Haber Detayı
05 Ağustos 2015 - Çarşamba 22:57 Bu haber 249 kez okundu
 
1 Milyon 200 Bin Kişiye Ulaşmak İstiyoruz
DÜNYA Haberi
1 Milyon 200 Bin Kişiye Ulaşmak İstiyoruz

Bal1kesir Büyük_ehir Belediyesi’nin, Beyaz Masa biriminde istihdam edilecek 64 personelin üç haftal1k eitimi Ba_kan Ahmet Edip Uur taraf1ndan verilen “Bal1kesir’in Vizyonu ve Halkla Bütünle_me Kültürü” adl1 eitimle sona erdi. Bal1kesir Büyük_ehir Belediyesi Beyaz Masa biriminde çal1_an personele ‘Kimsesizlerin Kimi, Sessiz Kitlelerin Sesi” olmas1 yönünde tavsiyede bulunan Ba_kan Uur, “Sizler; Bal1kesir Büyük_ehir Belediyesi’nin gören gözü, i_iten kula1, dokunan eli olacaks1n1z” dedi.  Karesi AVM Toplant1 Merkezi’nde gerçekle_tirilen programa; Genel Sekreter Osman Yenidoan, genel sekreter yard1mc1lar1, daire ba_kanlar1, genel müdürler _ube müdürleri ve beyaz masa biriminde çal1_acak personel kat1ld1. Ba_ta ileti_im, beden dili, h1zl1 okuma, sosyal medya, viral pazarlama gibi konular1n yer ald11 üç haftal1k teorik ve pratik eitim sonunda sertifika almaya hak kazanan 64 personelin Bal1kesir Büyük_ehir Belediyesi ailesine kat1ld11n1 kaydeden Ba_kan Uur, büyük ailenin fertleri olan Beyaz Masa personeline sab1rla, özveriyle ve _evkle çal1_malar1 yönünde tavsiyede bulundu.

“Bal1kesir’in Gören Gözü 0_iten Kula1 Olmak 0stiyoruz”


Bal1kesir Büyük_ehir Belediyesi’nin topluma dokunan projeleri ve hizmetlerinin tüm h1z1yla devam ettiine i_aret eden Ba_kan Uur,  Bal1kesir’in 20 ilçesini de _antiye alan1na çevirdiklerini söyledi. Ba_kan Uur, sözlerini _öyle sürdürdü: “Bal1kesir merkezde sadece 4 müteahhit çal1_1yor. Önümüzdeki dönemde 2 müteahhit daha çal1_malara ba_layacak. 0stiyoruz ki; Bal1kesir ya_anabilir insanlar1n huzur içerisinde ya_ad11 bir kent olsun. Sadece Bal1kesir merkeziyle, Alt1eylül’ü, Karesi’yle deil 20 ilçesiyle birlikte bunu gerçekle_tireceiz. Susurluk’taki Buza1l1k Köprüsü’nden, Marmara’daki yolcu salonuna kadar, Dursunbey’in kanalizasyonundan S1nd1rg1’n1n yollar1na kadar yapt11m1z i_ler var. Bizim tek amac1m1z Bal1kesir’de ya_ayan 1 milyon 200 bin ki_iyi kucaklamak, onlara ula_mak, Bal1kesir’in gören gözü, i_iten kula1 olmak istiyoruz” dedi.


Beyaz Masa biriminin vatanda_lar1n sorunlar1n1 belirleme ve çözüm üretmede önemli bir rol üstleneceini kaydeden Bal1kesir Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur, “Bugün de Büyük_ehir Belediyemiz yeni bir çal1_may1 daha neticelendirdi. Türkiye'nin dei_im ve dönü_ümünün mimar1 olan Ak Parti belediyelerimizde halka ili_kiler noktalar1 olan ve varl1k sebebimiz olan vatanda_1m1zla bulu_ma noktam1z olan Beyaz Masa sistemini Bal1kesir'de günümüzün ihtiyaçlar1na cevap verecek _ekilde yap1land1rd1k. Beyaz Masa sisteminde ve halka ili_kiler faaliyetlerimizde görev almaya hak kazanan çal1_ma arkada_lar1m1z1n tespitiyle, girdii mülakatlarda ba_ar1l1 olan 64 arkada_1m1z eitimlere kat1lmaya hak kazand1lar: Bugün itibariyle bu eitimleri tamamlad1k ve sertifika törenini gerçekle_tiriyoruz" dedi.


“Bal1kesir’i Ruhu ve Kimlii Olan Bir ^ehir Olmas1n1 Arzuluyoruz"


Büyük_ehir olarak 4 bin 900 ki_ilik bir ekip olduklar1n1 ifade eden Ba_kan Uur, "Büyük_ehir Belediyesi olarak Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yard1mc1lar1m1z, Daire Ba_kanlar1m1z, bal1 genel müdürlerimiz, _ube müdürlerimiz ve _irketlerimizle beraber 4 bin 914 ki_ilik Bal1kesir'in en büyük; ancak yükü bir o kadar da a1r olan ailesi olarak Bal1kesir’imizde yerimizi ald1k. Bugün itibariyle aram1za yeni kat1lacak arkada_lar1m1z da bu ailenin bir parças1 oldular. Bal1kesir bir taraf1 Ege'de, bir taraf1 Marmara'da, yollar1n kav_ak noktas1nda, e_siz bir corafyada yiit ve güzel insanlar1n ya_ad11, müstesna bir _ehir. Bal1kesir tar1ma dayal1 endüstrisi, maden çe_itlilii ve turizmiyle h1zl1 büyümeye ve geli_meye aday bir _ehir. Tarih boyunca; mitolojik efsanelere konu olmu_ Bal1kesir, Kaz Dalar1, zeytini, jeotermal tesisleri, lojistik imkanlar1 ve yeti_tirdii ünlü _ahsiyetlerle hep güçlü bir potansiyeli bünyesinde bar1nd1rm1_t1r. Esasen Bal1kesir ve Bal1kesirliler hep kabuklar1n1 k1rmak ve büyümek istemi_tir. En az çevresindeki metropol _ehirler kadar. Zaten bu potansiyel kendisinde fazlas1yla mevcut olmu_tur. Ancak belki de; gerek yüz ölçümünün geni_lii, gerekse yerel yönetimler alan1nda idari gücün ve bütünlüün salanmam1_ olmas1 Bal1kesir'in önünde bir engel olmu_tur. ^imdi Büyük_ehir olmam1zla beraber sorunlar1n çözümünde ve hizmetin artmas1nda daha iddial1 bir konuma ula_t11m1za inan1yorum. 0nan1yoruz ki; _ehirler de insanlar gibidir. 0nsan1 insan yapan nas1l bedeninden ziyade bedeniyle beraber ruhuysa, _ehirleri _ehir yapan da o _ehrin ruhu ve ruhunu olu_turan unsurlard1r. Biz Bal1kesir'in ruhu ve kimlii güçlü olan bir _ehir olmas1n1 arzu ediyoruz" _eklinde konu_tu.


“Biz Hep Beraber Bir Aileyiz”

Yeni personellere hitaben konu_an Uur, Bal1kesir'i Türkiye'nin örnek _ehri haline getirmek istediklerini söyledi. Uur, "Sizler göreve ba_laman1zla beraber; bizim görünen gözümüz, i_iten kula1m1z, gören gözümüz olacaks1n1z. Bizlerin görevi; 18 bin kilometre kare alandaki 1130 mahallede ya_ayan 1 milyon 200 bin vatanda_1m1za hizmet götürebilmek ve Bal1kesir'i her alanda Türkiye'nin örnek _ehri haline getirmektir. Tabi Bal1kesir'in k1_ nüfusu 1 milyon 200 bin. ^u anda Bal1kesir'de 3,5 milyon insan ya_1yor: Yaz turizmi dolay1s1yla Ege sahillerimizde, Marmara'da _u anda ya_ayan insan say1s1 3,5 milyondan fazla. Biz bu hizmeti onlara da götüreceiz. Biz belediyenin gören gözü, i_iten kula1, uzanan eli olaca1z dedik. Biz eer Belediye Ba_kanl11na talip olduysak, bizim omuzlar1m1zda sorumluluumuz var. Onun için bizim çok dikkatli olmam1z laz1m. Her kap1y1 çalmam1z, her muhtaca ula_mam1z, her problemi beraber çözmemiz laz1m. Biz hep beraber bir aileyiz. Onun için bu bir tak1m oyunu. Beyaz  Masa sistemiyle Genel Sekreterimizle. Genel Sekreter Yard1mc1lar1, Daire Ba_kanlar1 ve 4 bin 900 çal1_an1m1zla birlikte Bal1kesir'in hizmetinde olmam1z gerekiyor" dedi.Konu_malar1n sonunda yeni personellere sertifikalar1 da1t1ld1. Sertifika töreni sonras1 Beyaz Masa personeli Ba_kan Uur’la günün an1s1na hat1ra fotoraf1 çektirdi. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı