BANDIRMA’NIN ÖNÜ AÇIK - “BOR ÖNEMLİ BİR MADEN”
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

BANDIRMA’NIN ÖNÜ AÇIK

Okunma: 1131 Tarih: 6.11.2019
“BOR ÖNEMLİ BİR MADEN”

BAN­DIR­MA’NIN ÖNÜ AÇIK
Ban­dır­ma’nın genç ve di­na­mik Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tolga Tosun ga­ze­te­mi­ze önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ban­dır­ma hal­kı­na ver­dik­le­ri söz­le­ri tek tek ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Baş­kan Tosun, “Her be­le­di­ye gibi bizim de bor­cu­muz var. Fakat biz ma­ze­ret değil iş üre­ti­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Yücel Yıl­maz ile ara­mız çok iyi. Bü­yük­şe­hir ile bir­lik­te ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şa­rak, Ban­dır­ma için ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­tı­yo­ruz” dedi

Ban­dır­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tolga Tosun ile Ba­lı­ke­sir Posta Ga­ze­te­si ola­rak Haber Mü­dü­rü Le­vent Mus­ta­fa Baş­sa­ka ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Sevgi Er­yıl­maz ile güzel bir soh­bet ger­çek­leş­tir­di.

Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tosun ile soh­bet ha­va­sın­da geçen söy­le­şi­de, Bü­yük­şe­hir’den, Ban­dır­ma’nın şim­di­ki ve ge­lecek yıl­lar­da Ban­dır­ma’nın OSB’si, Li­ma­nı, çev­re­sel dü­zen­le­me­si, İhti­sas Sa­na­yi Böl­ge­si ku­rul­ma­sı ko­nu­la­rın­da ko­nuş­tuk.
Ban­dır­ma’nın ge­le­ce­ği­nin iyi bir şe­kil­de ele alı­nıp plan­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tolga Tosun, “Ge­lecek yıl­lar­da Ban­dır­ma’nın daha iyi bir ko­nu­ma ge­le­bil­me­si için Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lı­şıl­ma­sı ve aka­bin­de Ban­dır­ma’nın başta liman, sahil bandı, ve BASKİ’nin ilçe be­le­di­ye­le­ri­ne ke­si­len payın Ban­dır­ma Be­le­di­ye­si­ne ak­ta­rıl­ma­sı için hızlı bir şe­kil­de ak­ta­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni” ifade etti.


“SAHİL BANDI BAN­DIR­MA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”
Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir ya­sa­sıy­la bir­lik­te ilçe be­le­di­ye­le­ri­nin gelir ge­ti­ri­ci böl­ge­le­ri il­çe­ler­den ala­rak kendi bün­ye­si­ne ek­le­miş­ti. Ya­say­la bir­lik­te Ban­dır­ma’nın sahil bandı, li­ma­nı, oto­ga­rı, ba­lık­çı hali ile Ban­dır­ma Be­le­di­ye­si’nin gelir ge­ti­ri­ci yer­ler Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ak­ta­rıl­mış du­rum­da.
Ban­dır­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tolga Tosun, “ Sahil böl­ge­sin­de­ki Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ait alan­dan Ban­dır­ma­lı­la­rın hepsi fay­da­lan­mak­ta. Geçen dönem su borç­la­rı, oto­gar, sahil ban­dı­mız ba­lık­çı ha­li­miz ile bütün gelir ge­ti­recek iş­let­me­le­rin hepsi Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne bağ­lan­dı. Ama bu sü­reç­ten sonra Ban­dır­ma’ya bir çivi bile ça­kıl­ma­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­duk­tan sonra Bü­yük­şe­hir olsun ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı olsun parti üs­tün­de kim­se­yi öte­ki­leş­tir­me­den, her­ke­se eşit ada­let­li dav­ra­nıl­ma­sı ge­rek­mek­te. Ban­dır­ma’nın 160 bin nüfus olan bir ilçe ko­nu­mun­da. Se­çim­le­rin üze­rin­den kısa bir süre geç­me­si­ne rağ­men seçim za­ma­nın­da vaat et­ti­ği­miz gibi kim­se­nin ayağı hele hele ço­cuk­la­rı­mı­zın ayak­la­rı ça­mu­ra bas­ma­ya­cak diye söz ver­miş­tik. De­di­ği­mi­zi de yap­tık. Bu yön­den mut­lu­yuz. Yol­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz, kal­dı­rım­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz. Okul­la­rı­mı­za yar­dım ede­rek çevre dü­zen­le­me­le­ri­ni di­zay­nı­nı, iç ya­pı­la­rın dü­zen­len­me­si­ni ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz.”dedi.
“BAN­DIR­MA’YA METAL ORGANİZE SANAYİ BÖL­GESİ KU­RU­LA­CAK”
Yakın za­man­da 2200 dö­nüm­lük arazi üze­ri­ne Ana Metal Or­ga­ni­ze İhti­sas Sa­na­yi Böl­ge­si ku­ru­la­cak. Ka­mu­laş­tır­ma­lar yakın za­man­da baş­la­ya­cak. Açı­la­cak fab­ri­ka­lar sa­ye­sin­de 3 ila 5 mil­yar dolar arası ih­ra­cat, 10 bin 15 bin ki­şi­lik is­tih­dam sağ­la­na­cak. Bu ko­nuy­la il­gi­li biz­zat ben İstan­bul’da sa­na­yi­ci­ler ile bir araya ge­le­rek ya­tı­rım­cı­lar­la gö­rüş­me im­ka­nı oldu. Tabi sa­na­yi­ci der­ken bu­ra­da ön­ce­lik­li he­de­fi­miz çev­re­ye, do­ğa­ya, tarım alan­la­rı­mı­za, zey­ti­ni­mi­ze ha­va­mı­za uygun bir sa­na­yi is­ti­yo­ruz. Tek­no­lo­ji­nin önde ol­du­ğu bir sa­na­yi is­ti­yo­ruz. O tarz fir­ma­lar­la bir araya gel­dik. Önü­müz­de­ki gün­ler­de ka­mu­laş­tır­ma­lar­la be­ra­ber bu­ra­ya ya­tı­rım­lar baş­la­ya­cak.


“BOR ÖNEMLİ BİR MADEN”
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ener­ji ve Tabii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Fatih Dön­mez, ileri tek­no­lo­ji te­mel­li dö­nü­şüm ve uç ürün üret­me he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da önem­li bir aşama olan Bor Kar­bür Te­si­si’nin Ban­dı­ma’da te­me­li atıl­dı. Böy­le­lik­le te­me­li atı­lan tesis ile bir­lik­te yan fab­ri­ka­lar­da açı­la­rak Tür­ki­ye eko­no­mi­si ile bir­lik­te Ban­dır­ma­ya da eko­no­mik ola­rak katkı sağ­la­ya­cak.


“BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYE BAŞ­KA­NI YÜCEL YIL­MAZ İLE ARA­MIZ İYİ”
Yücel Baş­ka­nı­mız ile ara­mız iyi. Bizim ken­di­sin­den is­te­di­ği­miz olan sahil ban­dı­mız ko­nu­sun­da gö­rüş­tük geri is­te­di­ği­mi­zi ifade ettik. BASKİ’den de ala­cak­la­rı­mı­zı za­ma­nın­da ala­bil­sek il­çe­mi­ze geri dö­nüş­ler eko­no­mik açı­dan daha iyi bir yere ge­lecek. BASKİ Mü­dü­rü­müz İzzet Günal bey ile ilçe be­le­di­ye­le­ri­ne ait olan ÇTV’lerin, katı atık­lar­dan alı­nan pa­ra­la­rın za­ma­nın­da öden­me­si için gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­dik. Tabi kolay değil. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin coğ­ra­fi açı­dan büyük bir şehir ol­du­ğun­dan do­la­yı on­la­rın­da iş­le­ri kolay değil. Yücel Baş­ka­nı­mız da borç­lu bir be­le­di­ye al­dı­ğı için iş­le­ri­nin zor ol­du­ğu­nu gö­rü­yor ve göz­lem­li­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Yücel Yıl­maz ile ma­ka­mın­da gö­rüş­me sağ­la­ya­rak Ban­dır­ma’nın sahil ban­dı­nın alı­na­rak en azın­dan Ban­dır­ma’ya eko­no­mik açı­dan katkı sağ­la­ya­cak alan ol­du­ğun­dan do­la­yı ken­di­si­ne du­ru­mu an­lat­tık. Bize Ara­lık ayı içe­ri­sin­de geri dönüş sağ­la­ya­cak­la­rı­nı ve sahil ban­dı­nın tek­rar Ban­dır­ma Be­le­di­ye­si­ne ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni ifade etti. “

“HER BELEDİYE GİBİ BİZİMDE BOR­CU­MUZ VAR”
Ban­dır­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tolga Tosun, “Yak­la­şık 6 aylık sü­reç­te kısa sü­re­de iç di­na­mik­le­ri­mi­zi, mali du­ru­mu­mu­zu ele ala­rak Ban­dır­ma için neler ya­pa­bi­li­riz diye eki­bim­le bir­lik­te ge­ce-gün­düz dü­şün­ce içe­ri­sin­de­yiz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ol­du­ğu­muz gün­den bu­ya­na eli­miz­de bu­lu­nan­lar­la ye­ti­ne­rek ta­sar­ruf ted­bir­le­ri uy­gu­la­ya­rak büt­çe­mi­zi kont­rol­lü bir şe­kil­de Ban­dır­ma için har­ca­mak için ça­ba­lı­yo­ruz. Mü­dür­le­ri­mi­zin al­tın­da­ki araç po­li­ti­ka­sın­dan tutun, be­le­di­ye­ye alı­na­cak en küçük dos­ya­yı bile en ucuz ne­re­den nasıl temin ede­bi­li­riz diye satın alma bi­rim­le­ri­miz canla başla ça­lı­şı­yor­lar.


“EN­GELLİLER İÇİN ALAN­LAR OLUŞ­TU­RA­CA­ĞIZ”
Tat­lı­su mev­ki­in­de en­gel­li ar­ka­daş­la­rı­mız için en­gel­li kam­pı­mız bu­lu­nu­yor. Yaz dö­ne­mi bo­yun­ca bu­ra­da en­gel­li kar­deş­le­ri­miz ra­hat­ça de­niz­le­ri­ne girip, onlar için di­zayn ede­ce­ği­miz butik otel­ler­de ko­nak­la­ma şansı bu­la­cak­lar.


“SÖZ­LERİMİZİ TU­TU­YO­RUZ”
Seçim ön­ce­sin­de Ban­dır­ma’da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za ka­pa­lı Pazar yer­le­ri sö­zü­nü ver­miş­tik. İler­le­yen za­man­da ka­pa­lı Pazar yer­le­ri­mi­zin te­mel­le­ri­ni ata­ca­ğız.


“BA­CA­SIZ SANAYİMİZ DAHA DA BÜ­YÜ­YECEK”
Ban­dır­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tolga Tosun, “Ban­dır­ma’yı daha iyi bir ko­nu­ma ge­tir­mek için ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor. Ba­ca­sız sa­na­yi diye ni­te­len­di­ri­len 17 Eylül Üni­ver­si­te­si 14 bin 100 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­si ile Ban­dır­ma­lı es­na­fı­mı­za katsı sağ­lı­yor. Ban­dır­ma önü­müz­de­ki yıl­lar­da öğ­ren­ci şehri olma yo­lun­da iler­li­yor.”

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :
  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 1 Yorum Yapılmıştır.
  Süleyman / 6.11.2019
Tolga başkan, bütün HORTUMLARI kendilerine bağlamışlar... AK Parti kendi yiyicileri yüzünden seçimleri kaybetti. Ders almıyorlar hala. Senin bütçeni kırpmışlar resmen. Buna ragmen, kendi yağında kavrularak başarılı olabilirsiniz. Yeterki, yiyicileri çevrenizden uzak tutun.
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-13-