Haber Detayı
08 Temmuz 2015 - Çarşamba 18:17 Bu haber 291 kez okundu
 
O SALONDA KAN DÖKÜLÜRDÜ
Balıkesirspor Başkan Adayı Feyyaz Çiftçi gündem yaratacak açıklamalarda bulundu...
DÜNYA Haberi
O SALONDA KAN DÖKÜLÜRDÜ

Bal1kesirspor Kulüp Ba_kanl11na aday olduunu aç1klayan Dr. Feyyaz Çiftçi terk ettikleri 2014 y1l1 kongresi için “Ben o camiay1 biliyorum. Salon çok gergindi. Kan dökülebilir, telafisi mümkün olmayan _eyler ya_anabilirdi. Ben bu yüzden terk ettim salonu, dier arkada_lar1m1 bilemem” diye konu_tu
 
Bahçelievler Mahallesinde bir cafe’de bas1n toplant1s1 yapan Dr. Feyyaz Çiftçi Bal1kesirspor Ba_kan1 Tuna Aktürk’a çok a1r yüklendi. Bal1kesirspor’un ayak üstü deil s1rt üstü dü_tüünü kaydeden Çiftçi Bal1kesirspor divan1n1n harekete geçerek biran evvel kongreye gidilmesi gerektiini öne sürdü. Mahkemenin kongreyi yok hükmünde sayd11n1 ifade eden Çiftçi zaten Ekim,Kas1m aylar1nda mecburen kongre yap1laca1n1 buna gerek kalmadan sezon öncesi kongre yapman1n camiaya huzur getireceini öne sürdü. Çiftçi _öyle konu_tu:
 
“Bu mübarek Ramazan günde davet ettik, iftardan sonra geldiniz. Hepinizin Bal1kesirspor duyarl1l11na te_ekkür ederiz. Mevzu Bal1kesirspor. Gündemimizde ba_ka bir _ey zaten yok Bal1kesirspor ile yat1p Bal1kesirspor ile kalk1yoruz. Biliyorsunuz geçen sen 15 Nisan 2014’teki kongreden önce de bir bas1n toplant1s1 yapm1_t1k. O toplant1da Bal1kesirspor ile projelerimizi de ortaya koymu_tuk. Altyap1 ile yap1lanmas1ndan tesisle_mesine kadar profesyonel yönetilmesine kadar kurumsalla_mas1na ürün pazarlamas1n1n düzgün yap1lmas1 reklam pazarlamalar1n1n yap1lmas1na kadar Bal1kesirpsor’a geçmi_ y1llarda emek vermi_ futbol emekçilerinin kulüp içinde deerlendirilmesine kadar Bal1kesirspor Kolejine kadar bir dizi projelerle sizlerin kar_1s1na ç1km1_t1k. Neden bu projelerle kar_1n1za ç1km1_t1k? Çünkü Bal1kesirspor’un Süper Lig’e ç1kmas1n1 bir f1rsat olarak görmü_tük. Günlük sportif ba_ar1lar ile mutlu olmak yerine Bal1kesirspor’un geleceini kurtarmak için önemli ad1mlar at1lmas1 için bir vesile olarak görmü_tük Süper Lig’e ç1kmas1n1. Bununla birlikte _ehirde bir enerji, sinerji vard1. ^ehir büyük_ehir olmu_tu. Bal1kesir’in büyük_ehir belediyesi olmas1ndan ötürü bir enerji vard1. Ticaret Odas1’n1n, Sanayi Odas1’n1n, esnaf odalar1n1n destei ile mülki idarenin, yerel idarenin destekleri ile Bal1kesir’deki bu enerjiyi Bal1kesirspor’u bu i_in lokomotifi yaparak Bal1kesir’in kabuunu k1rmas1 için bir f1rsat olarak görmü_tük. 
 
“AYNEN GELD00 YERE DÖNECE0N0 SÖYLEM0^T0K”
 
Kongre öncesi çok ciddi bir çal1_ma yapt1k ve bir liste haz1rlad1k. Bizim Bal1kesirspor için haz1rlad11m1z listede Bal1kesir Sanayi Odas1 Ba_kan1, Ticaret Odas1 Ba_kan1, Bal1kesirspor’un eski ba_kanlar1ndan insanlar, eski yöneticilerinden insanlar _ehrin tüm siyasi partilerinden insanlar, _ehrin tümü kucaklayan insanlar vard1. Biz adayl11m1zda hiç siyaset gütmemi_tik tamam1yla Bal1kesirspor’un menfaatini dü_ünmü_tük. Bal1kesirspor’un bu vizyon ile bu misyon ile yönetilmemesi halinde olabilecekleri de tek tek anlatm1_t1k. Mevcut zihniyet ile mevcut tek adam anlay1_1 ile mevcut amatörlük ile Bal1kesirspor’un yönetilmesi durumunda Bal1kesirspor’un aynen geldii yere geri döneceini söylemi_tik.
 
“BEN SÜPER L0GE ÇIKARKEN DE KÖTÜ YÖNET0LD00N0 SÖYLED0M”
 
Burada _u yanl1_ anla_1lmas1n biz Bal1kesirspor’un sportif ba_ar1lar1ndan dolay1 veya Bal1kesirpsor küme dü_tü diye bu bas1n aç1klamas1n1 yapm1yoruz. Ben geçen sene Bal1kesirspor Süper Lige ç1karken de Bal1kesirspor’un kötü yönetildiini söylüyordum bugün dü_tüünde de kötü yönetildiini söylüyorum. Bu toplant1 o yüzden sportif bir toplant1 deildir. Siz her_eyi doru yapars1n1z ama sizden daha iyi 15 tak1m vard1r gene küme dü_ersiniz. 
 
“50 M0LYON HARCADILAR”
 
Geldiimiz noktada Bal1kesirspor küme dü_mü_tür. Küme dü_mek ile sadece lig kaybetmedi pek çok _ey kaybetti. Resmi rakamlar aç1kland1 Bal1kesirspor’a yay1n havuzundan 30 milyon lira bir gelir girdisi olmu_. Tabii _effaf bir yönetim yok Bal1kesirspor yönetiminin bir _ey aç1klad11 yok nereden ne geldii belli deil ama tahmini rakamlarla konu_uyoruz. Reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, tribün gelirleri ile birlikte ortalama bu sene 40 milyon lira civar1nda Bal1kesirspor’a bir girdi olmu_tur. Bunu tahmini rakamlarla söylüyorum. Bunun 30 milyon liras1 resmi rakamd1r gerisini tahmin ediyoruz. Oysa bizim ba_kan olmam1z halinde bu 50 milyon liran1n üzerinde bir planlama idi. Bunun yan1nda geçen seneki rakamlardan yönetici Faruk Demiraslan’1n verdii rakamd1r 6 milyon borç ile bu tak1m1n PTT 1. Lig’ten Süper Lig’e ç1kt11n1 biliyoruz. Borcun da 16-17 milyon lira olduunu tahmin ediyoruz. Demek ki Bal1kesirspor bu sene 50 milyon lira para harcam1_. 40 milyon lira gelir elde etmi_, borcu 10 milyon lira artm1_ 50 milyon harcam1_. 
 
“BU 50 M0LYON NEREYE HARCANDI?”
 
Burada sorulmas1 gereken bu 50 milyon liran1n nas1l kullan1ld11d1r küme dü_mesi deildir. Bal1kesirspor’dan çok daha az para harcayan tak1mlar kümede kalm1_lard1r. Biz tak1m1n küme dü_mesine falan tak1lm1_ deiliz fakat Bal1kesirpsor’un geleceine yönelik hiçbir ad1m at1lmam1_t1r. Bal1kesirspor Süper Lige ç1km1_t1r, dü_mü_tür borcu katlanm1_t1r ve tak1ma hiçbir katk1 salanmam1_t1r. Bir antreman sahas1 yap1lmam1_t1r mesela. Bütün sene boyunca bir antreman sahas1 mevzuu oldu i_te belediye saha vermedi saham1z yok dediler. 50 milyon lira para harcayan bir kulüp Gençlik Spor 0l Müdürü yan taraftaki toprak sahay1 vermeye haz1rd1r biz konu_mu_tuk 50 milyon lira para harcayan bir kulüp kendisine bir çim saha yapamam1_t1r. Bugün Bal1kesir’de pek çok amatör kulübün bile birden daha fazla sahas1 varken Bal1kesirspor yönetimi bir saha yapamam1_t1r. Altyap1ya bir _ey kazand1r1lamam1_t1r. Tesisle_me anlam1nda Bal1kesirspor’a hiçbir_ey yap1lamam1_t1r. Kurumsalla_mas1 anlam1nda yönetilmesi anlam1nda hiçbir_ey yap1lamam1_t1r. Bal1kesirspor geldii gibi dü_mü_tür. Bal1kesirspor sadece maddi kay1plar deil itibar1n1 da kaybetmi_tir. Bal1kesirspor Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde Merkez Hakem Komitesi nezdinde itibar1n1 da kaybetmi_tir. Tuna Aktürk ve arkada_lar1n1n yapt11 anormal hareketler yüzünden gereksiz hareketler yüzünden konu_malar yüzünden Bal1kesirspor çok a1r cezalar alm1_t1r. Bal1kesirspor tarihinin en a1r cezalar1na çarpt1r1lm1_t1r bu dönem. 1.5 sene hak mahrumiyeti alm1_t1r Tuna Aktürk ve baz1 yöneticiler. ^u anda Tuna Aktürk’ün Bal1kesirspor kulübünü temsil yetenei yoktur. Federasyon nezdinde Bal1kesirspor’u temsil edemez. Bas1n toplant1s1 yapamaz, maç esnas1nda stada giremez. Ald1klar1 bu cezan1n bütün yükü de kulübe yüklenmi_tir. Yöneticilerin _ahsi hatalar1 yüzünden al1nan cezalar Bal1kesirspor kulübüne ödetilmi_tir. Bal1kesirspr Türk futbolunda sempatisini kaybetmi_tir. Bal1kesirspor taraftar1 tak1m1na küsmü_tür, tribün bölünmü_tür Bal1kesir _ehri yönetime ve kulübe küsmü_tür. Bu tak1m PTT 1. Lig’te _ampiyon olduunda bu tak1m1 Bal1kesir’de 50 bin seyirci kar_1lad1. Bu yönetim tarz1 ile bir bütünlük salanamaz ise Bal1kesirspor’u çok daha karanl1k günler beklemektedir. 
 
“2 KORSAN BAYRAK, YEMEKHANEDEN GELEN ÖRTÜ”
 
Geçen hafta somut bir olay ya_and1. Bir bas1n toplant1s1. 2 tane futbolcuya imza att1r1l1yor. Masalar yemekhaneden getirilmi_. Üzerine iki tane korsan bayrak serilmi_, masa örtüsü olarak kullan1lm1_. 2 yönetici arkada_ orada, Zeki Ç1kr1kç1 ve Cengiz Güne_ imza att1r1yorlar futbolculara. Bal1kesir ve Bal1kesirspor bu görüntüyü hak etmiyor. Buna kimse isyan etmiyorsa bile biz isyan etmeye devam edeceiz. Bu görüntüyü biz hak etmiyoruz, buras1 tarihi olan bir _ehir, buras1 ruhu olan bir _ehir buras1 duygular1 olan bir _ehir. Bu _ehir Ali ^uuri Efendilerin _ehri, Hac1ilbey’lerin, Ali Hikmet Pa_a’lar1n, Vehbi Bolak’lar1n _ehri. Bu _ehir Karesi’lerin, Selçuklular1n, Osmanl1lar1n _ehri. Kuvayi Milliye’nin _ehri bu _ehir bu insanlar Bal1kesirspor’u yönetmeyi hak etmiyorlar. Bu insanlar1n Bal1kesir’i ve Bal1kesirspor’u küçük dü_ürmelerine isyan ediyoruz. 
 
“AKTÜRK ANNES0N0, BABASINI DAH0 ÜYE YAPMI^”
 
Bizim ya_ad11m1z bir kongre süreci var. Biz Tuna Aktürk ve arkada_lar1n1n usulsüz üye kayd1 yapt1klar1n1 örendik. Ona yard1mc1 olan yol gösteren arkada_lar bizleri de arad1lar. Hüseyin Dayanç bizi de arad1 sizin için de bir_eyler yapay1m dedi. Bal1kesirspor’un ve kongresinin iradesi böyle adamlara emanet edilmi_tir. Gelinen noktada Hüseyin Dayanç ile ya_ad1klar1 sorunlar1 hepiniz biliyorsunuz. Biz emniyet, valilik nezdinde görü_tük hatta bizim arkada_lar1m1z Tuna Aktürk ile de görü_tü böyle bir kongre yapmamas1 gerektiini ona anlatt1lar. Ama o inatla yapt1. Usulsüz üye derken kast1m1z _udur Bal1kesirspor kulübü ye kaydedebilir bizim kast1m1z bu deildir. Fakat bizim kast1m1z Bal1kesirspor kongre üyeleri bir önceki y1l 31 Aral1k itibar1 ile üye aidatlar1n1 ödeyen kongre üyeleri oy kullanabilirler. Tuna Aktürk evraklarda sahtecilik yapm1_t1r. Tuna Aktürk ve arkada_lar1 2014 y1l1nda yerel seçimleri kaybettikten sonra buna birinci derece akrabalar1 da dahildir Bal1kesirpsor tarihinde böyle bir ba_kan görülmemi_tir annesi babas1 karde_i dahil üye kaydedip evrakta sahtecilik yap1p 2013 y1l1nda üye kaydetmi_ gibi göstermi_tir. 1 Asliye Hukuk Mahkemesi bu sahtecilii bu hukuksuzluu bu kongre düzenbazl11n1 tescil etmi_tir. Tuna Aktürk ve arkada_lar1 Bal1kesirspor’un kongresinin iradesini gasp etmi_lerdir. Oturduklar1 koltukta _u an i_galci durumdad1rlar. 
 
“1 DAK0KA FAZLA KOLTUA OTURMAK 0Ç0N URA^IYOR”
 
Biz Bal1kesirspor kongresinin 391 üye ile yap1lmas1 gerektiini o zaman da anlatt1k. Orada kurgulanm1_ bir divan vard1. Orada yaz1lm1_ bir senaryo oynanm1_ bir tiyatro vard1. Bize mahkemeyi gösterdiler. Mahkemeye gidin dediler, gittik. Tuna Aktürk ve arkada_lar1 bu mahkemenin karar vermesinin uzamas1 için yap1lmas1 gereken bütün manevralar1 yapt1lar. 1 sene sonra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi karar verdi Bal1kesirspor kongresi iptal edildi. Bal1kesirspor kongresi al1nan bütün kararlar1 ile birlikte iptal edilmi_tir. Tuna Aktürk s1k s1k Trabzonspor’u örnek gösteriyor ki onlar bile bugün kongreye gidiyor, Trabzonspor’un kongresi ile ilgili al1nan baz1 kararlar ile ilgili mahkeme vard1r. Bizim mahkememizde ise al1nan kararlar, yönetim dahil her_ey iptal edilmi_tir. Bal1kesirspor kongresi yok hükmündedir. ^u anda temyiz a_amas1nda. Temyiz için de sürenin son saatine ve dakikas1na kadar kulland1lar geciktirmek ad1na. Orada 1 dakika fazla koltua oturmak ad1na ellerinden gelen bütün manevralar1 yap1yorlar. Bu karar eninde sonunda temyizden gelecektir bizim tahminimize göre Ekim, Kas1m veya Aral1k aylar1nda temyiz süreci sonuçlan1r. Bal1kesirspor bu sezonun ortalar1na doru bir kongre yapmak zorunda kalacakt1r 391 üye ile. Bu bir kaostur arkada_lar. ^u anda Bal1kesirspor’da bir belirsizlik var. 
 
“PTT L0G0NDEN GELECEK PARALARI TEM0NAT GÖSTERD0LER”
 
Bal1kesirspor’un _u anda 16-17 trilyon borcu var sadece transferler konu_uluyor. Bütün sene sahay1 konu_tuk hani nerede saha? Niçin bir saha yap1lm1yor? Bu sene saha laz1m deil mi? Yaz1n gündemi küme dü_me kalkacak, 21 tak1m ile oynanacak, federasyon toplanacak denilmi_ti ne oldu? Bu transferler hangi paralarla yap1l1yor? PTT 1 Liginden gelecek paralar teminat gösterilerek çekilen krediler ile yap1l1yor bu transferler. Bal1kesirspor’un gelecek gelirleri de ipotek alt1ndad1r. Bal1kesirspor’un gelecei karanl1a doru gitmektedir ve Türk futbol tarihi bunun kötü örnekleri ile doludur. Ben geçen sene bir bas1n toplant1s1nda bir ifade kulland1m. Bal1kesirspor küme dü_ebilir ama bir s1rt üstü dü_mek vard1r bir de ayaklar1n1n üstüne dü_mek vard1r. Bal1kesirspor s1rt üstü dü_mü_tür ve _u anda yuvarlanmaya devam etmektedir. 
 
“KAMYON DEVR0LMEDEN YOL GÖSTER0YORUZ”
 
Biz Bal1kesirspor’u seven, Bal1kesirspor’u siyasetin üzerinde tutan, bu i_ten zerre kadar menfaat beklemeyen insanlar olarak diyoruz ki kamyon devrilmeden yolu gösteriyoruz. Kamyon devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Bal1kesirspor karanl1a doru sürüklenmektedir, Bal1kesirpsor’un gelecei ipotek alt1ndad1r çok ciddi bir borç yükü ile kar_1 kar_1yad1r. ^u andaki bu hukuksuz durum kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumdur. Bal1kesirspor’un derhal bir kongreye ihtiyac1 vard1r. Bal1kesirspor’u düzlüe ç1karacak olan kongredir. Kongre camiaya huzur getirecektir. 
 
“TARAFTARA BAR0 SAYGIN OLSUN”
 
Geçtiimiz günlerde taraftarlar sosyal medyada örgütlendiler ve bir gösteri yapt1lar. Ben hepsini al1nlar1ndan tek tek öpüyorum. Kutlanmas1 gereken bir harekettir. O yamurun alt1nda o çamurda sadece Bal1kesirspor sevdas1 ile yürümü_lerdir. Tuna Aktürk bir bas1n toplant1s1 yap1yor ve diyor ki onlar1 orada yürütenler. Bak1n hukuka sayg1n1z yok, _ehrin iradesine sayg1n1z yok, belediye ba_kan1na sayg1n1z yok, ticaret odas1na, sanayi odas1na sayg1n1z yok, kongre üyelerinin iradesine sayg1n1z yok rica ediyorum taraftara bari sayg1n1z olsun. Bu taraftar kendi kendine organize olmu_tur sadece Bal1kesirspor’a sahip ç1kmak uruna yürümü_lerdir. O taraftar1 o yamurda yürütebilecek tek güç Bal1kesirspor sevdas1d1r ba_ka hiçbir güç onlar1 orada yürütemez. O taraftarlar1n1n hepsini tebrik ediyor Tuna Aktürk’ü de o aç1klamas1ndan dolay1 k1n1yorum. 
 
“RAFET ÇET0NEL ADAM G0B0 ADAMDIR”
 
Tuna Aktürk yine o aç1klamada Rafet Çetinel’e dil uzat1yor. Rafet Çetinel bir kongre çar1s1 yapt1. Akl1selim olan vicdan sahibi olan herkesin yapmas1 gerekeni yapm1_t1r. Çünkü Rafet Çetinel adamd1r. Rafet Çetinel adam gibi adamd1r, büyük ba_kand1r, büyük ba_kan kolay olunmaz. Rafet Çetinel ile ilgili ithamlarda bulundu. Rafet Çetinel 2010’da 3. Lig’de _ampiyon olduumuzda o tak1m1n ba_kan1yd1. Ben onun yönetiminde vard1m Tuna Aktürk onun yönetiminde yoktu. Tuna Aktürk o zaman Bal1kesirspor’un kongre üyesi dahi deildi. Sosyal medyada görüyorum Tuna Aktürk için Amatör’den Süper Lige ç1karan ba_kan diyorlar, o zamanlar Tuna Aktürk falan piyasada yoktu. Rafet Çetinel dönemin belediye ba_kan1 0smail Ok’tan ye_il 1_1k alamad11 için o dönem Bal1kesirspor ba_kanl11n1 b1rakm1_t1r. Bal1kesirspor’un zarar görmemesi ad1na gereinde geri çekilmeyi bilmi_tir. Tuna Aktürk ise tam aksine adil bir kongre yapmaktan korkmu_tur Bal1kesirspor ba_kanl1k koltuunu b1rakmamak ad1na yakla_1k 120 üyesini usulsüz olarak kaydetmi_tir, her türlü hukuksuzluu yapm1_t1r. Tuna Aktürk Rafet Çetinel’in ad1n1 az1na bile almamal1d1r. 
 
“BALIKES0RSPOR S0YASET0N ÜSTÜNDED0R”
 
Biz Tuna Aktürk’ün bu tür davran1_lar1na al1_k1n1z onunla birlikte uzun süre çal1_m1_ insanlar olarak. Tuna Aktürk s1k1_t11 zaman insanlara iftira atar. 0tibars1zla_t1rmaya çal1_1r. Bunun örnekleri çoktur. Bal1kesirspr taraftar1n1n yapt11 o kutlu yürüyü_ü de itibars1zla_t1rmak ad1na iftira atm1_t1r onlar1 birilerinin yürüttüünü söylemi_tir. Yönetici arkada_lar1na ayn1 _eyi yapm1_t1r, Rafet Çetinel’e, Metin Özp1nar’a, Metin Mengüc’e, Yalç1n Dereli’ye, Harun Atabay’a ve bana en sonunda 0sa Tamer Çelik’e yapm1_t1r. Kim Tuna Aktürk ile tak1_1r ise onu itibars1zla_t1rmak için ayn1 _eyi yapar. Biz bu _ehrin ileri gelenlerine, kongre disiplin kurulunu göreve davet ediyoruz Bal1kesirspor’un bir kongreye ihtiyac1 vard1r. Bu durum sürdürülemez bir durumdur. Herkes siyasi hesaplar1n1, belediye ba_kan1 ile hesaplar1n1 bir kenara b1raks1n. Bal1kesirspor siyasetin üstündedir. Siyasi partiler oradad1r isyeteyen gitsin istedii siyaseti yaps1n. Biz Bal1kesirspor’da siyaset yapmayaca1z ve siyaset yap1lmas1na da izin vermeyeceiz. 
 
“TUNA AKTÜRK’E HODR0 MEYDAN D0YORUM”
 
Ben _imdi buradan Tuna Aktürk’e hodri meydan diyorum. 391 üye ile kongre yapamayacak kadar korkak olduunu biz zaten gördük. Bu hukuk taraf1ndan da tescil edildi. ^imdi eer cesaretin varsa, zerre kadar Bal1kesirspor’a sayg1n varsa bu _ehre sayg1n varsa 391 üye ile yapam1yorsun gördük üye kaydettiin 508 ki_i ile bu arada 100 ki_i daha kaydetti isen 608 ki_i ile de yapabilirsin derhal Bal1kesirspor’un bir kongreye ihtiyac1 vard1r. Biz buraday1z. Ekibimiz ile projelerimiz ile Bal1kesirspor yönetimine talibiz. Tuna Aktürk kendisi de talip olabilir ba_ka aday olabilecek arkada_lar da olabilirler. Bal1kesirspor’u huzura ç1karmak için kongreye davet ediyoruz. 
 
 
Bir bas1n mensubunun “Edip Uur sizin adayl11n1z1 Sakarya Mahallesinde aç1klam1_t1. Siz Edip Bey’in aday1m1yd1n1z?” sorusuna _u yan1t1 verdi:
 
“ED0P UUR AÇIKLAMASINDAN ÇOK ÖNCE ADAYDIM”
 
“Biz Harun Atabay ile 2013’te istifa ettik kulüp yöneticiliinden. Ben istifa ederken de o dönemin belediye ba_kan1 olan 0smail Ok’a Bal1kesirspor kulüp ba_kanl11na aday olaca1m1 söyledim. Say1n Edip Uur’un bizi desteklemesi bundan sonra olmu_tur. Say1n Uur bu süreçte bize destek olaca1n1 belirtmi_tir. Ben burada hepinizin huzurunda da Say1n Edip Uur’a te_ekkür ediyorum. Ben Edip Uur’a Bal1kesirspor konusunda haks1zl1k edildiini dü_ünenlerdenim. Edip Uur Bal1kesirspor konusunda siyaset yapmam1_t1r. Edip Uur Bal1kesirspor yönetiminde ba_ar1l1 ve güvenilir duyduu bir gruba destek olmu_tur. Ben o kulübün yöneticiliini 3 ligden 2 lide oradan 1 lde yöneticiliini, doktorluunu sal1k sponsorluunu hastanem ile birlikte yap1yorum senelerdir. Bu sene de yapt1m. Tuna Aktürk o gün bas1n toplant1s1nda bizimle ilgili ileri geri konu_urken ben hastanede transfer edilen oyuncunun sal1k kontrolünü yap1yordum. Biz Bal1kesirspor için kendimizi feda etmi_ insanlar1z. Say1n Uur’un beni desteklemesi benim adayl11m1 aç1klamamdan çok daha sonrad1r. Kendisine çok te_ekkür ediyorum.”
 
Yine bir bas1n mensubunun i_ dünyas1n1n kendilerini ayn1 _ekilde destekleyip desteklemediini sormas1 üzerine Feyyaz Çiftçi
 
“TUNA AKTÜRK GÜVEN0RL00N0 KAYBETT0”
 
 “Destek ayn1 _ekilde devam etmektedir. Ömer Marmaral1 Karesi Belediye meclis üyesidir. Bu hukuki süreci beraber yönettik. Tuna Aktürk’ün güvenirlik sorunu vard1r. 0nsanlar güvendikleri yere yard1mc1 olurlar. Birçok yard1m kurulu_u fitre zekat topluyor. Kimlere yard1m ediyoruz güvendiklerimize yard1m ediyoruz. Yapt1klar1 eserler ortada olan insanlara yard1m ediyoruz. Paran1n doru yerde kullan1ld11ndan emin olduumuz insanlara yard1m ediyoruz. Tuna Aktürk’ün sorunu güvenilir olmamas1d1r. Bal1kesir camias1 Tuna Aktürk ve arkada_lar1na güvenmemektedir o yüzden orada bir sinerji olu_turulduunda bu güven tekrar yarat1labilir. Bal1kesirspor’un belediye olmadan, sanayi ve ticaret odalar1n1n destei olmadan yeniden ayaa kald1r1lmas1 zordur. Bal1kesirspor divan1n1 biz göreve davet ediyoruz. ^u an kaç üye olduunu bilmesek de imza toplanabilir. Biz o kongre salonunu da terk etmeyebilirdik. Biz bak1n o kongre salonunu terk etmesek o kongreyi de kazan1rd1k. Biz her zaman birlik beraberlik olsun, bu _ehirde bölünmü_lük olmas1n istedik. Biz o kongre salonunu terk etmeseydik ne olurdu? O gün o kongrede çok gergin bir ortam vard1. Önümüzdeki y1llarda telafisi olmayan yaralar aç1labilirdi. O kongre salonunda kan bile dökülebilirdi. Buna uygun bir ortam orada haz1rlanm1_t1. 0kincisi de Tuna Aktürk’ün tiyatro sahnesinin figüranlar1 olmamak ad1na terk ettik. Ben o camian1n içinden geliyorum, telafisi mümkün olmayan olaylar olabilirdi. Ben bu yüzden terk ettim ba_kas1 neden terk etti bilemem. Ba_ka arkada_lar kongrenin kazan1laca1na inanmam1_ olabilir. Bal1kesirspor camias1na yabanc1 insanlar olabilir. Siyaseten bak1p kongreyi kaybederiz demi_ olabilir. Oysa ben camiay1 biliyorum kar_1 tarafta gibi görünüp bize oy verecek insanlar vard1. Ba_ka insanlar neden terk etti bilemem! 
Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı