Haber Detayı
06 Haziran 2015 - Cumartesi 22:35 Bu haber 184 kez okundu
 
Sındırgı'da Ak Parti Rüzgarı
Eski Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde temaslarda bulundu
DÜNYA Haberi
Sındırgı'da Ak Parti Rüzgarı

Eski Ula_t1rma Haberle_me ve Denizcilik Bakan1 0zmir Milletvekili Binali Y1ld1r1m, Bal1kesir’in S1nd1rg1 ilçesinde temaslarda bulundu. Bal1kesir Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur’un kar_1lad11 Binali Y1ld1r1m, halka seslendi.


S1nd1rg1 Cumhuriyet Meydan1’ndaki mitingde büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur, AK Parti 0l Ba_kan1 Dinçer Orkan, Milletvekili Adaylar1 Mahmut Poyrazl1, Ay_e Karda_, Hilal Demirözer ve Mustafa Canbey ile birlikte otobüs üzerinden halk1 selamlad1. Bu co_ku ve heyecan1n 7 Haziran’da sand1klara da yans1yaca1n1 belirten Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur, ilçedeki k1rsal mahallelere bu y1l içerisinde 130 km yol yapacaklar1n1n müjdesini verdi. Ba_kan Uur, “30 Mart’ta bize destek verdiniz Ekrem Yava_ ba_kan1 yeniden S1nd1rg1 Belediye Ba_kan1 yapt1n1z, beni de Büyük_ehir Belediye Ba_kanl11na getirdiniz. Daha en az 4 y1l biz görevdeyiz, S1nd1rg1’ya mahallelerine, k1rsal1na biz Ekrem ba_kan ile birlikte hizmet edeceiz. S1nd1rg1’da k1rsal mahallelere 130 km yol yapaca1z” dedi.

B0NAL0 YILDIRIM'A TE^EKKÜR
Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur, kendileriyle birlikte S1nd1rg1’da bulunan Binali Y1ld1r1m’a Bakan olduu dönemde Bal1kesir’e yapt11 yat1r1mlar için te_ekkür etti. Ba_kan Uur, söyle devam etti; “Bal1kesir’in bütün yollar1n1 yapan Binali Y1ld1r1m, Allah ondan raz1 olsun. Yal1n1z yollar1 m1 yapt1? Bal1kesir’e uluslar aras1 Edremit Havaalan1n1 yapt1. Bal1kesir merkeze havaalan1 yap1l1yor. Yapt11 hizmetler saymakla bitmez. Biz Bal1kesir’e en büyük yat1r1m1 Binali Y1ld1r1m Bakan1m1zdan ald1k, Allah raz1 olsun. Bundan sonra da bu hizmet ve yat1r1mlar devam edecek. ^imdi, muhalefet partileri ‘koalisyondan korkmay1n’ diyor. Koalisyon demek; yokluk, k1tl1k, s1k1nt1, i_sizlik, kepenklerin kapand11 dönem. Milletimiz o dönemleri çok iyi biliyor. Tekrar AK Parti’yi güçlü bir _ekilde iktidara getirdiinizde siyasi istikrar ile ekonomik istikrar da olacak. Bizler de belediye ba_kanlar1 olarak sizlere hizmete devam edeciiz. Durmak yok yola devam. Ülkeyi geli_mi_ medeniyetler seviyesine AK Parti ç1kar1yor. Onlar konu_ur AK Parti yapar.”

B0NAL0 YILDIRIM: “MUHALEFET ÜFLÜYOR”
Seçim otobüsü üzerinden yap1lan konu_malarda Büyükyehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur’un ard1ndan vatanda_lar1 selamlayan Eski Ula_t1rma, Denizcilik ve Haberle_me Bakan1 ve AK Parti 0zmir Milletvekili Binali Y1ld1r1m, "Biz hizmetlerimizle konu_uruz. Bizde laf az, hizmet çok. 12 y1l boyunca, kilometrelerce konu_up bir arpa boyu i_ yapmayanlardan olmad1k. Kilometrelerce yol yapt1k, i_ yapt1k ancak çok az konu_tuk" dedi.
Seçim çal1_malar1 kapsam1nda geldii Bal1kesir'in S1nd1rg1 ilçesindeki, Cumhuriyet Meydan1'nda vatanda_lara hitap eden Y1ld1r1m geçmi_ dönemdeki koalisyon hükümetinin ülkeyi emeklilerin maa_1n1 ödeyemez hale getirdiini, _imdi meydanlara ç1kan muhalefet partilerinin vatanda_lara bo_ vaatler verdiini söyledi.

Y1ld1r1m, _unlar1 söyledi:
"Biz hizmetlerimizle konu_uruz. Bizde laf az, hizmet çok. 12 y1l boyunca, kilometrelerce konu_up bir arpa boyu i_ yapmayanlardan olmad1k. Kilometrelerce yol yapt1k, i_ yapt1k ancak çok az konu_tuk. Biz konu_mada uzman deiliz, muhalefet partileri konu_mada usta, i_ yapmada ç1raklar ç1rak. Dönemlerinde Türkiye ç1rak ç1kt1. 2002'de koalisyon hükümeti niye süresini tamamlayamad1? 5 y1ll11na yetki verdiniz, neden tamamlayamad1? Ben size söyleyeyim. Önce 1999 deprem paralar1n1 maa_ olarak verdiler. Yetmedi, i_çilerden kesilen 15 katrilyon tasarruflar1 harcad1lar. O da yetmedi, konut edindirme yard1mlar1n1 harcad1lar. Para suyunu çekti. Eer bir ay daha iktidarda kalsalard1 memura, emekliye maa_ veremeyecek duruma getirdiler ülkeyi. Onun için b1rak1p kaçt1lar. ^imdi bugünleri unutmu_lar, onlar unutabilir ama Milet unutmaz. Millet bir günde 26 bankan1n batt11n1, 50 milyar dolar1n uçup gittiini, Türkiye’nin bir günde yüzde yüz fakirle_tiini unutmad1. Yazarkasalar1n Anayasa kitapç11n1n havada uçu_tuunu millet unutmad1. Daha düne kadar terör ile omuz omuza olan parti PKK terörünü hiçbir zaman k1namayan lanetlemeyen parti Türkiye partisi olmu_.CHP de MHPP de onlarla adeta AK Parti’yi ala_a1 etmek için bir dayan1_ma, yard1mla_ma birlikte çal1_ma içerisine girmi_ler. Amaçlar1 Türkiye’yi tekrar eski günlerine getirmek, bu millet, S1nd1rg1 bunlara f1rsat verir mi; evelallah. Türkiye art1k eski Türkiye deil, Türkiye7de her _ey dei_ir. Biz göreve geldiimizde _ehirlyera8ras1 yol yoktu yol, yol medeniyet, su medeniyet demi_ bizim atalar1m1z. 18 bin km yol yapt1k, yollar1 böldük hayatlar1 birle_tirdik, yollar1 böldük milleti birle_tirdik deerli karde_lerim. Yar1_a girmi_ler, birisi diyor ki 'Ben bin 500 vereceim', birisi diyor ki 'Ben bin 600 vereceim', birisi h1z1n1 alam1yor 'Bin 800 vereceim diyor', birisi de vitesten atm1_ '5 bin vereceim diyor.' Bunlar1nki rahmetli babaannemin laf1na benziyor. Babaannem böyle bol keseden atanlar1 görünce dinler, ondan sonra 'Bitti mi evlad1m' derdi. 'Bitti' deyince 'Kaval elin, yel Allah'1n, üfle evlad1m üfle' derdi. Bunlar da üflüyorlar üflüyorlar. Siz deil misiniz hazineyi tam tak1r hale getiren, 3.5 y1lda b1rak1p kaçanlar siz deil misiniz? Millet sizi unutmad1. 2007’de Erzincan’da seçim kampanyas1 yap1yoruz. O zaman Ba_bakan1m1z kürsüye ç1kt1 anlat1yor, 2001 krizini anlatt1ktan sonra dedi ki, bak1n y1l 2007, _imdi merkez bankam1zda 125 milyar dolar dövizimiz birikti dedi. Önden birisi hemen ba1rmaya ba_lad1, evlad1m söyleme, dadan1rlar dadan1rlar dedi. ^imdi bunlar da kasalar doldu ya, a1zlar1 sulan1yor, dadan1yorlar. Kazand1n1z m1, oraya koydunuz mu? Bu millet size al1n teri ile biriktirdii bu paralar1 talan ettirmez bunu böyle bilin. "

“BALIKES0R’E 2 KATR0LYON 600 TR0LYON ULA^TIRMA YARDIMI YAPTIK”
Bakanl11 döneminde S1nd1rg1-Akhisar karayolunu yapacaklar1 sözünü verdiklerini an1msatan Y1ld1r1m, bunun takipçisi olaca1n1 bildirdi. Türkiye'de ula_t1rma bakanlar1n1n görev süresinin ortalama 8,5 ay olduunu ancak 12 y1l bu makamda bulunduunu vurgulayan Y1ld1r1m, görev süresi içerisinde Bal1kesir’e 2 katrilyon 600 trilyon lira ula_t1rma yat1r1m1 yapt1klar1n1 söyledi. Y1ld1r1m, "Bal1kesir'in Çanakkale'ye, Bursa'ya, Kütahya'ya, Manisa'ya bölünmü_ yolu yoktu. Bal1kesir'i bölünmü_ yollarla çevre illere ve ilçelere balad1k. Bal1kesir, yollar1n bulu_tuu yer oldu. Bal1kesir tren yolunu 0zmir'e kadar yeniledik. Bal1kesir'e 12 y1lda 2 katrilyon 600 trilyon ula_t1rma yat1r1m1 yapt1k. Helali ho_ olsun. Bal1kesir'e 12 y1lda eitimde, sal1kta, tar1mda, TOK0'de, ula_1mda gerçekle_tirdiimiz yat1r1mlar1n toplam tutar1 13 katrilyon 500 trilyon. Bal1kesir bunu hak ediyor çünkü Kuva-y1 Milliye _ehri Bal1kesir, ba1ms1z Türkiye Cumhuriyeti'nin kalelerindendir" diye konu_tu.
Mitingin ard1ndan Binali Y1ld1r1m, Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur ile beraber AK Parti 0lçe Te_kilat1 binas1n1n aç1l1_1n1 gerçekle_tirdi. Cuma namaz1n1 ^erif Pa_a7da k1lan Binali Y1ld1r1m, Emendere Termal Otel’de verilen yemein ard1ndan Bal1kesir’den ayr1ld1.

BA^KAN UUR YOLLARI 0NCELED0
Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uun, beraberinde S1nd1rg1 Belediye Ba_kan1 Ekrem Yava_ olduu halde Genel Sekreter Osman Yenidoan ve daire ba_kanlar1yla birlikte k1rsal mahallelerdeki yollar1 inceledi. Büyükdadere-Yaylabay1r yolunu inceleyen Ba_kan Uur’u bekleyen Küçükdadere mahalle sakinleri, Ba_kan Uur’u mahalleyi ziyarete ikna ettiler. Konvoy halinde girilen köyde Küçükdaderelilerin sevgi gösterisiyle kar_1lanan Ba_kan Uur, Küçükdaderelilerin tüm isteklerinin yerine getirilmesi için talimat verdi. Uur köylü kad1nlar1n istei üzerine Küçükdadere’ye bir de çocuk oyun park1 yap1lmas1 için Kent Estetii Daire Ba_kan1na talimat verdi. Köylülerin isteini k1rmay1p toplu hat1ra fotoraf1 çekilen Ba_kan Uur, buradan Yaylabay1r Mahallesine geçti. Pazar yerinde toplanan halka seslenen Ba_kan Uur, 7 Haziran’dan sonra milletin destei ile daha da güçlenmi_ bir iktidar olarak hizmet ve yat1r1mlar1 sürdüreceklerini belirti. Büyük_ehir Belediye Ba_kan1 Ahmet Edip Uur, S1nd1rg1’dan ayr1l1_1nda Gölcük Mahallesi üzerinden Akçak1srak Mahallesine geçti, burada vatanda_larla sohbet edip s1k1nt1lar1n1 dinledi. Akçak1srakl1lar tarlalar1na yol olmad11 için ula_1m güçlüü çektiklerini anlatt1lar. Yolla ilgili taleplerini yerinde inceleyen Ba_kan Uur, Bal1kesir-0zmir Karayolu üzerinde kot fark1n1n yükseltilerek uygun bir _ekilde cep yap1lmas1yla ilgili gereken destei vereceklerini belirtti. Ba_kan Uur tüm gün süren inceleme ve temaslar1n ard1ndan geç saatlerde S1nd1rg1’dan ayr1ld1.

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı