Haber Detayı
13 Temmuz 2015 - Pazartesi 18:27 Bu haber 171 kez okundu
 
Çetinel ve Ok'tan Karşılıklı Basın Açıklaması
Rafet Çetinel ve İsmail Ok Balıkesirspor Kongre Süreci ile ilgili karşılıklı basın açıklaması yayınladı...
DÜNYA Haberi
Çetinel ve Ok'tan Karşılıklı Basın Açıklaması

MHP BALIKES0R M0LLETVEK0L0 0SMA0L OK'UN BASIN AÇIKLAMASI

 

1-                 Rafet Bey yapt11 bas1n aç1klamas1nda _ahs1mla ilgili “Say1n 0smail Ok’un o dönemde yap1lacak olaan kongrede ba_kan aday1 olarak _ahs1ma ve yeni yap1lacak yönetime destek vereceini ve bas1nda da bu görü_lerini payla_m1_ olmas1” dorudur. “0smail beyi telefonla arad1m ve birileri liste çal1_mas1 yap1yormu_ eer ba_ka aday varsa ben aday olmamay1m” dedim ve ertesi günde Tuna beyin aday olduunu örendim. Tuna bey bask1 yapanlar1 aç1klarsa benim neden aday olmad11m Say1n 0smail Ok’un ne kadar destek vermi_ olduu anla_1lm1_ olur” Aç1klamalar1nda bulunmu_tur.

 

Rafet beyi desteklediimizi ilan ettikten yani söz verildikten sonra bizde asla geri dönü_ olmaz. Ama Rafet Bey beraber ç1kt11m1z yolda bizi yüzüstü b1rakm1_t1r. Sözünü yerine getirmemi_tir. Metin Mengüç, Sabri Sar1 ve Metin Özp1nar ba_ka bir liste haz1rl1yorlar ve ben çift liste olan yerde aday olmam diyerek adayl1ktan çekilmi_tir.

 

Biz söz verdikten sonra (ki kendisi de doruluyor) Bal1kesirspor’a çok büyük emekleri geçen ve kendilerini çok sevdiimiz ismini zikrettiim üç arkada_1m1z deil de, olum bile liste haz1rlasa verdiim sözden asla geri dönmem. Ama Rafet Bey bu arkada_lar1m1z1 bahane ederek adayl1ktan çekildi. Beni telefon ile arad1ktan sonra Belediye’ye geldi ve ayr1nt1lar1 makamda konu_tuk. Telefon görü_melerimizin detay1n1 operatörlerden alarak noter huzurunda kamuoyuna aç1klayabiliriz. Hele hele hemen ertesi günü Tuna Bey’in aday olduunu örendim sözü zinhar gerçek d1_1d1r. Çünkü ba_ta Tuna Bey olmak üzere, dier arkada_lar1m1zla Faruk Demirarslan’1 ba_kan aday1 yapmak için günlerce ura_t1k. Rafet Beyin b1rak1p kaçt11 görevi “Bal1kesirspor kayyuma gitmesin” diye benim ve dier yönetici arkada_lar1m1z1n 1srar1 üzerine Tuna Bey büyük fedakârl1k örnei göstererek Bal1kesirspor’a ba_kan aday1 olmay1 kabul etmi_tir.

 

2-                 Say1n Rafet Çetinel ’in “Bal1kesirspor Ba_kan1 olarak _ahs1m1n isminin kamuoyunda öne ç1kmas1 Say1n 0smail Ok’un beni siyasi rakip olarak da görmesi benim ba_kan olmam1 istememesi kadar doal bir _ey olamaz.” sözlerini esefle okumu_ bulunmaktay1m.

 

 

Ülkümüzü, ideallerimizi gerçekle_tirmek, ülkemizi muas1r medeniyetler seviyesine ç1karmak için yan yana, kol kola, omuz omuza yola ç1kt11m1z hiçbir arkada_1m1zla rakip olmam1z dü_ünülemez. Ama siz beni rakip olarak görmü_sünüz. Fark1nda olmadan kendinizi de_ifre etmi_siniz. Eer öyle olsayd1, sizin ba_kanl11n1z döneminde Bal1kesirspor’umuzun kamplardaki çal1_malar1na birlikte gidip,  tak1m1m1z1n iç ve d1_ sahada yapt11 maçlarda sizinle sevinip sizinle üzülmezdim. Bunlar1n en somut örnei, bir belediye ba_kan1 olarak Bal1kesir’deki bütün i_imi gücümü b1rakarak Rafet Bey ve tak1m1m1za destek olmak için en kritik dönem olan son deplasman maç1ndan önce tak1mla birlikte bir hafta Mersin kamp1nda kal1p, akabinde K1r1khan maç1na gitmemizdir. Hatta bütün deplasman maçlar1nda Rafet Bey’den daha fazla tak1mla birlikte olduumu yaln1z Bal1kesir deil Türkiye’deki bütün spor kamuoyu yak1ndan bilmektedir. Rafet Bey ismini zikrettii bu üç ki_iyi bahane ederek bizleri ve Bal1kesirspor’u yüz üstü b1rakt1. Ama asl1nda Bal1kesir’imizin lig atlama co_kusunu ya_amas1nda tüm emei geçenlerin yan1s1ra bu üç arkada_1m1z1n katk1s1 ve pay1 çok büyüktür. Biz beraber yola ç1kt11m1z, kader ve ülkü birlii yapt11m1z insan1m1z1 hiçbir dünya nimetine dei_meyiz.

 

Kamuoyuna sayg1lar1mla sunar1m.

 

 

RAFET ÇET0NEL BASIN AÇIKLAMASI
 

 

Çok deerli Bal1kesirspor sevdal1lar1 ve hem_erilerim, bundan önceki bas1n aç1klamam1da Bal1kesirspor’a zarar gelmesin diye istemeyerek yap1yorum demi_tim. Yine ayn1 _eyi tekrarlamak zorunda kal1yorum veya b1rak1l1yorum.

Say1n 0smail Ok benim bas1n aç1klamamdan sonra tekrar bir aç1klama yaparak kamuoyu ile iddialar1n1 payla_t1 ve sosyal medyada Balkes sevdal1lar1 bunun için,asl1nda benim aç1klama yapmama gerek bile kalmadan doruya yak1n  aç1klamalar yapt1lar. Ama ben yinede dorular bilinsin diye kendimi aç1klama yapmak zorunda hissettim.

 

Say1n 0smail Ok benim için yapm1_ olduu ilk bas1n aç1klamas1nda; bir buçuk saat önce yapm1_ olduu aç1klamas1n1 geri çekerek bas1nda ’’ Kendini yalanlad1.’’ ifadeleri ile ç1kt11 haberi hep birlikte gördük. Aç1klamay1 geri çekiyor ve arkas1ndan, içinden ç1kard11 metinleri de yay1nlanan bir gazeteden hepimiz neleri ç1kard11n1 daha dorusu gazetenin deyimiyle neleri tra_lad11n1 hep beraber gülümseyerek izledik.

Ben Say1n 0smail Ok’un Belediye Ba_kanl11 döneminde Bal1kesirspor’a verdii destei çou Belediye ba_kan1n1n vermediini her zaman her yerde söylüyorum. Bunu hiç kimse zaten inkar etmiyor,bende etmiyorum. Benim Bal1kesirspor Ba_kanl11mda da her zaman yan1mda oldu hatta kendi söylemiyle benden fazla deplasmana gitmi_. Evet olabilir.Çünkü ben sadece anjiyo için hastanede olduum için bir maça gidememi_tim. Tabii ki say1n 0smail Ok’un o y1l Belediye Ba_kanl11n1n ilk y1l1yd1.Bal1kesirspor’la tan1_mas1n1n da ilk y1l1 olabilir. Ama say1n Ok’ tan önce amatör küme batakl11 ve amatörden ç1k1_ sürecini ben bizzat içinde ya_ayan birisi olarak yorulmu_ olabilirim.

Say1n 0smail Ok’un söyledii

. Beni telefon ile arad1ktan sonra Belediye’ye geldi ve ayr1nt1lar1 makamda konu_tuk. Telefon görü_melerimizin detay1n1 operatörlerden alarak noter huzurunda kamuoyuna aç1klayabiliriz. Hele hele hemen ertesi günü Tuna Bey’in aday olduunu örendim sözü zinhar gerçek d1_1d1r. Çünkü ba_ta Tuna Bey olmak üzere, dier arkada_lar1m1zla Faruk Demirarslan’1 ba_kan aday1 yapmak için günlerce ura_t1k. Rafet Beyin b1rak1p kaçt11 görevi“Bal1kesirspor kayyuma gitmesin” diye benim ve dier yönetici arkada_lar1m1z1n 1srar1 üzerine Tuna Bey büyük fedakârl1k örnei göstererek Bal1kesirspor’a ba_kan aday1 olmay1 kabul etmi_tir.

Benim 0smail Ok ile telefonla görü_memden sonra makam1na gittiim ilk görü_memde say1n Tuna Aktürk’ün ba_kanl1k için bana ismini veren ve söyleyen say1n 0smail Ok’tur. Kesinlikle (zinhar) 0smail Ok’tur!

Çünkü ben Say1n 0smail Ok 0le telefon görü_mesinden sonra makam1nda bir defa görü_tüm ve ertesinde kongrede aday olmayaca1m ile ilgili bas1n aç1klamas1n1 yaz1l1 yapt1m. O yaz1l1 aç1klama bas1n1n elinde ve internette _u anda da mevcut. Arayan orada bulabilir. Tuna Aktürk’ün ismi neden yaz1lm1_ acaba?

Ayr1ca say1n OK o telefon kay1tlar1n1da detaylar1da  nas1l ç1kararacaksa noter moter diyor  onlar1da hep beraber bekliyoruz . Ceplerimizi bir dinleyen vard1r in_allah..

 

 

 

Say1n 0smail Ok ; benim hiçbir görevden kaçmad11m1 bütün Bal1kesir kamuoyu çok iyi bilir. Gerek siyasi, gerek sivil toplum kurulu_lar1 olarak görev yapt11m yerler bellidir. Hele hele Bal1kesirspor’la ilgili senin bana o dönemde b1rakt1, kaçt1 ifadelerini kullanmak ne hakk1n,ne de haddine dü_er? Ben o zamana kadar Bal1kesir kulübü için verdiim emei sen bilmediinden, kulübün amatör batakl11ndan kurtulu_undan, mali aç1dan Bal1kesirspor’un düze ç1k1_1na ve 3.lige ç1k1_1na kadar yöneticilik yapm1_, her zaman BALKES için ta_1n alt1na eline sokmu_ birisi olarak bende seni bu söyleminden dolay1 esefle k1n1yorum.

Bal1kesirspor gibi Belediye Ba_kanlar1n1n korkulu rüyas1 ate_ topunu elinizden al1p, birde ayn1 y1l tak1m1 _ampiyon yapan biri olarak kaç1p giden adam yerine koyulmam gerçekten çok komik! Hiç olmazsa bir te_ekkür etseydiniz! ^ampiyonluk gecesinde bile tak1m1 _ampiyon yapm1_ bir ba_kan1 protokol masas1na dahi oturtmad1n1z! Acaba o kutlad11n1z neyin gecesiydi?Sonrada 0smail Ok’’Rafet Çetinel’i  rakip gördü’’dediimde tuhaf aç1klamalarda bulunuyorsun.Ben bunu içimde gizlemedim ki niye d1_ar1 vuray1m? Parti içinde rakip olmay1 ben kötü bir _ey olarak görmüyorum ki. Bilakis demokrasi olarak görüyorum.

Tuna ç1kmasayd1 Bal1kesirspor kayyuma gidecekti hikâyelerini çocua söyleseniz inanmaz. 13 y1l aradan sonra _ampiyon olmu_ tak1m kayyuma m1 kal1r? Allah a_k1na. Sonra zaten aç1klaman1zda dediiniz gibi ‘’0ki adayl1 kongreye gitmem’’diyen Rafet ba_kan1n kar_1s1na liste haz1rlayanlar varken Tuna’n1n kar_1s1na niye liste haz1rlamad1lar? Tabii ki can1m tak1m kayyuma gitsin diye!

Bence say1n 0smail OK siz   say1n Tuna Aktürk ‘e söleyin kongreye gitsin .^u an bile bu kadar borca kar_1l1k kayyuma gitmez bu tak1m. Ama Amatöre kadar dü_erse o zaman bak kayyuma gider bu tak1m.

Sayg1lar1mla…

BALIKES0RSPOR ESK0 BA^KANI

 

                                                                                                          Rafet ÇET0NEL

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı