmak için ç1tay1 yüksek tutmu_tuk geçen sene. Bu sene geçen sene ödediimiz paralar1n altlar1nda anla_t1k pehlivanlarla. 64 ba_pehlivan ekibi ile beraber geliyor. 64 ki_iye 400 bin lira verilmiyor 64 ki_i ekibiyle birlikte ba_alt1 ve ba_üstü _eklinde 200 ki_i oluyor yani o rakam tamam1na verilecek bir rakam. Sonuç olarak sizin kayg1lanman1za yol açacak bir problem olduunu dü_ünmüyorum” diye konu_tu.

AKP Meclis Üyesi Yasin Sagay: “TATAR RAMAZAN G0B0 GÜRE^LER0M0Z HER YERDE KONU^ULDU”
Yasin Sagay da CHP’li Sar1’y1 ele_tirerek Karesi’nin tan1t1m1 için bu paralar1n büyük olmad11n1 ifade ederek “Ba_kan1m iyi ki Ak Parti var, iyi ki biz Ak Partiliyiz kelimenin tam anlam1yla bu. CHP zihniyeti ile aram1zdaki fark ortaya ç1k1yor. Benim olsun küçük olsun 50-100 binlik rakamlarla güre_ yap1ls1n isteniyor. Diyelim ki 800 bin olsun genel rakam 700 bin liras1 fonlardan gelip Karesi’nin bütçesinden 100 bin lira ç1ksa bile 170 bin nüfuslu Karesi ilçesinde bu bir detay deildir benim anlay1_1ma göre. 0yi ki vars1n1z aram1zdaki fark böyle ortaya ç1k1yor. Yani köylüler bunu kendine göre yaps1n dediin zaman eskiler bilirler Tatar Ramazan vard1 7 düvel tan1rd1, konu_urdu. Bizim de geçen sene Kurtdereli güre_lerimiz yedi düvelde konu_uldu. Aram1zdaki siyasi anlay1_ hamdolsun ortaya ç1k1yor iyi ki CHP var iyi ki Ak Parti var Ba_kan1m” diye konu_tu.  

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı