Haber Detayı
19 Ağustos 2015 - Çarşamba 09:03 Bu haber 176 kez okundu
 
Hükümet Masaya Yeni ve Yüksek Teklifler Getirmeli
DÜNYA Haberi
Hükümet Masaya Yeni ve Yüksek Teklifler Getirmeli

Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözle_me görü_melerine genel merkez yöneticilerimiz, 11 hizmet kolundaki sendikalar1m1z1n yöneticileri, il ba_kanlar1m1z ve dan1_manlar1m1zla birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal bak1mdan son derece kapsaml1 bir toplu sözle_me teklifi haz1rlad1k. 2016 ve 2017 y1llar1n1 kapsayan 3. Dönem Toplu Sözle_me tekliflerimizi, 27 Temmuz’da kitlesel bas1n aç1klamas1 sonras1nda birlikte Devlet Personel Ba_kanl11’na sunduk. 11 hizmet kolunun tamam1nda yetkili olan sendikalar1m1z da, hizmet koluna ili_kin tekliflerini ayn1 gün Devlet Personel Ba_kanl11’na teslim etti. Yetkili Konfederasyon olarak tekliflerimizi, sadece 850 bin üyemiz ad1na deil, 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi ba_ta olmak üzere aileleriyle birlikte 20 milyon insan için toplu sözle_me masas1na ta_1d1k. Tekliflerimizin hem cüzdana hem de vicdana yönelik olmas1na özen gösterdik.

Memur-Sen’in Teklifleri; Kamu Görevlilerinin Hakl1 Beklentileridir


Maa_ ve ücretlere yönelik zam tekliflerimizi; yüzdelik zam, taban ayl11, refah pay1 ve enflasyon fark1ndan olu_an dörtlü bir mali paket olarak haz1rlad1k. Bu mali paketle, kamu görevlilerinin maa_ ve ücretlerine; 2016 y1l1nda birinci alt1 ayda yüzde 8, ikinci alt1 ayda yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64, 2017 y1l1nda birinci alt1 ayda yüzde 7, ikinci alt1 ayda yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde 14.49 zam istedik. En dü_ük kamu görevlisi maa_1 ile en yüksek kamu görevlisi maa_1 aras1ndaki makas1n daralmas1 hedefiyle, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere taban ayl11na 2016 y1l1nda 150 TL, 2017 y1l1nda 100 TL seyyanen zam teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve geli_mesinde büyük emei bulunan kamu görevlilerine 2016 y1l1 için, 2015 y1l1 ekonomik büyüme oran1n1n yüzde 50’sini ve 2016 y1l1ndaki üçer ayl1k dönemlerdeki ekonomik büyümenin de takip eden ayda refah pay1 olarak yans1t1lmas1n1 istedik. 2017 y1l1nda da üçer ayl1k büyümenin, kamu görevlilerinin maa_lar1na yans1t1lmas1 uygulamas1n1n devam ettirilmesini talep ettik. Kamu görevlilerine yap1lan oransal zamlar1n enflasyonun alt1nda kalmas1 halinde, enflasyon fark1n1n olu_tuu ay1 takip eden aydan itibaren maa_lara ilave edilmesini teklif ettik.


Bütün Kamu Görevlilerin Kadrolu Olarak 0stihdam Edilmesi Önceliimizdir


Memur-Sen olarak, güvenceli istihdam kapsam1nda olan kamu görevlilerinin i_ güvencesine dokundurtmadan yeni kazan1mlar üretmeyi ve i_ güvencesine sahip olmayan kamu görevlisi kalmamas1n1 her zaman önemsedik. Bu çerçevede, yakla_1k 300 binin üzerindeki 4/B’linin 4/A kadrosuna geçmesini salad1k. Yine 10 ay çal1_an ve bir çok sosyal haktan mahrum olan 4/C’lilerin 12 ay çal1_mas1n1n ve sosyal haklardan yararlanmas1n1n önünü açt1k. Bu y1l da, 4/B (Yurt d1_1 te_kilat1ndakiler dahil), 4/C, üniversiteli i_çiler, K0T personeli, vekil imamlar, kamu d1_1 aile sal11 çal1_anlar1, vekil ebe ve hem_ireler ba_ta olmak üzere tüm sözle_melilerin kadroya geçirilmesini istedik.


Sosyal Haklara 0li_kin Tekliflerimizi “0nsan” ve “Aile” Merkezli Belirledik


Mali paket yan1nda parasal ödemelerle desteklenmi_ sosyal haklara ili_kin tekliflerimizden olu_an bir paket sunduk. Bu sosyal paketle, yan ödeme katsay1s1n1n yüzde 50 art1r1ml1 ödenmesini istedik. K1dem ayl11 gösterge rakam1n1n 5 kat artt1r1lmas1n1 ve süre s1n1r1 olmadan uygulanmas1 teklifine yer verdik. 60 TL olan toplu sözle_me ikramiyesinin yetkili sendikalara üye olanlara, yüzde 100 art1r1ml1 olacak _ekilde 120 TL olarak ödenmesini istedik. E_ yard1m1n1n 177 TL’den 275 TL’ye, 6 ya_ üstü için 21 TL, 6 ya_ ve alt1 için 42 TL olan çocuk yard1m1n1n ya_ ay1r1m1 olmaks1z1n 75 TL’ye yükseltilmesi teklifini masaya ta_1d1k. Gelir vergisi kaynakl1 maa_ kay1plar1n1n telafisini istedik. Bu kapsamda, y1l boyunca maa_tan yap1lacak gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 olmas1n1 ve bu oran1n a_1lmas1 halinde a_an k1sm1n i_veren taraf1ndan kar_1lanmas1n1 istedik. 2016 y1l1 için 830 TL, 2017 y1l1 için 1.037 TL doum yard1m1, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, e_ ve çocuklar1na bin 578 TL ölüm yard1m1 istedik. Büyük_ehirlerde 300 TL, dier illerde 250 TL kre_ yard1m1 ödenmeli dedik. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklar1na bin 578 TL evlenme yard1m1 istedik. Merkez ve ta_ra ayr1m1 yap1lmadan ücretsiz servis hizmeti sunulmas1n1 ya da her gün için 5 TL servis yard1m1 istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmas1n1; yemek servisi yoksa öün ba_1 6 TL yemek yard1m1 yap1lmas1n1 teklif ettik. 2016 y1l1 için 125 TL, 2017 y1l1 için 150 TL giyecek yard1m1, yemek ç1kmayan yerlerde 6 TL yemek yard1m1 yap1lmas1n1 istedik. Ramazan ve Kurban bayramlar1nda bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini teklif ettik. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100’lere varan art1_lar istedik.


0lk Oturumda 3 Kazan1m


Yukar1da bir k1sm1na yer verdiimiz oldukça kapsaml1 tekliflerimizle 3. Austos’ta ba_layan 3. Dönem Toplu Sözle_me görü_meleri 3 kazan1mla ba_lad1. Ba_bakan Say1n Davutolu’nun Memur-Sen 5. Genel Kurulu’nda talebimiz üzerine taahhütte bulunduu 2005 y1l1ndan sonra görev ba_layan kamu görevlilerine bir derece verilmesi, Kamu 0_veren Heyet Ba_kan1 ve Çal1_ma ve Sosyal Güvenlik Bakan1 Say1n Faruk Çelik’in de kabul etmesiyle toplu sözle_me görü_melerinin ilk oturumunda elde edilen kazan1m oldu. Ayn1 oturumda e_ durumu özrüne dayal1 atamalarda 3 y1ll1k sigortal1l1k süresi _art1 kald1r1larak, iki y1l içinde 360 gün prim ödeme ve halen sigortal1 olarak çal1_ma _art1n1n getirilmesiyle önemli bir maduriyet giderildi. Yine toplu sözle_me düzeninde ve görü_me sisteminde dei_iklie gidilerek hizmet kollar1n1n teklifleri özel bir gündemle ele al1nd1 ve ikinci oturumda hizmet kollar1n1n teklifleri tek tek tart1_1ld1.


Masada Akla Dayanan Strateji Masa D1_1nda Diyaloga Dayal1 Diplomasi

Genel Ba_kan1m1z Ali Yalç1n, yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalar1 Heyet Ba_kan1 olarak, hem birinci oturumda hem de ikinci oturumda Kamu 0_veren Heyet Ba_kan1’n1n kamu görevlilerini mutlu edecek, onlar1n beklentilerini kar_1layacak bir teklifle gelmesini istedi. Tekliflerimizi Kamu 0_veren Heyeti Ba_kan1’na sunmakla yetinmedik, maliyetleriyle ve sosyal etkileriyle birlikte Ba_bakan Say1n Ahmet Davutolu ile de payla_t1k ve hükümetin 3. Oturumda masaya mutlaka teklif sunmas1n1 istedik. Bu kararl1 tutumumuzun sonucu olarak, Kamu 0_veren Heyeti Ba_kan1 Say1n Faruk Çelik, 3. Oturumda 2016 y1l1 birinci alt1 ay için yüzde 4, 2016 y1l1 ikinci alt1 ay için yüzde 4, 2017 y1l1 birinci alt1 ay için yüzde 3, 2017 y1l1 ikinci alt1 ay için yüzde 3 _eklindeki teklifini sundu. Ayn1 teklif içeriinde, 2005 y1l1ndan sonra göreve ba_layan kamu görevlileri için bir derece verilmesi ve 2. Dönem Toplu Sözle_me metninde genel ve hizmet kolu toplu sözle_me hükümlerinin 3. Dönem Toplu Sözle_me döneminde uygulanmaya devam edilmesi tekliflerine yer verildi.

Kamu Görevlilerinin Yüzünü Güldürmeyecek Teklifi Müzakere Etmedik, Etmeyeceiz


Kamu Görevlileri Sendikalar1 Heyeti Ba_kan1, Genel Ba_kan1m1z Ali Yalç1n, hükümetin Türkiye’nin ekonomik gerçekleriyle bada_mayan ve kamu görevlilerinin beklentilerini kar_1lamaktan uzak teklifini konu_maya deer ve müzakere edilebilir görmediimizi belirterek reddetti. Hükümetin ve Kamu 0_veren Heyeti’nin kabul edilebilir ve kamu görevlilerini memnun edecek yeni bir teklifle gelmesini istedik. Kamu Görevlileri Sendikalar1 Heyet Ba_kan1 ve yetkili konfederasyon olarak, 11 yetkili sendikam1zla birlikte oturumu kapatt1k. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalar1 Heyet Ba_kan1 olarak, kamu görevlilerini yoksulluk s1n1r1ndan kurtarmayacak teklifi müzakere edilebilir bulmayarak oturumu sonland1r1rken, KESK VE KAMU-SEN’in hükümetin teklifini müzakereye açmak istemesine ve masaya yap1_1p kalmalar1na bir anlam veremedik. Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklar1n1n görü_üldüü masada KESK ve KAMU-SEN’in Kamu 0_veren Heyeti’nin elini güçlendirecek eylem ve davran1_larda bulunmaktan vazgeçmelerini, toplu sözle_me sürecinin kazan1mlarla sonuçlanmas1 çabalar1m1za köstek deil destek olmalar1n1 istedik. Kamu 0_veren Heyeti’ne de “Kasay1 açarsan1z, telefonumuz aç1k” diyerek tekliflerini revize etmesi, yeni tekliflerle gelmesi için süre verdik. Yeni teklif çar1m1za ramen 4. oturuma hükümetin yeni bir teklifle gelmemesi üzerine, eski teklifi müzakere etmeyeceimizi deklare ederek oturuma ara verilmesini istedik. Buna ramen KESK ve KAMU-SEN, bizim müzakere edilemez gördüümüzü ifade ettiimiz rakamlar1 deerlendirdiler. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikalar1 Heyeti olarak, oturuma ara verilmesi, hükümetin yeni bir teklifle gelmesi kararl11m1z1 sürdürdük ve oturuma ara verilmesini salad1k.


Kararl1 Duru_umuzla Kasan1n Az1, Masan1n Ufku Aç1ld1


Kamu 0_veren Heyeti, Memur-Sen ailesi olarak ortaya koyduumuz 1srarl1 ve kararl1 tutum sonucunda, bir saatlik aradan sonra teklifini revize etmi_ bir _ekilde masaya geldi ve yeni teklifini sundu. Hükümet ve Kamu 0_veren Heyeti, 2016 y1l1 birinci alt1 ay1 için yüzde 5, ikinci alt1 ay1 için yüzde 4 teklifiyle masaya gelirken, 2017 y1l1na ili_kin ilk teklifindeki rakamlarda dei_iklie gitmedi. Kamu Görevlileri Sendikalar1 Heyeti olarak; 2016 y1l1na ili_kin yeni teklifi revize edilmi_ bu teklifi rakamlar yönüyle “yetersiz”, tutum yönüyle “olumlu bir ad1m” olarak gördüümüzü, 2017 y1l1 teklifini ise “müzakere edilemez” bulduumuzu ifade ettik. Hükümetin ve Kamu 0_veren Heyeti’nin, hem 2016 y1l1 birinci alt1 ay için yüzde 5, ikinci alt1 ay için yüzde 4 teklifini hem de 2017 y1l1 birinci alt1 ay yüzde 3, ikinci alt1 ay için yüzde 3 teklifini yeniden gözden geçirerek yeni tekliflerle masaya gelmesini bekliyoruz. Oransal zam teklifleri d1_1nda hem 2016 hem de 2017 y1l1 için mali ve sosyal haklar alan1nda yeni teklifler sunmas1n1 istiyoruz. Kamu 0_veren Heyeti’nin 11 hizmet kolunda gece gündüz çal1_an kamu görevlilerinin beklentilerini kar_1layacak teklifler paketiyle masaya gelmesini salama mücadelemize devam ediyoruz. Toplu Sözle_me sürecinin ba_lang1c1nda ifade ettiimiz “bütün kamu görevlilerini mutlu edecek” teklife ula_1ncaya kadar masada olaca1z ve kamu görevlilerini mutlu etmeyecek bir metnin alt1na asla imza atmayaca1z.


Kamu Görevlilerini Mutlu Edecek Teklife Kadar Mücadeleye-Müzakereye Devam


Kamu 0_veren Heyeti’nin, son iki oturumda Memur-Sen olarak ortaya koyduumuz kararl1 duru_ sonras1nda geldii nokta önemli ancak yeterli deildir. Biz, mali ve sosyal haklar bak1m1ndan “Büyük Türkiye”, vicdani tekliflerimiz aç1s1ndan da “Yeni Türkiye” iradesiyle örtü_en teklifler bekliyoruz. Biz, kasan1n anahtar1n1n deil emeimizin hakk1n1n pe_indeyiz. Memur-Sen ve on bir hizmet kolundaki yetkili sendikalar1m1z, Türkiye’nin sahip olduu ekonomik gücün ve deerler zemininin, hem mali ve sosyal haklar1m1z1 hem de sosyal ve vicdani haklar1m1z1 kar_1layacak seviyede olduunu biliyoruz. Sermaye kesimine, giri_imcilerine te_vik paketleriyle destek olan siyasi irade toplu sözle_me masas1n1, emeiyle ve al1nteriyle geçinen kamu görevlilerine yönelik “sosyal te_vik paketi”ni hayata geçirme zemini olarak görmeli ve gereini yapmal1d1r. 


Hükümet ve Kamu 0_veren Heyeti, toplu sözle_me imzalamak ve kamu görevlilerini mutlu etmek istiyorsa, kasan1n az1n1 açmal1, hakk1m1z1 vermeli ve bu amaçla kamu görevlilerine oransal zam yan1nda taban ayl11 ve refah pay1 ile birlikte sosyal yard1mlarda da önemli ölçüde art1_lar salamal1d1r.

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı