Haber Detayı
14 Ağustos 2015 - Cuma 01:48 Bu haber 290 kez okundu
 
İhanet Projesi
Dün basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Yapımı düşünülen Körfez Çevre Yolu projesi'nin Balıkesir'e hiç bir faydası yok. Bu bir yol projesi değil, Balıkesir'e ihanet projesidir.
DÜNYA Haberi
İhanet Projesi

Dün bas1n mensuplar1yla bir araya gelen MHP Bal1kesir Milletvekili 0smail Ok, "Yap1m1 dü_ünülen Körfez Çevre Yolu projesi'nin Bal1kesir'e hiç bir faydas1 yok. Bu bir yol projesi deil, Bal1kesir'e ihanet projesidir. Bu yol güzergahlar1 ile belli bir kesimden intikam al1nmak isteniyor" dedi.

Edip Uur'un Körfez çevre yolu ile ilgili yanl1_ bir ad1m att11n1 söyleyen 0smail Ok, "Bu yol Bal1kesir'in geleceini dü_ündüünüzde _ehre bir katk1s1 olmayan, aksine _ehri bir çember içine alarak geli_mesini, büyümesini engelleyen bir yoldur. Dünyan1n hiç bir yerinde iki viyadüklü bir çevre yolu görülmemi_tir. Bu yolun projeleri Büyük_ehir Belediye Ba_kan1'n1n tak1nt1 haline getirdii baz1 i_ adamlar1ndan intikam almak için çizilmi_tir. Yolun normalde olmas1 gereken güzergah1 bellidir. ^aml1 kav_a1n1n balant1 noktas1 olmas1 gerekirken, yol birden bire _ehrin içine dönmü_ ve yerle_im alanlar1n1n, orman alanlar1n1n olduu noktadan birle_tirilmi_tir. Bunun hiç bir _ekilde ak1lla, mant1kla izah1 yoktur" _eklinde konu_tu.

MHP Bal1kesir Milletvekili 0smail Ok ve Recep Çetin bas1n1n sorular1n1 yan1tlamaya devam etti. Eski SEKA ka1t fabrikas1 ile ilgili deerlendirmelerde bulunan MHP'li vekiller,  “ Türkiye’de hukuk olsayd1, mahkemelerin verdii karar uygulan1rd1. ^uanda SEKA Ka1t Fabrikas1 yanda_lar1n elinde olmazd1. Adalet, AKP’nin arka bahçesi, fabrika Albayraklara pe_ke_ çekildi. Büyük_ehir Belediye Ba_kan1'n1n halk1n yan1nda, termik santralin kar_1s1nda olmas1 gerekirken _irketin avukatl11na soyunmas1, Bal1kesir ad1na utanç verici ” dedi.

Özelle_tirme kapsam1nda kapat1lan ve ard1ndan 1.1 milyon dolara Albayraklara sat1lan Bal1kesir SEKA Fabrikas1'n1n yan1nda ki alana yap1lmak istenen termik santralin, ekolojik sisteme zarar vereceini vurgulayan MHP Bal1kesir Milletvekilleri 0smail Ok ve Prof. Dr. Recep Çetin dün DS0 Sosyal Tesislerinde bas1n toplant1s1 düzenlediler. Gündemdeki konular1n deerlendirildii toplant1ya MHP 0l Ba_kan Yard1mc1s1 Hakan Mesci, Karesi 0lçe Ba_kan1 0smail Yenal ve Alt1eylül 0lçe Ba_kan1 0smail Sönmez de kat1ld1.


“ESED’0N BOMBA 0LE YAPTIINI BUNLAR TERM0K SANTRALLE YAPIYOR”

SEKA Ka1t Fabrikas1n1n bulunduu alana termik santral kurulmas1na kar_1 olduklar1n1 söyleyen MHP Bal1kesir Milletvekili 0smail Ok,” Santralde günde 525 ton ithal kömürün kullan1lmas1n1n Bal1kesir ovas1na ciddi zararlar vereceini belirterek, "Santralin yap1laca1 bölge, Bal1kesir'in son derece kritik bir bölgesidir. Ovan1n merkezi, üniversitenin ve t1p fakültesinin dibinde, güneyinde Bal1kesir'in içme suyunun kar_1land11 0kizcetepeler Baraj1'na ku_ uçumu 3-5 dakika. Yine yak1n1nda bölge hastanesi kuruluyor. Esed rejiminin bombayla yapt11n1, biz bu termik santralle yapaca1z demektir." dedi.“ADALET, AKP’N0N ARKA BAHÇES0”

Türkiye’de hukuk olmad11n1 belirten Milletvekili Ok sözlerini _öyle sürdürdü; "Türkiye'de hukuk olsayd1, adaletin verdii karar uygulan1rd1. Buras1 yanda_lar1n elinde deil devletin elinde olurdu. Mahkeme süreci en üst mahkemede dahi sonuçland1. Bütün mahkeme kararlar1nda SEKA'n1n devlete iadesi istendi ama Türkiye'de hukuk olmad11 için, adalet ki_ilere göre karar verdii için böyle oluyor. Adalet AKP'nin arka bahçesi olduundan dolay1 bugün buras1, hukukun verdii karara ramen Albayrak'lara pe_ke_ çekilmi_tir. Burada kurulacak bir termik santral, Bal1kesir'in tamam1n1 çok ciddi olarak etkileyecektir. Burada termik santral yoluyla enerji elde edilmesinin Bal1kesir'e verebilecei tahribat1 gerçekten anlamak için bir _eyler bilmek gerekmiyor. Bal1kesir halk1na ramen burada termik santrali savunuyorlarsa, özellikle de Büyük_ehir Belediye Ba_kan1'n1n halk1n yan1nda, termik santralin kar_1s1nda olmas1 gerekirken _irketin avukatl11na soyunmas1, Bal1kesir ad1na utanç verici bir _ey. Günümüzde güne_ ve rüzgâr enerjisi var. Söz konusu tesis, 2 bin dönüm arazi üzerine kurulu bulunuyor. Bal1kesir imiz güne_ enerjisi anlam1nda oldukça zengin. Almanya'da neredeyse güne_ yok ama evlerin çat1lar1 olmak üzere neredeyse enerjisinin üçte birini güne_ enerjisinden sal1yor. Bat1 dünyas1 çevreye kar_1 bu kadar duyarl1 olurken, termik santralleri kapat1rken bizim onlar1n terkettii teknolojiyi, s1rf daha fazla para kazanma ad1na yapmam1z doru deil."“TERM0K SANTRALE  ^0DDETLE KAR^IYIZ”

Termik santral uygulamas1ndan vazgeçilmesi gerektiini, Bal1kesir’e kurulmas1n1 salayanlar1n, Bal1kesir’in  geleceini katlettiklerini belirten Milletvekili Ok, "Mutlaka bu termik santral uygulamas1ndan vazgeçilmeli. Bizler MHP olarak konunun yak1n takipçisi olaca1z, çünkü bu memleket bize atalar1m1zdan miras deil, emanet. Yeni nesillere b1rakmak üzere atalar1m1zdan emanet ald1k. Bugün hangi güç, bu yanda_ _irketin kantar1nda kullan1lacak kömür miktar1n1 ve bacalardaki filtreyi kontrol edebilir? Simav Çay1'nda zaman zaman bal1k ölümleri ya_an1yor. Bu termik santralin Bal1kesir'e kurulmas1na salayanlar, Bal1kesir'in geleceini katledenlerdir. Bal1kesir halk1ndan, haktan, hukuktan ya da deil, maalesef rantç1lar1n, devleti soyanlar1n avukatl11na soyunmaktad1rlar ama bizler te_kilatlar1m1zla birlikte Bal1kesir halk1n1n yan1nday1z. Termik santrale _iddetle kar_1y1z." diye konu_tu.“KÖYLÜDE B0ZDE AKP’YE GÜVENM0YORUZ”

Yap1lmak istenen  santralle ekolojik dengenin bozulaca1n1 vurgulayan , Milletvekili 0smail Ok, AKP’ye ne kendilerinin ne de köylünün güvenmediini söyledi. Milletvekil Ok sözlerini _öyle sürdürdü; "Yine bu kömürün kalitesini ve standartlara uygun olup olmad11n1 hiç kimsenin sorgulamayaca1n1 söylüyoruz. Eer içinde kükürt varsa, eer kalitesiz kömür kullanacaklarsa atmosfere karbondioksit ve kükürt sal1n1m1 artacakt1r. Ard1ndan ilk yamurda asit olarak bizim ovam1za yaacakt1r, ovam1z1 çorakla_t1racakt1r. B1rak1n insanlar1, bitki bile yeti_mez hale gelecektir. Biz bu gerekçelerle kar_1 ç1k1yoruz. Biz k1sacas1, 13 y1ldan beri uygulad11 politikalardan dolay1 AKP'ye güvenmiyoruz. Köylülerimiz de güvenmiyor. Onun için buna kar_1y1z, yoksa SEKA'n1n aç1lmas1na kar_1 deiliz. Biz SEKA'n1n aç1lmas1n1 savunuyoruz ama kömürden enerji ederek deil."


'C0DD0 SALIK VE ÇEVRE SORUNLARINA YOL AÇAR'

MHP Bal1kesir  Milletvekili Prof. Dr. Recep Çetin de santralin kurulmas1n1n, beraberinde önemli sal1k problemlerine yol açaca1n1 söylerken, çevreye de ciddi zararlar vereceini belirtti. Alternatif enerjilerin kullan1lmas1 gerektiinin alt1n1 çizen Milletvekili Çetin "Firma, kömürün en ucuzunu, en uygun fiyatl1 olan1n1 seçecek. Sonuçta bunu kontrol edecek mekanizmalar, Türkiye aç1s1ndan s1k1nt1l1. Filtre sistemi kullan1lacak m1? Ne kadar etkili olacak? Bunlar hep bilinmeyenler ancak bildiimiz bir _ey var, sonuçta termik santralin çevreye vermi_ olduu s1k1nt1lar çok fazla. Bölge bir tar1m arazisi, Bal1kesir'in ovas1. Türkiye'deki dier termik santral örneklerini gördüümüzde, buran1n çok uygun olmad11n1 söyleyebiliriz. Bu nedenle bunun bir çevre facias1na yol açaca1n1, uygun olmad11n1 dü_ünüyoruz, çünkü ba_ka alternatif enerjiler kullanmak mümkün. Önemli sal1k sorunlar1nda çevresel faktörleri yok etmek elimizde. Toplumsal olarak ya_ad11m1z çevreye duyarl1 olmal1y1z” dedi.


Gündemde ki sorunlara da deinen MHP Milletvekilleri, MHP’nin olmazsa olmazlar1 k1rm1z1 çizgileri olduunun alt1n1 çizerken terörün biran önce bitirilmesi gerektiini söylediler.


“ÇÖZÜM SÜREC0, 0HANET SÜREC0D0R” 

AKP’nin 2006 y1l1ndan itibaren sürdürdüü çözüm sürecinin asl1nda ihanet süreci olduunu söyleyen MHP Bal1kesir Milletvekili Prof. Dr. Recep Çetin “ Genel Ba_kan1m1z Devlet Bahçeli’nin 17-25 Aral1k operasyonu ve yolsuzluk iddialar1na bula_an kim varsa hesap sorulmas1 ve Çözüm sürecinin rafa kald1r1lmas1n1 k1rm1z1 çizgimiz. 0hanet sürecinin sonuçlar1 ortada PKK _ehir yap1lanmas1 ile federatif bir olu_um içerisinde. Vergi topluyor, mahkemeler kuruyor. AKP, bebek katili Apoyu muhatap al1yor. Bu sorun ortadan kalkmad1kça MHP yap1lacak hiçbir olu_umda yer almayacak. Dört bakan1 Yüce Divan’a göndermemeleri, korkular1n1n ne denli büyük olduunun göstergesidir. Cumhurba_kan1 koalisyona s1cak bakmad11n1 dünde muhtarlarla yapt11 toplant1da yine dile getirdi” dedi.“0HALELERDEN P0S KOKULAR GEL0YOR”

Belediyelerin en önemli görevlerinden birinin  vatanda_a sal1kl1 su salamak olduunu belirten MHP Milletvekili 0smail Ok “ Tesadüfen ya_1yoruz. Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 60 k1rsal mahallede arsenikli su içildiini söyledi. Körfezde kanalizasyonlar denize ak1t1l1yor. Yazl1klar1n sular1 akm1yor. AKP 1,5 y1ld1r görevde bu i_ler için büyük paralara gerek yok . Ba_kan Uur topu taca atmas1n, laf üreteceklerine i_ üretsinler.  Bizim dönemimizde Bal1kesir merkezde kurduumuz laboratuar dünya standartlar1nda. Çevre yolu yap1yoruz diye konu_uyorlar. Burada amaç , Bal1kesir’e çevre yolu yapmak deil, baz1 isimlerden intikam almak. Yüksek maliyetli çevre yolunun yap1lmas1 anla_1l1r gibi deil. Yap1lan birçok ihaleden pis kokular geliyor. Vatanda_1n konu_tuu çok _ey var. Belediyelere say1s1z araçlar kiraland1. Bu araçlar kimden kiraland1. Bal1kesir ovas1nda zab1taya neden amorak araç kiral1yorsunuz ki. Dursunbey olsa anlar1m ama ovada olan belediyenin amorak araçlara ihtiyac1n1 anlam1_ deilim” diye konu_tu.


MHP Milletvekili 0smail Ok, Cumhurba_kan1 Recep Tayyip Erdoan’a ramen hükümetin kurulaca1n1  da sözlerine ekledi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı