Haber Detayı
20 Mart 2012 - Salı 20:48 Bu haber 104 kez okundu
 
Karakolda dayak yeniden gündemde
2010 yılında karakolda dayak iddiaları, kamera kayıtlarıyla yeniden gündeme geldi
DÜNYA Haberi
Karakolda dayak yeniden gündemde

Ayd1n'1n Ku_adas1 0lçesi'nde 2010 y1l1nda Fuat ^engül'ün Çar_1 Karakolu'nda dövüldüünü gösteren kamera kay1tlar1 karakolda kötü muamele tart1_malar1n1 yeniden gündeme getirdi.

Olay1n maduru ^engül, "O günden sonra Ku_adas1'ndan ayr1ld1m. Art1k oraya hiç gitmek istemiyorum. Bir polis memuru gördüümde a_1r1 tedirgin oluyor heyecanlan1yorum, oradan uzakla_mak istiyorum, kaç1yorum. Bir daha Ku_adadas1'na kesinlikle gitmek istemiyorum. Bana i_kence yapan polislerle kar_1la_aca1m1 dü_ünüyorum" dedi.

Polislerin 4 Temmuz 2010 tarihinde motosikletini çekmek istedii Fuat ^engül, ç1kan tart1_ma üzerine iki sivil polis taraf1ndan Çar_1 Karakolu'na götürüldü. Karakola tartaklanarak sokulan ^engül ile polislerin her hareketi karakoldaki kameralarla görüntülendi. Görüntülere göre, bir polis karakolun 1_1klar1n1 kapat1rken karakolda bulunan ba_ka bir sivili ba_ka bir polis memuru d1_ar1 ç1kar1yor. Ancak aç1k olan televizyonun 1_11ndan olanlar tüm aç1kl11 gözleniyor. Farakolda bulunan 2'si sivil, 4 polis daha ^engül'e müdahale ediyor. Yere yat1r1lan Fuat ^engül'ü dier polisler etkisiz hale getirmeye çal1_1rken, resmi k1yafetli bir polisin ayaklar1yla dizlerine bast11 görülüyor.

Elleri arkadan kelepçelenen Fuat ^engül, ayaa kald1r1ld1ktan sonra 4 sivil polis taraf1ndan tekrar kameran1n görmedii kör noktaya götürülüyor. Bu arada bir polis televizyon 1_11n1n fark1na var1yor ve televizyonu kapat1yor. Arkas1ndan 4 polis, elleri arkadan kelepçeli ^engül'ü k1yas1ya dövüyor. Karakolda görevli resmi polisler ise izlemekle yetiniyor. ^engül olaydan sonra dakikalarca bekletilirken, karakolun 1_1klar1 yakla_1k 5 dakika sonra tekrar aç1l1yor.

Karakolda yedii dayak ard1ndan sevk edildii mahkeme taraf1ndan serbest b1rak1lan Fuat ^engül, olaydan be_ gün sonra Ku_adas1 Cumhuriyet Savc1l11'na ba_vurarak _ikayetçi oldu. ^engül, dizinden sakatland11n1, uzun süre yürüyemez ve ayakta duramaz hale geldiini belirtti. ^ikayetinden sonuç alamayan Fuat ^engül, Ku_adas1'ndan ta_1narak olay1 0nsan Haklar1 Vakf1'na iletti. Vak1f ad1na müdahil olan avukat Sezin Atmaca, geçen ^ubat ay1nda Ku_adas1 Cumhuriyet Savc1s1'ndan karakoldaki kamera görüntülerinin talep edilmesini istedi. Görüntülerin incelenmesi sonucu, ^engül'e at1lan dayak tüm ç1plakl11 ile ortaya ç1kt1.

Avukat Sezin Atmaca, genel anlamda savc1lar1n polisle ilgili _ikayetlerde i_lem yapmaktan kaç1nd11n1 ve dava açmak istememediini öne sürerken, "Aç1lan davalarda da görevli memura mukavemet denilerek olay farkl1 bir mecraya çekiliyor. Fuat ^engül olay1 ile ilgili dava aç1lmamas1n1n nedeni Adli T1p'taki gecikme, savc1lar1n dei_mesi. Bu görüntüler sonras1 olay1 soru_turan savc1n1n olaya kar1_an polisler hakk1nda dava açaca1na inan1yorum. Çünkü her _ey ortada" dedi. Fuat ^engül ise _unlar1 anlatt1:

"Ku_adas1'na gelen misafirlerle gezmeye ç1kt1k. Motosikleti park ettiim yere gittik. Motosikletin çekildiini gördüm. Daha sonra sivil polis olduunu örendiim ki_i 'motorun balamas1 olduunu' söyledi. Emlakç1l1k yapt11m1, mokosikletsiz i_imi yürütemeyeceimi söyleyerek 'arac1m1 almay1n. Tek geçim arac1m' bu dedim. Ancak anons geçildiini, almalar1 gerektiini söyleyince zorluk ç1karmamam gerektiini anlad1m. Bu s1rada polis bana 'Sen motorun neden al1nd11n1 iyi bilirsin' dedi. Ben de 'vergi borcum vard1. Herhalde icra gelmi_ olabilir' dedim. 'Namuslu vatanda_ olsayd1n da vergi borcunu ödeseydin' diye yan1t verdi.

Misafirlerimin akrabalar1m1n yan1nda, namuzsuz, ahlaks1z, vergi borcunu ödeyemeyen vatanda_ muamelesi gördüüm için zoruma gitti. 'Vatanda_1n namus borcunun ödenmesini sen mi sal1yorsun, tahsilatç1s1 sen misin?' diye sordum. Tart1_ma ç1kt1, olay farkl1 mecraya gitti ve polis bana 'Sen vatan haini, devlet dü_man1 m1s1n?' dedi ba1rmaya devam etti. Kendisine böyle bir _ey söylemeye hakk1 olmad11n1 söyledim. Kimliimi alarak beni gözalt1na ald11n1 söyledi. Direni_ göstermedim. Arabaya bindiimde 'Seni öldürürüz, kafana s1kar1z ne biçim konu_uyorsun' dediler. Daha önce Ku_adas1'nda kafas1na polis taraf1ndan tek kur_un s1k1lan birini hat1rlatt1lar. Benim de kafama s1k1p öldüreceklerini söylediler. Korkmu_tum."

Daha sonra karakola götürüldüünü belirten ^engül, burada direni_ göstermedii halde kolunun bükülerek yere yat1r1lmaya çal1_1ld11n1, arkas1n1 dönmesinin istendiini, daha sonra görevlilerin kendisini duvara yaslad11n1 anlatt1. ^engül, "Bacaklar1m1 iyice açt1rd1lar. Hepsi arkamdayd1. Görüntü itibariyle ho_ bir durumda deildim. Bu ho_uma gitmedi. Bu kadar açmayla üzerimi rahatça arayabileceklerini söyledim. Bir anda kolumu bükerek yere y1kt1lar. Ba1rma ça1rmalardan dolay1 karakol kalabal1kla_m1_t1. Hepsi üzerime çulland1, vatan haini diyerek ba1r1yor ve tekmeliyorlard1. Ayaa kald1r1ld1m. Polis memuru lambalar1n söndürülmesini istedi. Kameran1n görmedii bir tarafa doru sürüklediler. Bir dolap ile yola bakan pencere aras1nda daha fazla vurmaya ba_lad1lar. Yere y11ld1m. Kollar1m kelepçeliyken bu duruma maruz kald1m.

Dayak bittikten sonra saat 03.30'a kadar ellerim kelepçeli sandalyede oturtturdular. Avukat ve ailemi aramama izin vermediler. Cep telefonumu, mesajlar1m1 video görüntülerini incelediler." Daha sonra kelepçeli olarak sal1k raporu almaya götürüldüü anlatan ^engül, doktorun polisi uzakla_t1rarak kendisini üstün körü muayene ettiini, "Bir_eyin yok diyerek rapor verip gönderdi" dedi.

Polislerden _ikayetçi olduunu, savc1n1n kovu_turmaya gerek duymad11n1, ancak soru_turman1n devam ettiini kaydeden ^engül, "20 ay geçmesine ramen polisler hakk1nda herhangi bir i_lem yap1lmad1" dedi. ^engül, nispeten iyile_tiini, halen yürümede zorland11n1, ayr1ld11 Ku_adas1'na hiç gitmek istemediini belirterek, "Bir polis memuru gördüümde a_1r1 tedirgin oluyorum, heyecanlan1yorum, oradan uzakla_mak istiyorum, kaç1yorum. Bir daha Ku_adadas1'na kesinlikle gitmek istemiyorum. Bana i_kence yapan polislerle kar_1la_aca1m1 dü_ünüyorum" dedi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı