Haber Detayı
06 Haziran 2015 - Cumartesi 22:05 Bu haber 150 kez okundu
 
Altıeylül Çamurdan Kurtuluyor
Altıeylül Belediyesi kırsal mahallelerdeki vatandaşların ayağını çamurdan kurtarıyor. 500 bin m2 parke taşı 80 kırsal mahalleye indirilerek taş döşeme işi başladı.
DÜNYA Haberi
Altıeylül Çamurdan Kurtuluyor

Yap1lan ihale sonucunda 4 farkl1 firma kurduu ekipler ile birlikte k1rsal parke ta_1 dö_eme i_ini tüm h1z1yla sürdürüyor. Alt1eylül Belediye Ba_kan1 Zekai Kafaolu Belediye Ba_kan Yard1mc1s1 Zeki Çabuk, Belediye Meclis Üyesi Fikrettin Kocaman ve Fen 0_leri Müdürü Yavuz Özayd1n ile birlikte Karamanköy, Köylüköy, Asl1hantepecik, Pa_aköy, Çay1rhisar ve Aliaa mahallelerini ziyaret ederek, parke ta_1 dö_eme çal1_malar1n1 yerince inceledi. Ba_kan Kafaolu gittii k1rsal mahallelerde mahalle muhtarlar1n1n ve vatanda_lar1n1n memnuniyeti ile kar_1la_t1.


“ÇAMURDAN KURTULDUK”
Ba_kan Kafaolu’nun ilk dura1 Karamanköy Mahallesi’ydi. Burada Muhtar Hüseyin Ho_afç1 yap1lan çal1_malar hakk1nda bilgi vererek Ba_kan Kafaolu’na te_ekkür etti. Muhtar Ho_afç1 “Daha önceden çok ciddi s1k1nt1lar1m1z vard1. Çamurdan yürüyemiyorduk. Ara sokaklar bitti, çocuk oyun park1 yap1ld1. Mezarl1k yolunun çal1_mas1 yap1l1yor.Biz bu yoldan mezarl1a çamurlar içerisinden gidiyorduk” dedi.

“KIRSALDAN GÖÇÜ ÖNLEYECE0Z”
Ba_kan Kafaolu da “500 bin m2 parke ta_1 ihalesi yapt1k. Geçen y1l 100 bin m2 parke ta_1 dö_emi_tik. Art1k k1rsal mahallelerimizde de, _ehirde ne varsa o olacak demi_tik. Bir taraftan çocuk oyun bahçeleri kuruluyor, dier yandan da parke ta_1 dö_eme i_i sürüyor. Parke ta_1 dö_eme i_ini 4 firmaya verdik ve bu firmalar da ekipler kurarak ayn1 anda çal1_malar1n1 sürdürüyor. Her y1l bu çal1_malar1m1z artt1rarak gideceiz.Böylelikle k1rsal mahallerimizdeki göçleri de engellemi_ olaca1z” diye konu_tu.

“KIRSAL MAHALLELERE KALDIRIM DA YAPILIYOR”
Kafaolu daha sonra Köylüköy Mahallesi’ne gitti, çal1_malar1 inceledi ve daha sonra vatanda_larla bir araya gelerek sohbet etti. Kafaolu burada yapt11 aç1klamada “Hizmetleri biz yapaca1z. 4 y1l daha birlikteyiz. Her sene hizmetlerin üzerine koyarak gideceiz. 5 y1l sonunda ba_lad11m1z hizmetleri bitireceiz ama yeni ihtiyaçlar ortaya ç1kacak, onlar1 da çözeceiz. Sizlerle beraber olmaya devam edeceiz. Biz ihale yaparken anahtar teslimi yapt1k. Mahallelere kald1r1mlar da yap1ld1. Vatanda_lar1 mutlu etmek bizim mutluluumuz” dedi.

“ESK0 0LE YEN0S0 ARASINDA FARK VAR”
Köylüköy Mahallesi Muhtar1 Aytekin Y1ld1z da mahalleye yap1lan çal1_malar hakk1nda konu_tu: “Bu güzellikler mahallemizin en ücra kö_esine kadar gidecek. K1rsal mahallerde çocuk parklar1, fitness aletleri, çöp konteyn1rlar1, yol çal1_malar1 oluyor. Her y1l bu çal1_malar devam edecek. Eski Köylüköy’de hizmet almak zordu, imece usulü ile yap1yorduk. ^imdi anahtar teslimi i_ yap1l1yor” _eklinde konu_tu.

“ASLIHANTEPEC0K GÖÇ ALIYOR”
Ba_kan Kafaolu’nun üçüncü dura1 ise Asl1hantepecik’ti. Bu mahallede Muhtar Ahmet Karagöz “Ta_ dö_eme i_i devam ediyor. Daha önce parke ta_lar1 köyün giri_ine dökülür ve vatanda_ kendisi dö_emeye ura_1r ve s1k1nt1 olurdu. ^imdi s1k1nt1 bitti. Asl1hantepecik olarak art1k göç almaya ba_lad1k” dedi.

“VATANDA^LAR MEMNUN”
Ba_kan Kafaolu ise “Bu i_ ayr1 bir i_. Profesyonellik istiyor. Vatanda_lar memnun, muhtarlar memnun. Ara sokaklara var1ncaya kadar tüm sokaklar parke ta_1 olacak. Bu mahallede i_in bir k1sm1 bitti, dier k1s1mlar devam ediyor. Sahada çal1_malar1 yerinde gördük, denetledik. Asl1hantepecik geçtiimiz günlerde güzel bir hay1r yapt1, yeni camiinin 1_1kland1rmas1n1 da belediye olarak yapt1k” diye konu_tu.

“VATANDA^ ARTIK Ç0ZME 0LE DE0L TERL0K 0LE GEZ0YOR”
Kafaolu Pa_aköy Mahallesi’ndeki çal1_malar1 da yerinde inceledi. Muhtar Mustafa 0kiz de “Ba_kan1m1z verdii sözleri birbiri ard1na yerine getiriyor. Bu mahallede insanlar çizmeler ile geziyordu, _imdi terliklerle geziyor” derken, Ba_kan Kafaolu da “Vatanda_ bizim için önemlidir. Sahada güzel çal1_malar var. Ekipleri tebrik ediyorum. Y1lba_1nda planlanan ve ihalesini yapt11m1z kilit parke ta_1 i_i Eylül 15’e kadar tamam1yla bitmi_ olacak” _eklinde konu_tu.

“ÇAYIRH0SAR BAHÇEL0EVLER’DEN FARKSIZ OLACAK”
Çay1rhisar Mahallesi Muhtar1 Ayd1n Terziolu “^ehirdeki gibi bizim mahallelerde de çal1_malar yap1l1yor. Mahallemizin Bahçelievler Mahallesi’ne balant1 olan yolu da oluyor” ifadesinde bulundu. Ba_kan Kafaolu da “Çay1rhisar’da Bahçelievler gibi farks1z olacak. Yap1lan çal1_malar ortada” dedi.

“AL0AA’DA GENÇL00MDE ORAK B0ÇT0M”
Ba_kan Zekai Kafaolu son olarak da Aliaa Mahallesi’ne gitti, burada mahalle sakinleri taraf1ndan ilgiyle kar_1land1. Vatanda_lar yap1lan hizmetten dolay1 Ba_kan Kafaolu’na te_ekkür ettiler. Muhtar
Sait Akay “Ben sizi kom_umuz diye ilan ettim” dedi. Ba_kan Kafaolu “Ben Ergamal1’y1m. Buradaki çocuklar benim okuduum okulda okuyorlar. Ben bu mahallede parayla orak biçtim” diye konu_tu.

“BÖYLE H0ZMET0 RÜYAMDA GÖRSEM 0NANMAZDIM”
Ba_kan Kafaolu “Kesinlikle oy derdimiz yok, derdimiz insanlara hizmet etmek. Biz hep buraday1z, yan1n1zday1z. 4 y1l daha birlikte olaca1z. 0nsanlar mutlu olduu zaman ben de mutlu oluyorum. Mahalle 100 y1ldan bu yana böyle bir çal1_ma görmemi_ler.Bu hizmetlerin daha ba_1nday1z ” mesaj1 verdi.

Muhtar Sait Akay _unlar1 kaydetti: “Buras1 en çamurlu mahalleydi. Buras1 çok güzel oldu. Bu hizmet benim için bir rüya. Rüyada görsem inanmazd1m. 0rençlikten güzellii gördük. Ba_kan1m1za te_ekkür ediyorum” _eklinde konu_tu.

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı