Haber Detayı
21 Ağustos 2015 - Cuma 15:47 Bu haber 226 kez okundu
 
Erken seçim anketleri sonuçları 'yarın seçim olsa...'
Erken seçim anketlerindeki sonuçlara göre hangi parti yüzde kaç oy alıyor? İşte 2015 seçimlerinde tahminleriyle ön plana çıkan anket firmalarından çarpıcı verilerle erken seçim tahminleri...
DÜNYA Haberi
Erken seçim anketleri sonuçları 'yarın seçim olsa...'

AK Parti, MHP ve CHP'nin koalisyon görü_meleri sonras1 uzla_amamas1 sonras1nda gözler 'erken seçim'e çevrildi. 45 günlük hükümet kurma süresi 24 Austos'ta bitiyor, peki erken seçime gidilirse sonuç ne olur? 

Son olarak Ba_bakan Ahmet Davutolu'nunCHP Genel ba_kan1 Kemal K1l1çdarolu ile yapt11 koalisyon görü_mesinden uzla_1 karar1 ç1kmad1, parti temaslar1n1n son aya1 olan, 13 Austos'ta gerçekle_tirilen MHPgörü_mesinden de olumsuz karar ç1kt1. Koalisyon tart1_malar1n1n yerini erken seçim senaryolar1na b1rakt11 17 Austos-21 Austos 2015 aral11nda yap1lan 'erken seçim anket'leri seçmenin nabz1n1 tuttu.

Erken seçim anketlerindeki sonuçlar1na göre AK Parti tek ba_1na iktidar olabiliyor mu? PKK'n1n son terör eylemleri sonras1nda HDP erken seçimde baraj1 yeniden a_abilecek mi? Koalisyon konusunda 7 Haziran seçimlerinden bu yana 'olumsuz' tavr1n1 koruyanMHP ve koalisyon konusunda 'tarihi bir f1rsat1n kaç1r1ld11n1' ifade eden CHP'nin oylar1nda dei_im nas1l? 0_te cevab1...

0_te 17 Austos-21 Austos tarihleri aras1nda yay1nlanan anket sonuçlar1yla seçmenin 'erken seçim'e verdii reaksiyon: 

ORC: AK PART0 TEK BA^INA 0KT0DAR OLAB0L0R

ORC'nin 20 Austos'ta yay1nlad11 Temmuz 2015 Siyasi Gündem Ara_t1rmas1'nda AK Parti'nin oylar1n1 art1rd11 gözden kaçmad1, olas1 bir erken seçimde Ak Parti tek ba_1na iktidar olabilir. 36 ilde, 3 bin 500 ki_iyle yap1lan anketin sonuçlar1na göre, olas1 bir erken seçimde AK Parti yüzde 43.9 oyla birinci parti durumunda.

Ankete kat1lanlar sorulan "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?"sorusuna gelen yan1tlar _öyle oldu.

AK Parti: Yüzde 43.9

CHP: Yüzde 27

MHP: Yüzde 15.5

HDP: Yüzde 10.9

orc-erken-secim-anketi1.png

ORC'N0N D0ER ANKET0: YÜZDE 3 GER0 GEL0RSE AK PART0 ÇOK RAHAT 0KT0DARDA...

ORC Ba_kan1 Mehmet Murat Pösteki'nin bu anketten önce aç1klad11 bir önceki anketine göre, AK Parti’nin MHP’ye ve HDP’ye kapt1rd11 oylarla, son seçimde oy kullanmayan yüzde 3’lük seçmeninin yeniden oy vermesi halinde Pösteki, AK Parti’nin 7 Haziran’da oy kullanmayan yüzde 3’lük seçmenini ikna etmesi halinde MHP ve HDP’den gelen oylarla yükseli_te olan AK Parti’nin daha da yükseli_e geçeceinin ve çok rahat bir _ekilde tek ba_1na iktidar olaca1n1n söylenebileceini dile getirdi.

AK PART0'N0N ^UANK0 OYU YÜZDE 44,1

Pösteki, 7 Haziran’da AK Parti’den MHP ve HDP’ye oy gittiini, bunun yan1 s1ra daha önce AK Parti’ye oy verip, 7 Haziran’da sand1a gitmeyen yüzde 3’lük bir seçmen kitlesi bulunduunu hat1rlatarak, “^u anki tabloya bakt11m1zda, özellikle 0ç Anadolu bölgesinde AK Parti’den MHP’ye giden oylar1n, Güneydou ve Dou Anadolu bölgesinde ise AK Parti’den HDP’ye giden oylar1n büyük bölümünün yeniden AK Parti’ye döndüünü söyleyebiliriz. Bu gelen oylarla AK Parti oylar1nda 7 Haziran’a göre yüzde 3,2’lik art1_ görülmektedir. Ak Parti’nin _u anki oyu yüzde 44,1 seviyesindedir” bilgisini payla_t1.

"SANDIKLARA SAH0P ÇIKILIRSA AK PART0 OY PATLAMASI YA^AR"

ORC Ba_kan1 Pösteki, “AK Parti’nin, ba_ta Güney Dou ve Dou Anadolu’da olmak üzere tüm bölgelerde sand1klara sahip ç1k1lmas1, seçim güvenliinin salanmas1, adaylar1n doru belirlenmesi, paralel yap1yla mücadelenin etkin _ekilde sürdürülmesi, emekli memur ve i_çi kesimi ekonomik olarak rahatlatacak önlemler al1nmas1 halinde AK Parti’nin oylar1n1n beklentilerin üzerinde artaca1n1, oy patlamas1 yapabileceini söyleyebiliriz” dedi.

dp-logo.20150821125705.jpg

HDP ERKEN SEÇ0MDE BARAJI A^AB0L0R M0?

HDP ile ilgili tespitlerini dile getiren Pösteki, “HDP bar1_ söylemleriyle alg1 operasyonlar1yla kendilerinin bile beklemedii bir oy alm1_t1r. Fakat _u anda özellikle ba_ta Dou ve Güneydou Anadolu bölgelerinde olmak üzere, Türkiye genelinde 7 Haziran’da HDP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 35’lik k1sm1, vermi_ olduklar1 oylardan dolay1 pi_man olduunu söylemektedir. PKK’ya silah b1rakt1ramay1p, s1rt1n1 terör örgütlerine yaslayan HDP’nin gerçek yüzünü maalesef seçmenler yeni görmeye ba_lad1. 7 Haziran’da yüzde 13 oy alan HDP’nin, seçimin yenilenmesi durumunda baraj s1k1nt1s1 ya_ayaca1n1 _imdiden söyleyebiliriz. HDPyöneticileri bunu görüyor ve bu yüzden seçimin yenilenmesini istemiyor” ifadelerini kulland1.

chp-logo.20150821125724.jpgCHP ANKET0NDE AK PART0'YE ^A^IRTICI OY ORANI...

CHP erken seçimde bu ankete güveniyor. Yapt1rd1klar1 son ankete göre AK Parti'nin oyu yüzde 40'1n da alt1na inecek. 

CHP Ge­nel Ba_­kan Ba_­da­n1_­ma­n1 Er­do­an Top­rak, dün bir grup ga­ze­te­ciy­le yap­t1­1 soh­bet­te, partisinin anket sonuçlar1n1 aç1klad1; er­ken se­çim­de par­ti­si­nin yüz­de 30 ban­d1­n1 ge­çe­ce­i­ni söy­le­di.

CHP'nin anketindeki rakamlara göre erken seçimde AK Parti yüzde 39 al1rken, MHP de yüzde 14 oy band1nda olacak. 

"ARTIK OYLAR"

Toprak, son ankette, CHP’­nin HDP’­ye kap­t1r­d1­1 ema­net oy­la­r1n bü­yük bö­lü­mü­nü ge­ri al­d1­1n1 belirtti. Ankete göre, yüz­de 18’e va­ran ka­rar­s1z seç­me­ne ula_­ma­y1 he­def alan CHP, “ar­t1k oy­lar­la­” kay­bet­ti­i ve­kil­lik­le­ri ç1­kar­mak için özel ça­l1_­ma yü­rü­te­cek.
4-parti-logo-koalisyon.20150820103148.jpg

0^TE PART0LER0N VEK0L SAYILARI

AK ­Parti’­nin mil­let­ve­ki­li sa­y1­s1­n1n 258’den 238’e dü_­tü­ü­nü de be­lir­ten Top­rak, CHP’­nin mil­let­ve­ki­li sa­y1­s1­n1n da 131’den 149’a ula_­t1­1­n1 ifa­de et­ti. 

HDP HALA YÜZDE 13 MÜ?
MHP’­nin 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne gö­re yak­la­_1k 2 pu­an kay­be­de­rek yüz­de 14’e kadar ge­ri­le­di­i, HDP’­nin ise yüz­de 13’ler dü­ze­yin­de ol­du­u vur­gu­lan­d1. 

Top­rak, HDP’­nin ve­kil sa­y1­s1­n1n 73 ile 87; MHP’­nin ise 70-85 ara­s1n­da de­i­_e­bi­le­ce­i­ni söy­le­di.

ANDY-AR: YÜZDE 18'L0K SEÇMEN PUSUDA

7 Haziran seçimlerinde gerçek sonuçlara en yak1n tahminde bulunan anket_irketlerinden Andy-Ar sahibi Faruk Acar, son yapt1klar1 erken seçim anketi üzerinden kritik bir saptamada bulundu. Acar, 'Taraf1n1 belli etmeyen yüzde 18’lik bir seçmen kitlesine dikkat edilmesi gerektiini anlad1k. 0ki ay önce bir parti tercih eden bu seçmenler, _u anda pusuya yatm1_ geli_meleri izliyor." dedi.


Al Jazeera'ye konu_an Acar, teknik olarak en çok oy alan partiden ba_layarak da1tt1klar1 bu karars1z seçmenlerin kamuoyu anketlerini bile yan1ltabilecek bir potansiyel ta_1d11 görü_ünde. Acar’a göre, önümüzdeki muhtemel seçimde iyi kampanya yapan ve alg1lar1 iyi yöneten partiler kazançl1 ç1kacak.

0_te Acar'1n o aç1klamalar1ndan çarp1c1 sat1rlar:

Seçimin hemen sonras1nda yapt11m1z ara_t1rmada HDP seçmeni d1_1nda hiçbir parti seçmeni sonuçtan memnun deildi. Buna ramen "Bu Pazar seçim yenilense partinize yine oy verir misiniz?’’ sorumuza seçmenlerin yüzde 93’ü "evet" yan1t1 vermi_ti. 

"YÜZDE DOKUZ KARARSIZ, YÜZDE 9 BO^ OY ATARIM D0YOR"

Aradan geçen iki ayl1k sürede seçmen gidi_at1 izledi, Türkiye’nin s1k1nt1larla yüz yüze gelecei bir ortam olu_mas1n1 alg1lad1lar. ^u anda yüzde dokuz karars1z, yüzde dokuz ise bo_ oy atar1m, sand1a gitmem, protesto ederim yakla_1m1nda. Bu yüzde 18’i normal _artlarda da1tmam1z bizi çok sal1kl1 sonuca götürmüyor asl1nda ama günü balayan bir fotoraf olduunu dü_ünerek biz bunu oransal olarak da1t1yoruz. 

"PUSUYA YATARAK SÜREC0 0ZLEYECE0N0 SÖYLEYEN B0R SEÇMEN0 GÖRMED0M"

Bugün bu yüzde 18’in oransal da1l1m1na bir _erh ko_makta fayda var. 20 y1ld1r Türkiye’de ya_anan seçimleri bir ara_t1rmac1 olarak izleyen biri olarak, seçimden iki ay sonra yüzde 20’ye yak1n taraf1n1 belli edemeyen bir seçmen durumunu hiç tecrübe etmedik. Kendini bir anlamda geri çeken, pusuya yatarak süreci izleyeceini söyleyen bir seçmeni aç1kças1 görmedim. 7 Haziran seçimleri öncesinde hat1rlarsan1z 0ngiltere ve 0srail’de yap1lan seçimlerde ara_t1rmac1lar hep yan1lm1_lard1. Bu seçimde de Türkiye’deki ara_t1rmac1lar böyle bir s1nav verebilir. Çünkü bu yüzde 18’lik karars1z seçmen aç1kças1 bir ara_t1rmac1 için ürkütücü. Bu seçmenleri sonucu dei_tirebilecek kadar da etkili.

2015-genel-sceimleri-partiler-logo.20150820100909.jpg

METROPOLL'DEN ÇARPICI HDP SONUCU: TÜRK0YE'N0N 3. PART0S0 OLAB0L0R 

2015 seçimlerini bilen iki anket firmas1ndan biri olan Metropoll'un ba_kan1 Özer Sencar, HDP’nin Türkiye’nin 3. partisi durumuna gelebileceini vurgulayarak, PKK'n1n HDPoylar1 üzerindeki etkisiyle ilgili"Bu fazla oyun PKK’dan geldiini dü_ünürsek ve bu fazla oyu Türkiye genelinden ç1kard11n1zda HDP yar1m puan bir oy kaybediyor." dedi.

Metropoll Ara_t1rma _irketinin kurucusu Özer Sencar CNN Türk canl1 yay1n1nda çarp1c1 aç1klamalarda bulundu. Sencar canl1 yay1nda _öyle konu_tu:

"HDP'N0N C0DD0 B0R OY ARTI^I SALADIINI GÖRDÜK"

“Alan çal1_malar1n1 bitirdiimiz, veri giri_lerinin yar1s1ndan çounu yapt11m1z ara_t1rmam1zda HDP’nin ciddi bir oy art1_1 salad11n1 gördük. Dolay1s1yla Türkiye, Türkler, mevcut hükümet, devlet çok ciddi bir hata yaparak, HDP’yi sadece Kürtlerin partisi haline getirdiler. Ak Parti’den uzakla_mas1n1 salad1lar.

AK PART0 MUTLAKA KÜRTLER0N PART0S0 OLMAYA DEVAM ETMEL0D0R, BECEMEREZSE CHP OLMALI

sencar.jpg

Benim kanaatim bugünkü veriler önümüzdeki süreçte de önümüze gelecek olursa HDPTürkiye’nin 3. Partisi olabilir. ^uanda MHP veHDP ba_a ba_ görünüyor. Bu Türkiye’de Türk-Kürt birlikteliinin de önüne konmu_ bir may1nd1r. AK Parti mutlaka Kürtlerin de partisi olmaya devam etmelidir. Eer bunu beceremezse bunu mutlaka CHP becermelidir.

Yüzde 17-18 civar1nda seçmeni olan Kürtlerin partisi sadece HDP olursa bu Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecei aç1s1ndan son derece yanl1_t1r. Bu yanl1_1 Tayyip Bey yapm1_t1r bana göre. Umar1m CHP bu yanl1_1 görür ve Kürtlerin de partisi olabilecei izlenimini verir. Aksi takdirde Türkiye çok kötü bir istikamete doru gidiyor.

"O OYLARI DÜ^TÜÜMÜZ ZAMAN HDP 1 VEK0L B0LE KAYBETM0YOR"

7 Haziran’daki resmi seçim sonuçlar1 inceledik. HDP’nin önde gittii bütün illerde il merkezi, ilçeler ve köyleri ayr1 ayr1 deerlendirdik. Gördüümüz _ey _u; köylerde ve ilçelerde HDP il merkezlerine nazaran yüzde 5.5 civar1nda fazla oy alm1_. Yani Diyarbak1r ya da Bitlis’in merkezlerinde ald11 oylar ile köyler aras1nda ald11 oy fark1 yüzde 3 ila 6 aras1nda. PKK’n1n Güneydou’da seçmenleri etkiledii konuda hiçbir _üphem yok, bunu yapm1_t1r. Ama tüm il merkezlerinde HDP’nin oyu yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 _eklinde, köylerde bu 5 puan daha fazla. Bu 5 puan1 dü_tüünüz zaman,HDP bir tek milletvekili kaybetmiyor. Bu fazla oyun PKK’dan geldiini dü_ünürsek ve bu fazla oyu Türkiye genelinden ç1kard11n1zda HDP yar1m puan bir oy kaybediyor.

ak-parti-logo.20150821125316.jpg

AK PART0'N0N MASASINDAK0 SON ANKET: 3 PUANLIK YÜKSEL0^! 

AK Parti'nin masas1ndaki '7 Haziran seçimlerinden sonraki en kapsaml1 anket' sonuçlar1na göre,  Anket AK Parti'nin oylar1nda 3 puan yükselme var, MHP ve HDP'nin oylar1nda ise erime söz konusu...

AK PART0 OYUNU YÜZDE 3 YÜKSELTT0

Ensonhaber'de yer alan ankete göre, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 40.6 oy olan AK Parti'nin oylar1, yüzde 3 civar1nda bir art1_la yüzde 43.8'e yükseldi. 

MHP VE HDP'DE ER0ME, CHP'DE KILPAYI YÜKSEL0^

Anket sonuçlar1na göre, oylar1nda erime olduu gözlemlenen MHP ve HDP'nin oylar1 s1ras1yla ve 12.5'e geriledi. Yüzde 25.1 oy olan CHP'nin oy oran1 ise küçük bir art1_la 25.5 olarak görülüyor.

AK PART0 TABANI 'ERKEN SEÇ0M' D0YOR

Anketin en önemli sonuçlar1ndan biri ise AK Parti taban1n1n seçim ya da koalisyona nas1l bakt11n1 ortaya koymas1 oldu. AK Parti seçmeninin yüzde 75'i koalisyon hükümeti kurulmas1na s1cak bakm1yor. Taban, erken seçimin daha doru olaca1n1 dü_ünüyor.

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı