Haber Detayı
15 Haziran 2015 - Pazartesi 02:16 Bu haber 159 kez okundu
 
Ahmet DAvutoğlu Balıkesir'de
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu,
DÜNYA Haberi
Ahmet DAvutoğlu Balıkesir'de

AK Parti Genel Ba_kan1 ve Ba_bakan Ahmet Davutolu, "^öyle dü_ündü birileri 'Dört yanl1_1 yan yana getirirsek, bir doruyu götürür.' Yani CHP, MHP, HDP, paralel, dört yanl1_ yan yana gelirse AK Parti dorusunu götürür. Be ey gafiller, bu üniversite s1nav1 deil, bu seçim s1nav1. Seçimde millet, bir doruyla dört yanl1_1 götürür, dört yanl1_1" dedi.


Davutolu, partisinin Bal1kesir Kuvay1milliye Meydan1'nda düzenlenen mitinginde yapt11 konu_mada, ikinci büyük Kuvay1milliye hareketinin Adnan Menderes ile 1950 y1l1nda ba_lad11n1 belirtti. Menderes'in, Kuvay1milliye olarak bütün Anadolu'yu harmanlad11n1, demokrasiyi in_a edebilmek için yiitçe, mertçe yola ç1kt11n1 ifade eden Davutolu, Menderes'in devlet ile milleti birbirine dü_man k1lan tek parti zihniyetine son verdiini söyledi. Davutolu, "Bu semalarda tekrar Ezan-1 Muhammediye'yi asl1na döndürdü. Devletle milleti bar1_t1rd1. Devletle millet bar1_1nca Türkiye'de demokrasiyle birlikte yükseli_ ba_lad1. Bütün bu Ege, Bal1kesir de dahil Adnan Menderes'e ve demokrasiye sahip ç1kt1" diye konu_tu. 0kinci Kuvay1milliye hareketinin 27 May1s darbesiyle durdurulduunu ifade eden Davutolu, "Eer 27 May1s olmasayd1, ondan sonra gelen 12 Mart olmasayd1, 12 Eylül olmasayd1, 28 ^ubat olmasayd1 _u anda Türkiye'de tam bir gurur abidesi olarak kesintisiz demokrasi olurdu. Ama darbe vurdular. ^ehit Ba_bakan1m1z1 rahmetle an1yoruz. Özellikle bugün an1yoruz" dedi. Konu_mas1 s1ras1nda, mitingde rahats1zlan bir vatanda_a sal1k ekiplerince müdahale edilmesini isteyen Davutolu, "Bu güne_te bizi bekleyip, rahats1zl1k geçiren karde_lerimizden de Allah raz1 olsun. Allah _ifa versin" ifadelerini kulland1. Davutolu, 1950-1960 y1llar1 aras1nda devlet ve milletin bulu_mas1n1n 27 May1s'ta durdurulduunu belirterek, _u görü_leri payla_t1: "Milli iradeyle i_ba_1na gelen Adnan Menderes ve iki arkada_1 _ehit edildi. Dün bu saatlerde Eski_ehir'de Hasan Polatkan'1 and1k. Gün bugün muhasebe günüdür. Hiçbir parti 27 May1s ile ili_kili, 12 Eylül ile 28 ^ubat ile ili_kili olarak darbelere kar_1 dimdik duramad1. Bugün biz burada demokrasiyi konu_uyorsak, demokrasiden, milli iradeden bahsediyorsak, bu _ehit Adnan Menderes sayesindedir. Bugün özellikle bunu zikrediyorum. Bildiiniz gibi M1s1r'da darbeciler seçimle i_ ba_1na gelen Cumhurba_kan1 Mursi'yi idama mahkum ettiler. Biz bu oyunlar1 biliyoruz. Türkiye'de de milli iradeyi mahkum etmek için bu tür darbelerle, vesayetlerle tuzak kurmu_lard1." -"Üçüncü Kuvay1milliye hareketi AK Parti" M1s1r'da o darbeyi planlayan d1_ güçlerin, benzer bir darbeyi Türkiye'de de yapmak istediini aktaran Davutolu, "0kinci Kuvay1milliye eer Adnan Menderes ve Demokrat Parti hareketiyse, üçüncü Kuvay1milliye hareketi AK Parti hareketidir, AK Parti hareketi" deerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin, 2002'de iktidar1 devrald1klar1nda kendi ayaklar1 üzerinde duramad11n1 dile getiren Davutolu, _unlar1 kaydetti: "IMF'den borç alarak, günlük hesaplar içinde yürütülebiliyordu. Her an banka faizleri yüzde 7 binlere ç1k1yor, birçok banka bat1yordu. Esnaflar yazar kasay1 yerlere çarp1yordu. 28 ^ubat zulmü vard1. Kuvay1milliye hareketi, demokrasiyi, Cumhuriyeti koruma hareketidir. ^imdi 28 ^ubat'1n zulümlerine kar_1 demokrasiyi Türkiye'de yeniden kim in_a etti? K1zlar1m1z1n üniversite kap1lar1nda ba_örtüsü sebebiyle bekledii, insanlar1n tek tek fi_lendii, inançlar1 sebebiyle birçok insan1n zulme urad11 28 ^ubat'1 kim bitirdi? Kuvay1milliye eer milletle devleti birle_tirmekse, milli güçleri bir araya getirmekse bugün Türkiye'nin her yerinde örgütlenen, her yerinde milli iradeyi temsil eden yegane parti, hangi parti?" Kuvay1milliye'nin, milli güçlerin birlii hareketi olduunu anlatan Davutolu, "Bugün Türkiye'de Hakkari'den Edirne'ye, Erzurum'dan Bal1kesir'e kadar her yerde miting yapan, her yerde bu ülkenin vatanda_lar1yla bulu_an tek parti AK Parti'dir" diye konu_tu. -"Kar_1lar1nda kaya gibi duran AK Parti vard1" Bal1kesir'de 40. mitingi gerçekle_tirdiklerini bildiren Davutolu, "Bal1kesir'de Kuvay1milliye Kongresi yap1yoruz. Bu meydan Kuvay1milliye Meydan1'd1r. Burada tekrar Kuvay1milliye a_k1n1, ate_ini bir me_ale gibi yükselteceiz. Milletime söz verdim, 81 vilayetimize de gideceiz in_allah. Bat1ya gelip, Türkiye'nin birliinden bahsedenler, milliyetçilikten bahsedenler görsünler. Bu bayra1, al bayra1 ve AK bayra1 Türkiye'nin dousunda, bat1s1nda, kuzeyinde dalgaland1rmadan kimse 'milli birlik' diyemez, kimse 'Kuvay1milliye' diyemez. Biz bütün bir milleti, tek bir hedefe kilitledik. Yürüyoruz in_allah" ifadelerini kulland1. Günlerdir bütün liderlere "Gelin hep beraber Türkiye'nin gelecek vizyonunu konu_al1m" çar1s1nda bulunduklar1n1 söyleyen Davutolu, _öyle devam etti: "Ama onlar bunlar1 konu_maktansa milletin gözü önünde yalanlar söylüyorlar. 0ftiralar ortaya at1yorlar. Birbirlerine pasla_arak AK Parti'yi durdurmaya çal1_1yorlar. 2013'te Türkiye'de ekonomi Kuvay1milliye hareketi zirveye ula_m1_ken, yani 14 May1s 2013'te IMF'ye borcumuzu ödedik. Dünyan1n en büyük üçüncü havaliman1n1 yapmak için yola ç1kt1k. Dünyan1n en geli_mi_ projelerini devreye soktuk. Üçüncü köprü için proje a_amas1ndan yap1m a_amas1na geçtik. May1s 2013'te bir bakt1k, Gezi provokasyonlar1yla ülkeyi _iddete, talana, kana bulamaya kalkt1lar ama ba_ar1l1 olamad1lar." Davutolu, 27 May1s, 12 Mart, 12 Eylül, 28 ^ubat'taki gibi ba_ar1l1 olamad1klar1n1 vurgulayarak, _unlar1 kaydetti: "Çünkü kar_1lar1nda kaya gibi duran AK Parti ve onun Ba_bakan1 Recep Tayyip Erdoan'1 vard1. Dimdik durduk. Bizde ba_ar1l1 olamad1lar. M1s1r'da Sisi ile darbe yapt1lar. Ayn1 yolun yolcular1yd1lar. Türkiye'yi, Orta Dou'yu tekrar diktaya, tekrar otoriter yönetimlere devredebilmek için, dolayl1 olarak yönetebilmek için AK Parti'yi durdurmaya çal1_t1lar. Kuvay1milliye için yola ç1km1_, o Alaca Mescit'teki 41 yiidi durdurabildiler mi? Onlar Kuvay1milliye'yi 0stiklal Sava_1 ile taçland1rd1lar m1? Peki o Bal1kesirli 41 yiidin yolcusu olan AK Parti'yi durdurabilir mi? Biz Kuvay1milliye demi_iz, yola ç1km1_1z. Bize engel olabilirler mi?  Bak1n neler yapt1lar. 2002'de kurucu Genel Ba_kan1m1z1 siyasi yasakl1 yapt1lar. Dü_ündüler ki 'Ba_s1z kal1nca AK Parti sendeler', engelleyebildiler mi bizi? 2004'te ç1kt1lar 'Genç subaylar rahats1z' diye ba_l1klar att1lar. Durdurabildiler mi? 27 Nisan 2007'de e-muht1ra verdiler. Bizi engelleyebildiler mi? Verdikleri e-muht1ray1 aynen adreslerine iade ettik. 2008'de partimizi kapatmaya kalkt1lar. Durdurabildiler mi? Gezi ile milleti sokaa dökmeye çal1_t1lar. Tencere, tava çald1lar. Bir sesleri ç1kabildi mi? Sonra, bütün bunlar ba_ar1s1z olunca, paralel çeteyi devre soktular, 17-25 Aral1k. Allah a_k1na bir an bile bizi sendeletebildiler mi?" "Ona hesap sormak sizin hakk1n1zd1r" Davutolu, "Vur vur inlesin, Pensilvanya dinlesin" slogan1 üzerine, "Dinleyecekler, hepsi dinleyecek ve hesaplar1n1 verecekler. KPSS'de milletin evlatlar1n1n haklar1n1, hukuklar1n1 yemelerinin hesab1n1 verecekler" dedi. Bütün bu planlar1, tuzaklar1 bozarak bugüne geldiklerini anlatan Davutolu, _imdi 7 Haziran'a yürüdüklerini ifade etti. "Bakt1lar ki bizi durduramad1lar. Bir tak1m oyunlar içine girdiler" deerlendirmesinde bulunan Davutolu, _öyle devam etti: "Örencilerimiz bilirler, üniversite s1nav1nda bir kural var deil mi, 'Dört yanl1_, bir doruyu götürüyor.' ^öyle dü_ündü birileri 'Dört tane yanl1_1 yan yana getirirsek, bir tane doruyu götürür.' Yani CHP, MHP, HDP, paralel, dört yanl1_ yan yana gelirse AK Parti dorusunu götürür. Be ey gafiller, bu üniversite s1nav1 deil. Bu seçim s1nav1. Seçimde millet, bir doruyla, dört yanl1_1 götürür, dört yanl1_1. Bir doru, hangi doru? Kuvay1milliye dorusu, AK Parti. Yani devlete, millete güç katan, milleti birle_tiren Kuvay1milliye partisi AK Parti. Dier dört yanl1_ hangisi? Milletin inanc1yla kültürüyle sava_ halindeki tek parti zihniyetinin devam1 olan CHP. 2002'de kimse onlara 'git' demedii halde elindeki koltuu, makam1 b1rak1p milletin verdii emaneti terk edip giden, _imdi de milliyetçilik taslayan MHP. Miraç gecesiydi dün, Mirac1n ne demek olduunu bilmeyip, Mescid-i Aksa'n1n Müslümanlar için ne anlama geldiini bilmeyen ve 'Kudüs, Yahudilerin kutsal mekan1d1r' diyen Demirta_ ve HDP." Vatanda_lar1n yuhalamas1 üzerine Davutolu, "Ben genelde liderleri yuhalatm1yorum ama _unu da söyleyeyim, eer birisi Mescid-i Aksa'n1n Müslümanlar1n kutsal mekan1 olduundan bihaberse, ona hesap sormak sizin hakk1n1zd1r" diye konu_tu. Dördüncü yanl1_1n "paralel yap1lanma" olduunu ifade eden Davutolu, "Bir bak1yorsunuz Diyarbak1r'da HDP ile konu_uyor. Bir bak1yorsunuz K1l1çdarolu, CHP ile pasla_1yor, bir bak1yorsunuz onlar1n çat1 aday1 üzerinden MHP etkili" ifadelerini kulland1. Davutolu, alandakilere "Dörtlü çetenin Türkiye'nin kaderini dei_tirmesine izin vermeyeceiz. Hiçbir _ekilde bu dörtlü çetenin tuzaklar1na dü_meyeceiz. Bu tuzaklar1 bozmaya var m1s1n1z?" diye seslendi.Kaynak: Editör:
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı