BܬYÜK¬ŞEHİR YOL¬LA¬RI AÇI¬YOR EKİPLER KUR¬TA¬RI¬YOR - Ba¬lı¬ke¬sir Bü¬yük¬şe¬hir Be¬le¬di¬ye¬si ekip¬le¬ri ilçe ve kır¬sal ma¬hal¬le¬ler¬de kar ile mü¬ca¬de¬le ça¬lış¬ma¬la¬rı¬na devam edi¬yor.
Balıkesir Posta Facebook Sayfası Balıkesir Posta Twitter Sayfası Balıkesir Posta RSS Servisi  
Anasayfa Hakkımızda Künye İletişim Reklam
Anasayfa Haberler Web TV Yazarlar Foto Galeri Özel Haberler Anketler Haber Arşivi İhbar Hattı
Gündem Siyaset Ekonomi Spor Dünya Sağlık Teknoloji Yaşam Kültür Eğitim Web TV

BܬYÜK¬ŞEHİR YOL¬LA¬RI AÇI¬YOR EKİPLER KUR¬TA¬RI¬YOR

Okunma: 1841 Tarih: 08.01.2017
Ba¬lı¬ke¬sir Bü¬yük¬şe¬hir Be¬le¬di¬ye¬si ekip¬le¬ri ilçe ve kır¬sal ma¬hal¬le¬ler¬de kar ile mü¬ca¬de¬le ça¬lış¬ma¬la¬rı¬na devam edi¬yor.

Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, yar­dım bek­le­yen va­tan­daş­la­ra ulaş­ma­ya ça­lı­şan kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın ekip­le­ri­nin he­def­le­ri­ne ulaş­ma­la­rı için yol­la­rı açar­ken, mah­sur kalan va­tan­daş­la­rı da kur­ta­rı­yor ve ku­man­ya yar­dı­mın­da bu­lu­nu­yor. Ekip­ler ay­rı­ca sokak hay­van­la­rı­nın açık­tan öl­me­me­le­ri için­de mama des­te­ğin­de sağ­lı­yor. Yol­la­rı açan ekip­ler bazı böl­ge­ler­de va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan davul ve zurna ile kar­şı­lan­dı­lar. 


Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ilçe ve kır­sal ma­hal­le­ler­de kar ile mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. Bü­yük­şe­hir ekip­le­ri, yar­dım bek­le­yen va­tan­daş­la­ra ulaş­ma­ya ça­lı­şan kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­nın ekip­le­ri­nin he­def­le­ri­ne ulaş­ma­la­rı için yol­la­rı açar­ken, mah­sur kalan va­tan­daş­la­rı da kur­ta­rı­yor. Kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le olum­suz­luk­la­rın ya­şan­dı­ğı Ba­lı­ke­sir’de Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne bağlı daire baş­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan ekip­ler 24 saat ke­sin­ti­siz ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Fen İşleri Daire Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri yol açma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken, Kent Es­te­ti­ği Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri kar kü­re­me ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. İtfa­iye Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri ise mah­sur kalan va­tan­daş­la­ra yar­dım­da bu­lun­du. Ekip­ler ay­rı­ca yolda kalan va­tan­daş­la­ra ku­man­ya da­ğı­tı­mı yaptı.. 

YAR­DIM EKİPLERİNİN YOL­LA­RI AÇI­LI­YOR

Ba­lı­ke­sir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Fen İşleri Daire Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri özel­lik­le il­çe­ler­de ve kır­sal ma­hal­le­ler­de yol açma ve tuz­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. İlin 50 fark­lı böl­ge­sin­de 400 ki­şi­lik ekip ile ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız ola­rak 24 saat süre ile devam eden ekip­ler, ka­pa­nan yol­lar ne­de­niy­le yar­dı­ma giren 112 Acil ve diğer bi­rim­le­rin yar­dım çağ­rı­la­rı­na kulak ve­ri­yor. Yol­la­rı açan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri ar­dın­dan yar­dım ekip­le­ri de va­tan­daş­la­ra ula­şı­yor. 

Be­le­di­ye­si Fen İşleri Daire Baş­kan­lı­ğı­na bağlı iç ve dış şan­ti­ye­ler­de­ki ma­ki­ne par­kın­da­ki 30 grey­der, 15 yük­le­yi­ci, 15 kanal ka­zı­cı, 5 dozer, 30 pick-up ve 10 adet kam­yon tuz­la­ma/kü­re­me ile top­lam 400 per­so­nel­den olu­şan ekip­ler 7/24 esa­sıy­la ara­lık­sız ça­lı­şı­yor. Bu ça­lış­ma­lar sı­ra­sın­da köy­ler­de ce­na­ze, hasta, doğum olay­la­rı­na mü­da­ha­le edi­lir­ken yolda kalan am­bu­lans­lar da kur­ta­rı­lıp sağ­lık ekip­le­ri­nin va­tan­daş­la­ra ulaş­ma­la­rı sağ­lan­dı. Ekip­ler yolda kalan ve yar­dım talep eden va­tan­daş­la­ra da des­tek­te bu­lun­du. 

BÜ­YÜK­ŞEHİR İLÇE­LERİ YAL­NIZ BI­RAK­MA­DI

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri kar ya­ğı­şın­dan olum­suz et­ki­le­nen il­çe­ler­de de ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü. Ekip­ler il­çe­le­rin ana ar­ter­le­rin­de bu­lu­nan yol ve cad­de­le­rin tra­fi­ğe ye­ni­den açıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak, kır­sal ma­hal­le­le­re ula­şı­mın sağ­lan­ma­sı için kar kü­re­me ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­tü. Ekip­ler ta­ra­fın­dan Ban­dır­ma’da Le­vent ma­hal­le­si - Toki - Nato Cad­de­si - yü­zün­cü yıl ma­hal­le­si - tel örgü ba­yı­rı - oto­gar - ve diğer ula­şım mer­kez­le­rin­de yol­lar açıl­mış ve ay­rı­ca Erdek yo­lun­da kam­yon­cu­lar mah­sur kal­dı­ğı yer­den kur­ta­rıl­mış­tır.

BAN­DIR­MA OTO­GA­RIN­DAKİ 300 YOL­CU­YU BÜ­YÜK­ŞEHİR KUR­TAR­DI

Ban­dır­ma Şe­hir­le­ra­ra­sı Oto Ter­mi­na­lin­de yol­cu­lar mah­sur kaldı. İlçe mer­ke­zi­ne 5 ki­lo­met­re uzak­lık­ta bu­lu­nan şe­hir­le­ra­ra­sı oto­gar­da yol­cu­lar mah­sur kaldı. Ça­nak­ka­le ve Bursa yö­nü­ne git­mek is­te­yen, fakat yol­la­rın ka­pan­ma­sı se­be­biy­le Ban­dır­ma’da kalan 300 yolcu, oto­gar­da sa­at­ler­ce mah­sur kaldı. Oto­ga­ra giden yol­la­ra ula­şı­mın sağ­la­na­ma­ma­sı üze­ri­ne Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Fen İşleri’ne bağlı grey­der­ler yolu açtı. Toplu ula­şım araç­la­rı ile 300 yolcu tah­li­ye edi­le­rek il mer­ke­zi­ne ge­ti­ril­di. Yak­la­şık 5 saat bo­yun­ca oto­gar­da mah­sur kalan yol­cu­la­ra oto­gar es­na­fı çay ik­ra­mın­da bu­lun­du. Ay­rı­ca Gönen il­çe­si­ne gi­decek va­tan­daş­lar­da Bü­yük­şe­hir araç­la­rı ile ta­şın­dı. 

BAN­DIR­MA’DAKİ YURT ÖĞ­RENCİLERİ İÇİN MAZOT DES­TEĞİ

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri sa­de­ce yol­lar­da mah­sur kalan va­tan­daş­la­rın çağ­rı­la­rı­na cevap ver­mi­yor. Ekip­ler Ban­dır­ma Kredi Yurt­lar Ku­ru­mu’nda elekt­rik ke­sin­ti­sin­den do­la­yı je­ne­ra­tör ile kar esa­re­ti­ni at­lat­ma­ya ça­lı­şan kurum ça­lı­şan­la­rı ve öğ­ren­ci­le­ri­nin de yar­dı­mı­na ye­tiş­ti. Ekip­le­ri ma­zo­tu kal­ma­yan ku­ru­ma mazot des­te­ğin­de bu­lun­du. Kam­yo­net­le­re yük­le­nen bi­don­lar ile ku­ru­ma ma­zot­la­rı ulaş­tı­rıl­dı. 

BÜ­YÜK­ŞEHİR EKİPLERİNİ DAVUL ZURNA İLE KAR­ŞI­LA­DI­LAR

İlçe­le­rin ve yol­la­rı ka­pa­lı kır­sal ma­hal­le­le­re ula­şı­mı sağ­la­mak için ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­ren Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan ilgi ile kar­şı­lan­dı. Yolu ka­pa­nan Kep­sut il­çe­si Çal­kan­dil Ma­hal­le­si­ni ula­şı­ma ye­ni­den açan Fen İşleri Da­ire­si ekip­le­ri ma­hal­le halkı ta­ra­fın­dan davul ve zurna ile kar­şı­lan­dı. Ma­hal­le­le­ri­ler ekip­le­ri se­vinç ile kar­şı­lar­ken, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Edip Uğur nez­nin­de tüm ekip­le­re ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür et­ti­ler. 

SOKAK HAY­VAN­LA­RI­NA MAMA DES­TEĞİ 

Çevre Ko­ru­ma ve Kont­rol Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri de so­kak­ta ya­şa­yan hay­van­la­rın aç­lık­tan öl­me­me­le­ri için mama des­te­ğin­de bu­lu­nu­yor. So­kak­ta ya­şa­yan hay­van­la­rın soğuk kış gün­le­rin­de bes­le­ne­bil­me­si, hay­van­la­rın kış şart­la­rın­dan olum­suz et­ki­len­me­me­si ve so­ğu­ğa karşı ba­ğı­şık­lık­la­rı­nın güç­len­me­si için ilin çe­şit­li nok­ta­la­rı­na mama des­te­ğin­de bu­lu­nu­yor. Özel­lik­le yoğun kar ya­ğı­şı gö­rü­len ve hay­van­se­ver va­tan­daş­la­rın ulaş­mak­ta güç­lük çek­ti­ği böl­ge­ler­de ça­lış­ma­lar sür­dü­rü­lü­yor.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google'da Paylaş Google'da Paylaş
Bu haberi paylaş
Haber Etiketleri :

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali

  
UYARI: Küfür, hakaret, içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Haber Yorumları Bu Habere Toplam 0 Yorum Yapılmıştır.
Bu Habere Henüz Yorum Yapılmamıştır.
 
Alanyaspor - Balıkesirspor 1-1 Maç Özeti
Balıkesirspor - Gaziantepspor Maç Özeti
Balıkesirspor 3 - Bursaspor 0
Otoparkçı - Esnaf Kavgası 1 Ölü
 
 
Büyükşehir Belediyesi'nden Beklentileriniz
Daha Fazla İş İmkanı
Alt Yapı Çalışmaları
Sosyal Belediyecilik
Kültürel Etkinlikler
 
       
Anasayfa
Üyelik İşlemleri
Hakkımızda
İnsan Kaynakları
Arşiv
Künye
Ekonomi
Spor
Gündem
Bölge Haberleri
Sağlık
Magazin
E-Gazete
Röportaj ve Söyleşiler
Foto Galeri
Video Haberler
Firma Rehberi
Seri İlanlar
Balıkesir Posta Medya Grubu
©2012 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır.
-13-