Haber Detayı
12 Temmuz 2015 - Pazar 21:34 Bu haber 290 kez okundu
 
Toprak Analizi Yapıldı, Ürün Verimliliği Arttı
Balıkesir Ticaret Borsası bünyesinde açılan Balıkesir Ticaret Borsası Tarımsal ve Hayvansal Ürünleri toprak analiz laboratuvarında tarımsal amaçlı toprak, bitki, sulama suyu analizi bir yıldır yapılıyor.
DÜNYA Haberi
Toprak Analizi Yapıldı, Ürün Verimliliği Arttı

Bal1kesir Ticaret Borsas1 bünyesinde aç1lan Bal1kesir Ticaret Borsas1 Tar1msal ve Hayvansal Ürünleri toprak analiz laboratuvar1nda tar1msal amaçl1 toprak, bitki, sulama suyu analizi bir y1ld1r yap1l1yor. Bal1kesir’de bugüne kadar üretim yapan çiftçilerden 543 adet topra1n analizi yap1ld1.

Bal1kesir Ticaret Borsas1’nda geçtiimiz gün Ba_kan Faruk Kula, Meclis Ba_kan1 0brahim Aytekin, Meclis Ba_kan Yard1mc1s1 Tayfun Tur, Yönetim Kurulu Ba_kan Yard1mc1s1 Ferhan ^ensoy, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Çetin, Ersin Erdomu_, Mustafa Sevilmi_,meclis üyeleri Ali Çatal, Nasuf Karademir, 0smail Koç, 0brahim Kaya, Mustafa S1tk1 Ürküt, Nevzat Öz1_1k, G1da Tar1m 0l Müdürlüü Bitkisel Üretim ^ube Müdürü Kaan Erözmen, Alt1eylül Tar1m 0lçe Müdürü Erol Ziyadolu, Karesi Tar1m 0lçe Müdürü Serkan Akça, Karesi Tar1m 0lçe Müdürlüünde görevli ziraat mühendisi Mehmet Emirolu, Alt1eylül Tar1m 0lçe Müdürlüünde görevli ziraat mühendisi Cemal Günayd1n, Alt1eylül Tar1m 0lçe Müdürlüünde görevli ziraat mühendisi Ferhat Pehlivan’a toprak analiz laboratuvar1 ve Ay_ebac1 Mahallesinde’ki toprak analizinin faydas1n1 daha somut bir _ekilde görmek için yap1lan örnek sera hakk1nda bir sunum yap1ld1.


Bal1kesir Ticaret Borsas1 Ba_kan1 Faruk Kula sunumdan önce yapt11 konu_mada _unlar1 söyledi:


“Ç0FTÇ0 1 YIL HASATI BEKL0YOR”


“Türkiye’de 40-50 çe_it buday tohumu var. Ancak bunlar1n hiçbirinin bir ara_t1rmas1 yok. Acaba bu topraa uygun mu deil mi? Bu iklime uygun mu deil mi? Peki bu tohum satanlar kimler? Yabanc1 sermaye sat1yor. Çiftçi iyi hasat hayali ile bir y1l bekliyor. Bir y1l sonra bak1yorsun bir hasat oluyor, hasattan hiç alakas1 olmayan neticeler al1yor. Sen topra1 tahlil ettirmezsen iyi ürün alabilir misin? Tar1mda milli politikalar olmal1. Hiçbir zaman siyasi iradenin dei_mesi ile veya bakan gelip gitmesi ile dei_memeli. Bu politikalar1n arkas1nda herkes dimdik durmal1. Özlenen tar1m budur diye dü_ünüyorum. 0yi bir tar1m iyi bir üretim politikas1 ile olur ve bunu da devlet organize eder.  Üretim planlamas1 çok önemli. Bir ülkenin üretim planlamas1 olmal1 ve herkes buna sahip ç1kmal1.  Bu ülkenin tüketimi ne? Üretimi ne olmal1? Hangi havzalarda olmal1? Bizde nas1l oluyor? Bizde bu sene karpuz çok para m1 yapt1? Seneye herkes karpuz ekiyor. Herkes karpuz ekince tarlada kal1yor böyle bir _ey olabilir mi? Ben çiftçiye hep _unu söylerim herkesin yapt11n1 yapmay1n. Herkesin gittii yoldan gitmeyin. Z1t istikamete gidin derim. Bu sene herkes karpuz mu ekiyor sen hiç karpuz ekme farkl1 ürün ek. Peki bu sene ne tarlada kald1? Karpuz mu kald1 seneye karpuz ek. Dolay1s1 ile bizler çiftçimizi toprak analizi konusunda eitmeye, verimliliini ve kazanc1n1 artt1rmaya yönelik çal1_malar1m1za devam edeceiz”


“ÖRNEK SERA’DAK0 ÜRÜNLER0N VER0ML0L00 ARTTI”

Bal1kesir Ticaret Borsas1 toprak analiz laboratuvar1 çal1_anlar1ndan Ziraat Mühendisi Buket Sad1ç’1n yapt11 sunumda örnek sera hakk1nda bilgi verildi. Ziraat Mühendisi Sad1ç “Bal1kesir Ticaret Borsas1 olarak Bal1kesir merkezde aç1lan ilk toprak analiz laboratuvar1 olmam1z nedeni ile üreticilerimize toprak analiz bilincini kazand1rmak, eskiden kalma analiz yapt1rmadan gübreleme mant11n1 bertaraf etmek için eitici çal1_malar yap1lmaktad1r. 0lk olarak köy gezileri ile çiftçilerimize ula_m1_ ve toprak analizinin önemini anlatm1_ ve anlatmaya devam edilmektedir. Buna ek olarak uygulamal1 olarak toprak analizinin faydas1n1 daha somut bir _ekilde ortaya koymak için örnek sera uygulamas1 yap1lm1_t1r. Bu proje kapsam1nda Ay_ebac1 Mahallesinde seçilen 0smail 0çuz’a ait serada domates ekiminden önce toprak analizi taraf1m1zca yap1lm1_, sulama suyu analizi ise henüz yetkili olmad11m1z için özel bir laboratuvara yapt1r1lm1_t1r. Uygun gübreleme program1 kullan1larak çiftçimizin daha az maliyetle, topra1nda gübre kirlilii yaratmadan yüksek verim almas1 hedeflenmi_tir.


Örnek seram1zda seçilen domates fidanlar1n1n 1rk olarak verimlilii için tedarikçi firman1n bize bildirdii bir kök için ortalama 4-5 kg’dir. Bizim hasat etkinliini yapt11m1z bugünler içerisindeki verimimiz her kök fide için ortalama 5 kg’ye ula_m1_t1r. Fidelerin k1r1lma zaman1na kadar bu rakam1n 6-7 kg’lere ula_aca1 tahmin edilmektedir. Seçilen 1rktan da kaynaklansa yeti_tirilen ürünlerin yine tedarikçi firma bilgilerine göre bir salk1mda 3-4 domates vermesi beklenirken genel olarak ayn1 domates büyüklüüne ula_an 4-5 salk1ml1k domatesler elde etmi_ bulunuyoruz. Uygulad11m1z bak1m nedeni ile _u ana kadar bitkilerimiz herhangi bir hastal1a maruz kalmad11 için herhangi bir zirai ilaç da kullan1lmam1_t1r.


Örnek seram1zda yeti_en domatesler yiyenleri memnun eden bir tattad1r. Bunun d1_1nda topraa at1lan her türlü gübre ister ilaç olsun sonuçta domateslere ve nihai tüketici olan insana ula_maktad1r. Bu durum dü_ünüldüünde demostrasyon alan1m1z1n ürünleri son derece güvenle yenilebilir iz halde dahi kal1nt1s1n1n olmamas1 sevindirici bir durumdur.


Toprak analizi sayesinde yüksek verim elde edilerek ve uygun miktarlarda gübre kullan1larak ülke ekonomisine katk1da bulunman1n yan1 s1ra üzerinde ya_ad11m1z topra1m1z1n kalitesinin devaml1l11n1 salam1_ bulunmaktay1z. Bal1kesir Ticaret Borsas1 olarak çiftçilerimize yaray1_l1 hale gelmek ve toprak analiz bilincini kazand1rmak için somut uygulamalarla çal1_malar1m1z devam edecektir.”


Daha sonra heyet Ay_ebac1 Mahallesinde 0smail 0çuz’a ait örnek seraya geçerek incelemelerde bulundu. Çiftçi 0çuz Ba_kan Faruk Kula’ya te_ekkür ederek toprak analizi ve örnek sera uygulamas1 ile ürün verimliliinin artt11n1 söyledi. Gübre paras1n1n cebinde kald11n1 ve ürünündeki art1_ nedeni ile toprak analizi maliyetinin de kar_1land11n1 belirten 0çuz “Çiftçi arkada_lar1ma da mutlaka toprak analizi yapmalar1n1 tavsiye ediyorum. Toprak analizi için verilen para ürün art1_1 ile zaten ç1k1yor. Yani ürün art1nca toprak analizi bir nevi bedavaya gelmi_ oluyor. Ben Sal1 ve Cuma pazarlar1na ç1k1yorum. Ürünlerim saat 11:00 olmadan bitiyor. Baz1 mü_teriler telefon numaram1 ald1lar domates ay1rt1yorlar. Zirai ilaç kullanmad11m1z için tamamen doal olan ürünlerimizin tad1 ve kokusu da fark ediliyor. Bütün bunlar1n hepsi toprak analizi sayesinde oldu” diye konu_tu. 


Bal1kesir Ticaret Borsas1 ayn1 günün ak_am1nda protokole ve borsa çal1_anlar1na bir iftar verdi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı