50 MİLYON­LUK DEV YA­TI­RIM - 50 MİLYON­LUK DEV YA­TI­RIM
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

50 MİLYON­LUK DEV YA­TI­RIM

Okunma: 6057 Tarih: 8.5.2018 1
50 MİLYON­LUK DEV YA­TI­RIM


Ba­lı­ke­sir’in köklü fir­ma­la­rın­dan Kay group je­oter­mal top­rak­sız tarım sera pro­je­si ile Ba­lı­ke­sir’e 50 Mil­yon Tl’lik bir ya­tı­rım ka­zan­dır­dı. Pro­je­nin açı­lı­şı Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Bakan Yar­dım­cı­sı Meh­met Daniş ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı.

Pro­je­nin açı­lı­şı­na Tarım Bakan Yar­dım­cı­sı Meh­met Daniş, Ba­lı­ke­sir Va­li­si Ersin Ya­zı­cı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zekai Ka­fa­oğ­lu, Ak Parti İl Baş­ka­nı Hasan De­mi­ras­lan, Ba­lı­ke­sir il Tarım Mü­dü­rü Ze­ke­riy­ya Er­dur­muş, Ak Parti İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Nev­zat Ölmez ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.

Bu yıl ha­ya­ta ge­çi­ri­len je­oter­mal top­rak­sız tarım sera pro­je­si ile 142 bin m2 açık arazi 52 bin m2 üze­rin­de do­ma­tes üre­ti­mi yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Kay Group'un satın alma bö­lü­mü­nün ba­şın­da bu­lu­nan Gamze Ayhan, uzun yıl­lar­dır devam eden ça­lış­ma­la­rı şu şe­kil­de de­ğer­len­di­ri­yor; “Kay Group ola­rak süt, su, yem ve se­ra­cı­lık alan­la­rın­da fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nu­yo­ruz. İş kol­la­rı­mız dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da ayrı gibi gö­zük­se de as­lın­da bir­bir­le­riy­le ilin­ti­li içe­ri­sin­de­ler. Ör­ne­ğin; süt al­dı­ğı­mız yere yem ve­ri­yo­ruz, süt sa­ta­bil­di­ği­miz nok­ta­ya ise su sa­ta­bi­li­yo­ruz” dedi.

Ba­lı­ke­sir'de küçük bir man­dı­ra ile üre­tim fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­yan ve kısa bir süre içe­ri­sin­de süt, su ve yem sek­tö­rün­de­ki güçlü mar­ka­lar ara­sın­da yer alan Kay Group; Kay Süt, Kay Yem ve Kay Su mar­ka­la­rı ile tü­ke­ti­ci­le­re ürün­le­ri­ni su­nu­yor. 

Ba­lı­ke­sir'in Bi­ga­diç Akyar Köyü'nde, 1970'li yıl­la­rın ba­şın­da küçük bir man­dı­ra ile üre­tim­le­ri­ne baş­la­yan Kay Group, zaman içe­ri­sin­de Bi­ga­diç'teki ilk büyük man­dı­ra­sıy­la pey­nir, SEK'in Ba­lı­ke­sir fab­ri­ka­sı­nı satın ala­rak da paket süt üre­ti­min­de sek­tör­de­ki güçlü mar­ka­lar­dan biri ha­li­ne geldi. Se­rü­ve­ni­ne Tür­ki­ye'de ilk kez yarım yağlı uht süt üre­ti­miy­le devam eden Kay Süt, keçi sü­tü­nü ilk kez am­ba­laj­la­ya­rak mar­ket raf­la­rı­na ta­şı­dı ve ba­şa­rı­lı bir pro­je­ye imza attı. Çiğ süt te­da­rik­çi­le­ri­nin ta­lep­le­ri­ne daha uygun çö­züm­ler sun­mak ve üret­tik­le­ri çiğ süt ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­ma ama­cıy­la da 120 bin met­re­ka­re­lik bir alana Kay Yem fab­ri­ka­sı­nı kuran firma, 2011 yı­lın­da Bursa İnegöl Oylat Kap­lı­ca­la­rı mev­kin­de Kay Su fab­ri­ka­sı­nı fa­ali­ye­te ge­çi­re­rek iş kol­la­rı­nı ge­niş­let­ti. Yakın za­man­da tü­ke­ti­ci­le­re daha ka­li­te­li keçi sütü sun­mak ama­cıy­la Hol­lan­da'da keçi ithal ede­rek keçi çift­li­ği kuran Kay Group, son ola­rak 

Üre­tim çe­şit­li­li­ği
Yurt dı­şın­da ça­lış­ma tec­rü­be­si ka­zan­dık­tan sonra aile şir­ke­ti Kay Group'a trans­fer ola­rak sa­tı­nal­ma bö­lü­mü­nün ba­şı­na geç­ti­ği­ni ifade eden Gamze Ayhan, keçi çift­li­ği hariç tüm iş­let­me­le­rin tek elden yö­ne­til­di­ği­ni söy­le­ye­rek Kay Süt, Kay Su ve Kay Yem'in ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Pi­ya­sa­da­ki tüm süt fir­ma­la­rı gibi Kay Süt'ün de sütü üret­mek ye­ri­ne yakın böl­ge­ler­den top­la­ya­rak iş­le­di­ği ifade eden Gamze Ayhan, fab­ri­ka­la­rı­nın günde 300 ton süt iş­le­me ka­pa­si­te­si­ne sahip ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek ko­nuş­ma­sı­na şu şe­kil­de devam etti: "Fab­ri­ka­mız­da­ki süt iş­le­me ka­pa­si­te­mi­zin al­tı­na düş­mü­yo­ruz. 300 ton süt üret­me ka­pa­si­te­si­ni ta­mam­la­ya­bi­lecek bü­yük­baş hay­van çift­li­ği­mi­zin ol­ma­sı şu an için im­kan­sız gö­rü­lü­yor. O yüz­den yakın ci­var­lar­da­ki köy­ler­den süt top­la­ya­rak iş­le­ri­mi­zi yü­rü­tü­yo­ruz ve top­la­nan süt­le­ri belli ka­li­te stan­dart­la­rın­dan ge­çi­re­rek iş­le­me alı­yo­ruz. İşle­di­ği­miz süt­le­rin or­ta­la­ma 100 to­nu­nu pey­nir, diğer ka­la­nı­nı da uht süt bi­ri­mi­mi­ze ak­ta­rı­yo­ruz." İnek sü­tü­nün yanı sıra keçi sü­tü­nü de pa­ket­le­ye­rek Tür­ki­ye'de bir ilki ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni kay­de­den Sa­tı­nal­ma Mü­dü­rü Ayhan, keçi sü­tün­de ya­şa­nan so­run­la­rı or­ta­dan kal­dır­mak ama­cıy­la Hol­lan­da'dan ithal keçi ge­ti­re­rek kendi keçi sü­tü­nü üret­tik­le­ri­ne dik­kat çe­ke­rek şun­la­rı söy­le­di: "Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Kemal Bey'in al­dı­ğı ka­rar­lar doğ­rul­tu­sun­da Hol­lan­da'dan keçi ithal ede­rek çift­li­ği­mi­zi kur­duk. Çift­li­ği­miz­de şu anda 5 bin keçi bu­lu­nu­yor. Çift­lik­le il­gi­li ya­tı­rım­la­rı­mız da sü­rek­li devam edi­yor. Çift­li­ği­mi­zi kur­ma­dan önce keçi sü­tü­nü köy­ler­den top­lar­dık. Fakat, sütü top­la­dı­ğı­mız­da çift­çi­le­rin hangi yemi kul­lan­dı­ğı­nı ve hay­van­la­rı ne­re­de ot­lat­tı­ğı­nı bi­le­mi­yor­duk. Şu anda ise çift­li­ği­mi­zi kur­duk ve keçi sü­tü­nü kendi hay­van­la­rı­mı­zın üre­ti­yo­ruz. Bu şe­kil­de son tü­ke­ti­ci­ye daha sağ­lık­lı keçi sütü su­nu­yo­ruz." Ürün çe­şit­li­li­ği­ni ar­tır­ma ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar sür­dür­dük­le­ri­ni dile ge­ti­ren Ayhan, süt ve pey­nir dı­şın­da yakın za­man­da te­re­yağ, yo­ğurt ve ayran üre­tim­le­ri­nin de ola­ca­ğı­nı du­yur­du. Ko­nuş­ma­sı­na yem ve su fab­ri­ka­sın­da­ki iş­le­yiş­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler ya­pa­rak devam eden Gamze Ayhan, 5 bin met­re­ka­re­si ka­pa­lı, 105 bin met­re­ka­re­si açık alan top­lam 120 bin met­re­ka­re­lik bir alan üze­ri­ne ku­ru­lu fab­ri­ka ile yem sek­tö­rün­de var ol­duk­la­rı­nı ve süt al­dık­la­rı çift­çi­le­re yem sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di ve Kay Su'yla il­gi­li şun­la­rı ek­le­di: Kay Su ola­rak Tür­ki­ye'nin ikin­ci en büyük te­si­si­ne sa­hi­biz. Bu ko­nu­da sa­at­te 40 bin adet üre­tim yapan hat­la­rı­mız var. 
Top­rak­sız tarım te­si­si­nin ku­ru­lu­mu­nun bu aylar içe­ri­sin­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı be­lir­ti­len yö­ne­tim bu ko­nu­da eği­tim ve­ri­len or­ta­la­ma 40 per­so­nel için il Tarım Mü­dür­lü­ğü ve İşkur’a özel­lik­le iş bir­lik­le­ri için te­şek­kür­le­ri­ni sun­du­lar. Ku­ru­lum son­ra­sı Sa­tış­la­rı­nı iç pi­ya­sa­ya su­na­cak­la­rı­nı be­lir­ten Yö­ne­tim bu ko­nu­da­ki iç pi­ya­sa ta­le­bi­ne yerli ser­ma­ye ola­rak des­tek sağ­la­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti­ler.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :
  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 6 Yorum Yapılmıştır.
  Adınız Soyadınız / 12.5.2018
Arkadaşım !!!!hangi uzvunuzdan anlamaya çalışıyorsunuz bilemedim? Bu memleketin ekmeğini yerken Çepniydi veya değildi diye ayırt etmiyorsan istihdam ederken de ayırt etmeyeceksin? Benim insanımı istihdam etmedikten sonra , isterse 50. Tesisini faaliyete geçirsin... “Bana faydası olmayan Kilisenin Papazını ....” derim bende.. Mevzuuyu anlamadan biri Çepni boylarından dem vurmuş, olayı ırkçılık boyutuna getirmiş( sanki Çepni vatandaşlara , birşey diyen var da !!!)biri de şakşakçılık olsun misali öyle bir yorum yapmış...
  Adınız Soyadınız / 9.5.2018 0
Çepni olmuuuş olmamış sanane! Banane! Adamın yaptığı işe bak sen. Helal olsun. Onun gibi 20 adam çıkıverse, bu şehrin çehresi değişir be.
  Adınız Soyadınız / 8.5.2018 1
Çok ilginç iki yorum var ikisinde fabrika sahiplerinin ve çalışanlarının Çepni olduğunu söylüyor başarısından değil Bir Türk boyunun ismini ön plana çıkartıyorlar birincisi bu memleket Çepni boylarının kahramanlıkları ile kuruldu. İkincisine gelince acaba Balıkesir’de çepniye ev iş veren var mı verdikten sonra kaçını işten veya evinden çıkarmışlar bir araştır o zaman sahiplerinin neden Çepni çalıştırdığını daha iyi anlarsın Kay süt firması sahibi Kemal Ayhan beyi Balıkesir’de bu şekilde bir istihdam kazandırdığı ve küçük bir iletme iken çeşitli alanlarda faaliyet gösteren büyük bir işletmeye dönüştürmesinden dolayı tebrik ediyorum. Başarılar dilerim
  köylü amca / 8.5.2018 1
KAY SÜT ÜN SAHİPLERİ DE ÇEPNİ
  Adınız Soyadınız / 8.5.2018 1
İşletmeleriniz de çalışan personelin neden??? Büyük çoğunluğu ÇEPNİ vatandaşlardan oluşuyor??? Bu memleketin ekmeğini yiyorsunuz ama hep ÇEPNİLERİ istihdam ediyorsunuz. Bu sebeple sizin ürünlerinizi her daim boykot ediyorum. Ve tüm Balıkesir halkını da boykot etmeye davet ediyorum.
  Adınız Soyadınız / 8.5.2018 1
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-19-